พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. PhrapaladRaphin Buddhisaro, Assistant Prof. Dr.


ชื่อ      พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร

วุฒิการศึกษา/Education

ปริญญาเอก      พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Ph.D                Philosophy of Doctor [ฺBuddhist Studies]  Mahachulalongkornrajavidyalaya University

ปริญญาโท       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชีย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

M.A.                Master of  Art [Asian History]  Srinakharinwirot University Thailand

ปริญญาตรี       พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา – คณะครุศาสตร์)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

B.A.                 Bachelor  of Art [Education]  Mahachulalongkornrajavidyalaya University

ประกาศนียบัตรภาษาเขมร จาก Royal University of Phnom Penh  (ค.ศ.2000-2001)

Cert. of Khmer Language, Royal University of Phnom Penh 2000-2001

ที่อยู่    วัดบึงทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อ   โทร.0867713638  Email : raphind@yahoo.com


ตำแหน่งทางวิชาการ 

 • คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 109/2559 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ 23 กุมภาพันธ์ 2559 [Click คำสั่งแต่งตั้ง]
 • คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 [Click คำสั่งแต่งตั้ง]

คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน

1.คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 268/2560 เรื่องแต่งตั้ง [พระปลัดระพิน พุทธิสาโร เป็น] คณะกรรมการประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

2. การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) จัดทําโดย  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  Proceeding 8 เมษายน 2562/2019

3.[สมอ.08] รายการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อ 15 ส.ค.2559 อาจารย์ประจำหลักสูตร กจพ. 

4.[พระปลัดระพิน พุทธิสาโร] คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 701/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

5.คำสั่งแต่งตั้ง [พระปลัดระพิน พุทธิสาโร เป็น] คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พุทธศักราช 2564 [คำสั่งที่ 856/2562] เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 [Click คำสั่ง]

6. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 233/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 [Click คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 233/2563]

7. อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  คำสั่งที่ 109/2559  เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559 [คลิก คำสั่ง]

8. คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 [Click คำสั่ง]

9.คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 (Click คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 010/2563) [เอกสาร : หัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์-ห้อง-1]

10.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร พธ.ด. กจพ. [คำสั่ง 37/2563]

11.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กจพ. [คำสั่ง 279/2563]

12.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พ.ศ.2559 [คำสั่ง 198/2559]

13.คำสั่งแต่งตั้ง 1/2563 [คำสั่ง]


วิทยานิพนธ์-สาระนิพนธ์

(สารนิพนธ์-ปริญญาโท) การศึกษาสถานภาพพระสงฆ์ภายใต้ระบบเขมรแดง ระหว่าง 1975-1979, 2545.
[Thesis-M.A.] “A Study on the Status of the Cambodian Sangha, 1975-1989” Master of  Art [Asian History]  Srinakharinwirot University Thailand

(สารนิพนธ์-ปริญญาเอก) ความรุนแรงในครั้งพุทธกาล : กรณีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ศากยวงศ์.2553.
[Thematic Paper-Ph.D] “Violence at the Buddha’s Time : A Studies of Genocide of SAKYA Clan” Philosophy of Doctor [ฺBuddhist Studies]  Mahachulalongkornrajavidyalaya University,2010.

(สารนิพนธ์-ปริญญาเอก) บัณเฑาะก์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ประเด็นปัญหาว่าด้วยการบวชในสังคมไทย.2554.
[Thematic Paper-Ph.D] “Transgenders in Theravada Buddhism : A Case Studies of Ordination in Thai Societies”. Philosophy of Doctor [ฺBuddhist Studies]  Mahachulalongkornrajavidyalaya University,2011.

(สารนิพนธ์-ปริญญาเอก)  การศึกษาเชิงสำรวจขบวนการพุทธใหม่ในประเทศไทย,2554.
[Thematic Paper-Ph.D] “A Survey Study on New Buddhist Movements in Thailand”. Philosophy of Doctor [ฺBuddhist Studies]  Mahachulalongkornrajavidyalaya University,2011.

(วิทยานิพนธ์-ปริญญาเอก) การจัดองค์กรบริหารเชิงพุทธของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด
[Dessertation-Ph.D] “The Buddhist Administrative Organization of the Sangha Provincial” Philosophy of Doctor [ฺBuddhist Studies]  Mahachulalongkornrajavidyalaya University,2011.


ผลงานทางวิชาการ

          1.งานวิจัย          

         2.หนังสือ                

 • การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในเขตภาคกลาง  (ร่วมกับคณะ) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   (2556-2557)
 • หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสารสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  แบบเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ป.1-6 (กรุงเทพมหานคร :  สำนักพิมพ์คุณภาพวิชาการ )
 • หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสารสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  แบบเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-6 (กรุงเทพมหานคร :  สำนักพิมพ์คุณภาพวิชาการ ) [ม.4]
 • มัลลิกา ภูมะธน,ดิเรก ด้วงลอย,พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561).ผู้หญิงกับพื้นที่ทางศาสนาในประเทศไทย.พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. จำนวน 80 หน้า  ISBN : 978-616-300-636-3.
 • ดิเรก ด้วงลอย พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (2563). ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านสวน สุโขทัย-Local History of  Bansuan Sukhothai Province.  สุโขทัย  : กองทุนพระครูสุพัฒนพิธาน (ทองดี มหาวีโร/อานใหญ่). ISBN : 978-616-568-180-3

          3.บทความ

3.1. พระระพิน พุทธิสาโร. พระอรหันต์สิ่งสร้างทางความเชื่อในสังคมไทย : การเปลี่ยนแปลงจากความจริง สู่ความลวง Arahants: Creation Things of Faith in Thai Society : The Changing from the Truth to the Trick. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2557 หน้า 19-35.               

3.2.พระระพิน พุทธิสาโร. ความเป็นอื่นกับพหุลักษณ์ในอีสานตอนล่าง: พหุกรณีศึกษา โคราช ลาว เขมร และส่วย The Otherness and Multiculturalism in Lower Isan: Multi-case study of Korat, Lao, Khmer and Kuy. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องวิถีชาติพันธุ์ในอีสาน: “ภาวการณ์กลายเป็น” ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 7-8 เมษายน พ.ศ.2559 หน้า 462-473 [อ่านทั้งเล่ม/Full Text]

3.3 พระระพิน พุทธิสาโร. “บัตรสนเท่ห์ วิธีสร้างข่าวลือที่ไม่เคยล้าสมัย : ความจริง ความลวง ความรุนแรง และความตาย : Anonymous letter of Rumor building Method that never delays: Truth, Lying, Violence, and Death”. ในงาน ประชุมสัมมนา และเสนองานวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติครั้งที่ 1 [The 3rd National and the 1st International Conferences 2016] มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น [Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus] ระหว่าง 28-29 มีนาคม 2559 หน้า 3048-3065

3.4 พระระพิน พุทธิสาโร [เขียนร่วม] “พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ”, ในงานหนังสือที่ระลึก ครบรอบ ๓๓ ปี คณะสังคมศาสตร์ มจร “อ่านพระศรีคัมภีรญาณผ่านผลงานนิพนธ์ร่วมสมัย-ศรีคัมภีรญาณวิชาการ” [กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2559]. หน้า 79-91. และในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 หน้า 263-277.

3.5 พระระพิน พุทธิสาโร, อาบัติ : บทวิเคราะห์อันว่าด้วยหนังศาสนากับมุมมองท่าทีตามแบบชาวพุทธ Ẫpatti : As a Film critic with Buddhism. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559  หน้าที่ 232-243.

3.6 พระระพิน พุทฺธิสาโร, ความขัดแย้งอันว่าด้วยสมเด็จพระสังฆราช : แนวคิด หลักปฏิบัติ และข้อเท็จจริง = The Conflict with the Patriarch : Ideology, Practices and Facts. ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559. [วารสาร TCI ฐาน 2] [ฉบับวารสาร]

3.7  พระระพิน พุทฺธิสาโร, แนวคิดการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว (วัด) ในพระพุทธศาสนา : ทฤษฎี หลักการ และวิถีปฏิบัติ = The Concept of Buddhist Tourism Management: Theory, Principles and Practices.  วารสาร มจร มนุษย์ศาสตร์ปริทรรศน์  (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ปีที่ 2 ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2016) หน้า 51-65

3.8  พระระพิน พุทฺธิสาโร, (เขียนร่วม)   ความเตี้ยกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย : บทวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา [The Shorter and Idea of Ordination for Monkhood in Thailand : Analysis of the Criteria and Qualifications for Ordination in Buddhism ]”,ใน วารสาร มจร การพัฒนาสังคม – Journal of MCU Social Development ปีที่ 1 Vol.1 ฉบับที่ 1 Issue 1 มกราคม-เมษายน 2559 January-April 2016. หน้า/pp. 77-91.

3.9 พระระพิน พุทฺธิสาโร,พุทธวิธีการยุติความรุนแรง :แนวทางการสร้างสันติประชาธรรมในประชาคมอาเซียน Buddhist Way to Non-Violence: Approach for Peace in ASEAN Community วารสารพุทธอาเซียน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

3.10 พระระพิน พุทฺธิสาโร, (เขียนร่วม) “สิ่งมีชีวิตอันนอกเหนือจากคนที่ชื่อว่าหนู ท่าทีตามแนวพุทธต่อชีวิตอื่นว่าด้วยการใช้/ไม่ใช้ความรุนแรง:Living thing Besides Human Known as Rat: Buddhist Attitude towards Other Life in Non-violence”, วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559) หน้า 94-107.

3.11 พระระพิน พุทฺธิสาโร, พม่า : พระอึดอัดที่วัดมนูหะ การสื่อสารทางการเมืองและตัวตน Myanmar: Political Communication and Identity in Manuha Temple, วารสารพุทธอาเซียน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2559

3.12 พระระพิน พุทธิสาโร.ขบวนการพุทธใหม่ : ผู้หญิงกับพื้นที่ทางศาสนาในประเทศไทย New Buddhist Movement: Women with Religious Role in Thailand พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย Buddhist Innovation for Developing Thailand การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระดับนานาชาติครั้งที่ 2, 31 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น The 4th National and the 2nd International Conferences 2017   Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen campus, 31 march 2017 [เอกสารประกอบการสัมมนา]

3.13 พระระพิน พุทธิสาโร. (2559). ธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา : ความสัมพันธ์ทางการเมืองและศาสนาของไทยและกัมพูชา.วารสารพุทธอาเซียน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 [อ่านจาก : วารสารพุทธอาเซียน]

3.14  Phra Palad Raphin Buddhisaro,  (Co-Writer),  “Buddhist Economics: Resource Management Based on Buddhist Approach”,the International Conference on Humanities, Language, Culture & Business, Cameron Highlands Pahang 2017 , on 22-23 April 2017 at Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia. /ISBN: 978-967-14835-1-0. /pp.290-293.

3.15 Phra Palad Raphin Buddhisaro,  (Co-Writer), “A Mechanism of Thai Patriarch Appointment”, Seventh International Conference on Religion and Spirituality in Society and the Religion in Society Research Network 17–18 April 2017 Imperial College London, London, UK

3.16 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (เขียนร่วม). สมเด็จพระสังฆราชไทย : รสนิยม ความเห็นขัดแย้ง และกลไกการได้มา  : Thai Patriarch : Tastes, Conflicting and Mechanism of Appointment”. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “พุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 ”  9 กันยายน 2560 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน  เอกสารประกอบการสัมมนา หน้า 263-264. [เอกสารประกอบการสัมมนา-Full Text]

3.17 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561). บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนต้นแบบวิถีพุทธ  : กรณีศึกษาหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม  The Role of Monks and Community Development on Buddhist Way : Case Studies on Loung Por Dang Wat Intraram, Samutsongkram Province. งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา [Poster นำเสนอ]

3.18 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561).แนวทางการอยู่ร่วมกันของนิสิตพม่าภายใต้สำนึกของชาติพันธุ์ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย  Process for coexistence of Mynmar students under variety ethnic identity  In Thai Buddhist University. “โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [กำหนดการสัมมนา] [หนังสือตอบรับเข้าร่วมสัมมนา] [เอกสารประกอบการสัมมนา-Full Text Proceeding] หน้า 280-292

3.19 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561). เฟชบุ๊กพื้นที่ทางความเชื่อและเพศ : การแสดงอัตลักษณ์ทางเพศของภิกษุ สามเณรไทย – FACEBOOK as Belief and Gender Sphere: Transgender Identity of Thai Buddhist Clergymen. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติครั้งที่ 3 The 5th National and the 3rd International Conferences 2018  “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน- Volunteer Spirit with Sustainable Social Development  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 [กำหนดการ]

3.20 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2560). พุทธศาสนาเถรวาท : อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ และการคงอยู่ของ “ขะเเมร์กรอม” ในเวียดนาม Theravada Buddhism: Identity, Ethnic, Retention of “Khmer’s Krom” in Vietnam. วารสารโพธิวิจัย [โพธิวิชชาลัย] มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.21 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2560).ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษาเพื่อการบริหารและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี  Astrology for the Administration and Propagation of Buddhism.: A case study of Wat Nongta Boon, Saraburi Province. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

3.22 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (และคณะ) (2561).. อิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน  The Influences of Patipada of Luang pu  Tuad to   Buddhist Followers in ASEAN Community. ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3  และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4  ในหัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” [Website โครงการและกำหนดการ]  27 เมษายน 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

3.23  พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561). แนวทางการบริหารและบูรณะวัดที่มีที่ตั้งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาวัดใหญ่พลิ้ว จ.จันทบุรี Management and restoration of temples with historical sites for Tour : A Case Study of Wat Yai Pliew, Chanthaburi  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3: ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  3rd Liberal Arts National Conference: Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2018)  วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561  ณ อาคาร 62 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, จังหวัดสงขลา

3.24  พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561).[บทความวิจัย] การศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอาเซียน : พหุกรณีศึกษา A Study on Role of Buddhist monks to Political Participation in ASEAN: Multi-case studies

3.25 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า : นิกาย การปกครอง และสมณศักดิ์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  . ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน – มิถุนายน 2561 Vol.7 No.2 (Special Issue)  April- June 2017 หน้า   [วารสาร TCI ฐาน 1]

3.26 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2561). ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม Lesson Learned from Area: Elderly Care According to Buddhist Way in Samutsongkhram Province. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1. “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [Full Text]

3.27 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2561). ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ Lesson Learned from Area: Elderly Care According  to Buddhist Way in Samutprakarn Province.

3.28 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561). การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา : จับพระพิมลธรรมสึก มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์  Crackdown from the state to religion: catch to unfrock  Ven. Phrapimoladhamma   mythology in Lao, progressive and communist. การประชุมวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ระหว่าง 25-26 ตุลาคม 2561   [อ้างอิง http://ntbac2018.udru.ac.th/] [Proceeding Full Text] [Full Text base on Gps]

3.29 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2562) ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดภาคใต้ Lesson Learned from Area: Elderly care according to Buddhism Way in Southern of Thailand  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการชาติ ครั้งที่ ๓ หัวข้อ  “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันที่  31 สิงหาคม 2562  ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน B ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [Full Text PDF]

3.30  พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2561). การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อสวัสดิการด้านสุขภาวะของพระภิกษุสามเณร พระสังฆาธิการและชุมชนวัดในประเทศไทย  Buddhist Social Welfare: The establishment of the Priest Hospital for the well being of monks, novices and Sangha organization and community nearby temple in Thailand.  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 MCU Nan Congress II เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 ( Research and Innovation for Sustainable Mental and Social Development in Thailand 4.0 Era )  9 กันยายน พ.ศ. 2561  ณ พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  [Proceedings เล่มที่ 1|เล่มที่ 2|เล่มที่ 3]

3.31  พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2561).  “Theravada Buddhism: Gender’s Right and Ordination in Thai Society” ในงานสัมมนาเรื่อง  “Theravada Buddhism in Vietnam and Thailand : The Regional Culture Dialogue” จัดประชุมโดย Thai  Studies Center, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam (USSH, VNU-HCM  ระหว่าง 13-16 กันยายน 2561 [บทความ] [กำหนดการโครงการ] [PDF File]

3.32 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2561).  พัฒนาการของพระพุทธศาสนาอนัมนิกายแบบเวียดนามในประเทศไทย-Development of Annam Niyaka Buddhism on Vietnamese Style in Thailand

3.33 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2561).  สิทธิทางเพศกับการบวชในสังคมไทยตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท-Right of Sexuality for ordination in Thai society base on Theravada Buddhism

3.34 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2562). การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในประเทศอาเซียน : กรณีศึกษาหลวงพระบาง สปป.ลาว-Tourism Management Based On Cultural and Religious in ASEAN Country : Case Studies on Luangprabang PDR Loas.  วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 หน้า 106-128. [อ่านบทความจากวารสาร] [อ่านวารสารทั้งฉบับ] คลิกอ่านบทความ https://bit.ly/2XMxGUt คลิกอ่านวารสาร https://bit.ly/2ZlZIGK

3.35 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2561). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A Case Study of Loung Por Wat Bang Bed in Prachuap Khiri Khan Province. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 [วารสาร TCI 3 – 0.2] [ไฟล์ วารสาร]

3.36  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร [เขียนร่วม]  (2562).  ค่ายวัดสีกุก และความตายของมังมหานรธา ก่อนการเสียกรุงของอยุธยา พ.ศ.2310 Sikuk Temple Camp and Mang Mang Naratha Death before the Loss of Ayutthaya in 1767   [Word File] [PDF File]

3.37 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร [เขียนร่วม]  (2562).  ดนตรีในพระไตรปิฎกว่าด้วยการบำบัด บุญ และการบรรลุธรรม Music in Tipitaka for Therapy, Marit Making and Enlightenment   [PDF File]  [Words File]

3.38 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร [เขียนร่วม]  (2562). มาตุบาท: เครื่องรางจากความเชื่อก่อนเผาศพในคติคนไทย Matubat (Footprint of Mother): Amulets from Beliefs before Cremation in Thai Buddhists  [มาตุบาท File Words] [PDF File]

3.39  พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561). Annam Nikaya Buddhism on Vietnamese Style in Thailand:  History and Development. International Conference , Thu Dau Mot University-Trường Đại Học Thủ Dầu Một  Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam.  ระหว่าง 7-8 ธันวาคม 2561

 3.40. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร [เขียนร่วม]  (2562).  ความตายในสุนทรีสูตร : ความเชื่อ ผลประโยชน์ การสื่อสาร และความรุนแรง Death in Suntaree Sutta: Faith, Benefit, Communication and Violence  [PDF File] อ่านจากวารสาร  ปีที่ 4 ฉบับที 1 (2562): วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ (มกราคม – มิถุนายน 2562)

3.41 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (2561). พระพุทธศาสนาในเวียดนาม : เรื่องเล่าจากการเดินทาง Buddhism in Vietnam : Story from Traveling 

3,42 Phra Palad Raphin Buddhisaro (Co-Writer). (2019) Applying Educational Psychology for Spiritual Teacher Development in Thailand. International Conference on Research in Psychology (ICRPCONF) London, England March 7 – 8, 2019 [Click-Word]  [Click-PDF]

3.43  พระปลัดระพิน พุทธิสาโร [นักวิจัยร่วม-บทความวิจัย]  (2562). กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม-Elders’ Potentials Capacity Driving Mechanism through Buddhism Integration. วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน 2562)-Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies l Vol. 8 No. 1 (January-June 2019)   หน้า 26-32. [Scopus 1.0]
3.44 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร [เขียนร่วม] (2562). แนวคิด หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา : เพื่อพัฒนาให้เป็นกลไกในการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ Idealism and Disciples in Buddhism: To develop a mechanism for the development of holistic health for the elderly. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการชาติ ครั้งที่ 3  หัวข้อ  “นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันที่  31 สิงหาคม 2562  ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน B ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [Full Text PDF]

3.45 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร [เขียนร่วม]  (2562). เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ.2538  :  ทัศนะเชิงวิพากษ์ภายใต้หลักการ ความจริง และความคิด. [PDF File] [Word File]  ปีที่ 4 ฉบับที 2 (2562):[อ่านจากวารสาร] วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)

3,46 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561). การสร้างพระใหญ่เพื่อสืบทอดและรักษาพระพุทธศาสนา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานพุทธธรรม :  กรณีศึกษาวัดม่วงชุม จ.สิงห์บุรี  Big Buddha to inherit and preserve Buddhism, to create economy base on Buddhist Disciple : Case Studies of Wat Muang Chum, Singhaburi Province  [คลิกเพื่ออ่านบทความ]

3.47  พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2560).พหุลักษณ์ชุมชนกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ : กรณีศึกษาชุมชนวัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร จ.ปทุมธานี Community pluralism for Live together peacefully : Case Studies on Communities of Wat Kubangluang Anukijvitoon, Phatumtanee Province

3.48 Phra Palad Raphin Buddhisaro. (2019).Myanmar: Different Ethnicities in Thai Buddhist University of Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Ayutthaya Province-พม่า : หลากวิถี ต่างชาติพันธุ์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา. The International Conference on“Asian Values in the Process of Integration and Development” 24-25th October 2019, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Vietnam  [Invitation Letter] [Full Text Proceeding]

3.49 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2561). รหัสพุทธธรรม : ยันต์โสฬสที่วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา   Code of Buddhadahmma : Yantra Solasa in Wat Na Phra Meru in Ayutthaya [PDF File]

3.50  พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2562). จากดินสู่ฟ้า นัยนา…ลาลับสู่สวรรค์ สรรนิพนธ์ว่าด้วยผู้หญิงที่ชื่อนัยนา เกิดวิชัย ครูต้นแบบและผู้สร้างแรงบันดาลใจ

3.51 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2562). กระทืบเมียในปั้ม ปตท. : ภาพสะท้อนข้อเท็จจริงความรุนแรงในครอบครัว แต่พุทธกาลถึงปัจจุบัน -The wife’s crunch, PTT: Violence Reflections on Families facts from the Buddhist era to present [PDF File] [File Words]

3.52 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2562). ทัศนะของนิสิตอาเซียนพุทธต่อสถานะภาพของกลุ่ม “เพศวิถีในศาสนา”กรณีศึกษาในพื้นที่สถาบันการศึกษาสงฆ์  Views of  Buddhist Asean Student to Group of “Gender in Religious” Case Studies on Thai Buddhist University [PDF File] [File Words]

3.53 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (2559) . กลยุทธ์การสื่อสาร ลับ ลวง พราง: สมคบคิด,โกลาหล,แพะรับบาป Communication Strategies of Secret, Catchy and Disguise:Conspire, Chaos and Scapegoat. [File Words] or [File PDF]

3.54 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร. (2562) . การตีความพุทธธรรมกับการสร้างสาธารณูปการในพระพุทธศาสนา:กรณีศึกษาศาลาปฏิบัติธรรมอริยมรรค สวนเวฬุวัน พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม The Buddhist Interpretation and the Construction of Public Facilities in Buddhism: A Case Study of Ariyamak Dharma Practice Hall, Weluwan Park, Phutthamonthon, Nakhon Pathom Province [File PDF] [File Words]

3.55 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร (เขียนร่วม). (2563) . ธุดงค์ธรรมยาตราครั้งที่ 8 จังหวัดระยอง : กระบวนการพัฒนาเจตคติตามคติของธุดงค์วัตรในพระพุทธศาสนา- 8th Thamayatara Hike, Rayong Province :  The process of developing the attitude according to the principle of Pilgrimage in Buddhism.   วารสารพุทธศาสน์เพื่อสันติ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563. [PDF File] [File Words]

3.56. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2563).  “ผี”ท้องถิ่นกับการทำให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดทางศาสนาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน : กรณึศึกษาวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ” Ghosts” Making the Sacred Area in A Religious Temple to Drive the Community Economy: Case Study of Wat Chedi (Ai Khai) Sichon District, Nakhon Si Thammarat Province  [PDF File] หรือ [File Words]

3.56 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2563). บทบาทพระสงฆ์กับงานสาธารณสงเคราะห์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 : กรณีศึกษาบทบาทของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม The Role of Monks and Public Welfare in the Epidemic of Covid 19 Virus: A Case Study of Reverend Father Daengnonthiyo, Intharam Temple, Samut Songkhram Province.

[PDF File] หรือ [File Words]

3.57. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2563). สวนเกษตรแปลงผักหน้าหอนิสิต : พุทธบูรณาการทางสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาว่าด้วยการกิน Agricultural garden beside the student dormitory: With Buddhist integration in social sciences and anthropology of food  [Article PDF]  งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 – MCU NAN Crongress IV “พุทธเกษตร : นวัติกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน-Buddhist Agriculture : Innovation for Sustainable Social Development 9 กันยายน 2563.

3.58. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2563). การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น [PDF books Revies

3.59.พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2563). การตีความสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา : ว่าด้วยบัวสัญญะ Logo สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ The interpretation of Buddhist symbols : Symbols of Lotus on Logo of the Buddhist management [PDF Article]

3.60 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2563).  พฤติกรรมการส่งไลน์ช้ำๆ :การสะท้อนคิดว่าป่วยไข้สู่การสื่อสารเพื่อบำบัด หรือ การสื่อสารศาสนา สู่การบำเพ็ญบารมี Sending message behavior repeatedly LINE : Reflections Think of patients using communication for therapy or asceticism to religious communication [PDF File]

3.61 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (เขียนร่วม). (2563). พุทธวิธีการสื่อสารเพื่อสันติ : วิธีการสื่อสารเพื่อลดการใช้ประทุษวาจาในสังคม Buddhist Methods of Communication for Peace: Communication methods for reducing Hate Speech in society [PDF File] [PDF File ว้นเสนอ] [PPTT นำเสนอ] [นำเสนอ PDF] การประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 “iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต” ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม  https://il.mahidol.ac.th/thrf14/

3.62 Phrapalad Raphin Buddhisaro (Duangloi) and others (2021). Impact on Temple Missions and Roles in the COVID-19 Situation: A Case Study of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province   2nd International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER – 2021) 23 rd & 24th January 2021 Faculty of Education and ASEAN Center Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) Ayutthaya, Thailand กำหนดการ : https://bit.ly/2Y5zFVD ICMCER – 2021 | Ayuttaya, Thailand Website https://icmcer.com/  [Full Paper]

3.66.  พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (2564). (ร่างบทความ) เพลงวอนหลวงพ่อรวย วัดตะโก ของนักร้องมนต์แคน แก่นคูณ: ภาพสะท้อนบริบทของสังคมไทยผ่านพฤติกรรม “อ้อนวอน-พึ่งพา” ในช่วง พ.ศ. 2563 Luang Por Luay, Wat Tako and the Singer, Monkaen Kaenkoon: The Reflection on the Context of Thai Society through Behavior of “Begging-Dependent” in the Period 2563 [บทความ]

3.67.  พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (2564). [ร่างบทความ] แสงสุดท้ายของชีวิต : เมื่อน้องของข้าพเจ้าฆ่าตัวตาย ?   The Last Light of Life When My Younger Sister Committed Suicide.

3.68 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (2564). สะท้อนคิดจากการเป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เรื่อง บทบาทพระสงฆ์กับการอนุรักษ์ประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดพิจิตร Reflection of Thinking From a Dissertation Advisor on The Role of Monks and the Conservation of Long Boat Racing Traditions Phichit Province.

3.69 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (2564). การบริหารจัดการตามแนวพุทธ: โรงเรียนการกุศลของวัด วิทยาลัยสงฆ์ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และไร่พุทธเกษตร จังหวัดเพชรบุรี Buddhist Management: Buddhist Charity School, Buddhist College, Chang Hua Man Royal Project, and Buddhist Agricultural Farm in Phetchaburi Province

3.70 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (2564). พระเทพญาณมงคลศึกษา: บทวิเคราะห์ว่าด้วยแนวคิด การทำงานและมรดกธรรม An Inperspective of Phrathepyanamongkol’s Life: An Analysis of the Concept, Working, and Dhamma Heritage

3.71. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (2564). บทบาทการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี Role for the Conservation of Art and Culture of Temples in Buddhism : Case Study of Nang Yai Museum, Khanon Temple, Ratchaburi Province 

3.72 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (2564). การจัดการความโกรธตามแนวพุทธจิตวิทยา กรณีวิเคราะห์นางมาคันทิยา ผู้จ้างคนด่าพระพุทธเจ้า Anger management according to Buddhist psychology : Analysis case for Makantiya the employer to curse the Lord Buddha

3.73. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2564). การบูรณาการแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเพื่อการจัดการขยะใน สถานการณ์การระบาดโควิด 19 Integrating Buddhist Concepts for Waste Management in the COVID-19 Pandemic Situation

3.74 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2564).   เครือข่ายพระสงฆ์สาธารณะสงเคราะห์  : กับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซ้อน จ.สุโขทัย Public Welfare monks network : with helping people in the flooded areas, Sukhothai Province 

3.75 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2564).  เครือข่ายพระสงฆ์สาธารณะสงเคราะห์ : กับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา  Luang Por Daeng Nonthiyo’s public welfare monks network : with helping people in flooded areas, Chaiyaphum Province, Nakhon Ratchasima, Phra Nakhon Si Ayutthaya 

3.76.พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2564). สุนทรียะคำผวน : เพศ พฤติกรรมการสมสู่  การสร้างคำใหม่และการสื่อสาร Aesthetic of Spoonerism : sex, behavior of sexual intercourse, word formation and communication  [Click เพื่ออ่านบทความ]

3,77 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2564). การสร้างพระใหญ่เพื่อสืบทอดและรักษาพระพุทธศาสนา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานพุทธธรรม :  กรณีศึกษาวัดม่วงชุม จ.สิงห์บุรี  Big Buddha to inherit and preserve Buddhism, to create economy base on Buddhist Disciple : Case Studies of Wat Muang Chum, Singhaburi Province  [คลิกเพื่ออ่านบทความ]

3.78  พระปลัดระพิน พุทธิสาโร. (2564). พระพุทธศาสนาเถรวาทในกัมพูชา : สมัยหลังพระนคร Theravada Buddhism in Cambodia : After Angkor   [คลิกเพื่ออ่านบทความ]

3.79.พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (2565). [ร่าง] วิถีแห่งกาแฟ คุณค่า มูลค่า และความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจโลก : เรื่องเล่าเมื่อข้าพเจ้าได้รับ STARBUCK จากพระมหาประโยค 9   CLICK คลิกเพื่ออ่าน

3.80 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (2565). [ร่าง]  พระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ จังหวัดสมุทรสงคราม Public welfare monks enhance social well-being Samut Songkhram Province คลิกเพื่ออ่าน Click 

3.81 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร และคณะ (2565). [ร่าง] การปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็งข้อมูลจากพื้นที่วิจัย จังหวัดบุรีรัมย์” Strong Sangha Administration in the Northeast Region: Research Data from Buriram Provinces คลิกเพื่ออ่าน CLICK 

dddd

เอกสารเกี่ยวกับการเขียนบทความ

1.รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม [เอกสารประกอบการบรรยาย]

2.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. [เอกสารประกอบการบรรยาย]

พุทธจักร / บรรยายการเขียนบทความ 28 กุมภาพันธ์ 2564

การบรรยาย/สอน

1.รายวิชาสัมมนา การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา   (กจพ ป.เอก) วันพฤหัสสบดี ที่ 9 เมษายน 2563  เวลา 9.00 – 10.00 น. ประเด็นสัมมนา การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านศาสนศึกษา

2.รายวิชาสัมมนา การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (กจพ ป.เอก)   วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา 9.00 – 10.00 น. ารปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษาสงเคราะห์  

3. รายวิชา การศึกษาอิสระ ประเด็นศึกษา “ศาสตร์ : กระบวนการที่เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้ได้ความรู้” (กจพ .ป.ตรี) วันจันทร์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30-11.30 น. Zoom ID: 414 515 3678 [Click ข้อมูล PDF] [Click Word]

4. รายวิชา  การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน (กรณีศึกษาประเทศไทย)  นิสิตหลักสูตร ป.เอก กจพ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.  [File PPTT] [File PDF]

5.รายวิชา การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน (2563) การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน  วันพฤหัสที่ 6 สิงหาคม 2563 นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก รุ่น 9 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [เอกสารประกอบการบรรยาย PDF] [เอกสารประกอบการบรรยาย PPTT]

ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ  

3/1.1 พระระพิน พุทธิสาโร. “พุทธศาสนาในกัมพูชา” ใน รายงานการสัมมนานานาชาติ พุทธศาสนา : มรดกร่วมทางวัฒนธรรม : กัมพูชา ลาว และไทย สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542)3/1 บทความ

 • 3/1.2 พระระพิน พุทธิสาโร “พุทธศาสนบัณฑิต : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” ใน กัมพูชา : ภูมิลักษณ์ ประชาชน และวัฒนธรรม, สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546)
 • 3/1.3 พระระพิน พุทธิสาโร. “ประสบการณ์ชีวิตภายใต้ระบบเขมรแดง” ใน กัมพูชา : ภูมิลักษณ์ ประชาชน และวัฒนธรรม, สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546)
 • 3/1.4 พระระพิน พุทธิสาโร. “พระอุบาลี พระธรรมทูตสายต่างประเทศรูปแรกในประวัติศาสตร์ไทย”  ใน พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2549).
 • 3/1.5 พระระพิน พุทธิสาโร.บัณเฑาะก์ กะเทย เกย์  : ประเด็นปัญหาว่าด้วยการบวชในสังคมไทยใน เพศวิถีศึกษาในสังคมไทย : วิพากษ์องค์ความรู้และธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย, สำนักงานเลขานุการจัดการประชุมประจำปีเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย ครั้งที่ 1. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.
 •  3/1.6 พระระพิน พุทธิสาโร. “สังวาสในพระไตรปิฎก :  หฤหรรษ์ และพรหมจรรย์” ใน เพศวิถีศึกษาในสังคมไทย : วิพากษ์องค์ความรู้และธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย, สำนักงานเลขานุการจัดการประชุมประจำปีเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย ครั้งที่ 2. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553. [กำหนดการจัดงาน] [บทความฉบับเต็ม]
 •  3/1.7 พระระพิน พุทธิสาโร. “พุทธศาสนา ชาติพันธุ์ และเครือข่ายชาวพุทธ”  ใน  “พระอาทิตย์ชิงดวง : รวมบทความทางวิชาการและบทคัดย่อปริญญานิพนธ์ที่ระลึกในวาระ 60 ปีและเกษียณอายุราชการ พลับพลึง คงชนะ”, [ผู้เขียน, พลับพลึง คงชนะ  และคณะ. กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ], 2549.
 •  3/1.8 พระระพิน พุทธิสาโร. “เอดส์ : กระบวนการยกจิต ตายก่อนตาย”  วารสารสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1, (มกราคม-มิถุนายน, 2550) : 54-60.
 •  3/1.9 พระระพิน พุทธิสาโร.ประวัติศาสตร์ การผูกติด อัตตา และมายาคติ”, วารสารยุวพุทธสงฆ์แห่งประเทศไทย, ฉบับที่ 2 ปีที่ 1  เดือนธันวาคม 2551.
 •  3/1.10 พระระพิน พุทธิสาโร. “การศึกษาเชิงสำรวจขบวนการพุทธใหม่ในประเทศไทย” ใน พระพุทธศาสนากับการฟื้นตัวจากวิกฤติโลก, รวมบทความประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 7 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก, 23-25 พฤษภาคม 2553 (กรุงเทพมหานคร: เซ็นจูรี, 2553).
 • 3/1.11 พระระพิน พุทธิสาโร. “การจัดองค์กรบริหารเชิงพุทธแบบบูรณาการ”   งานประชุมนานาชาติ สถาบันวิจัยพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2553).
 • 3/3.12 พระระพิน พุทธิสาโร. “พุทธิวิธียุติความรุนแรง : กรณียุติความรุนแรงต่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ศากยวงศ์”   การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 หน้า 205-6.
 •  3/1.13 พระระพิน พุทธิสาโร.จิณจมาณวิกา / กระบวนทัศน์ว่าด้วยการจัดการความรุนแรงผ่านสื่อ”  ใน “บัณฑิตานุสรณ์” หนังสือบทความทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556.

ที่ปรึกษาสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

1.พระครูธรรมธรสายัณห์ ฐิตปุญฺโญ (คงวัฒนะ). (2558). การบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษาของโรงเรียน มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ;The Management of the Dhammasuksa Teaching in Secondary Schools in Bangkok and Samutprakarn

2. พระพิศาลศึกษากร (สุดใจ ยโสธโร). (2558). การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล;The Management of Buddhist Charity Temple Schools According to the Principles of Good Governance

3.พระครูวิมลสุวรรณกร (สมพงษ์ จนฺทวโร) (2558)  รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 1;The Desirable Model of Sangha Administration of Administrative Monks At the Sangha Administration Region 1

4. พระครูศรีสิทธิการ (สมใจ ธมฺมเวที). (2558). รูปแบบการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของ คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี;The Model of Buddhism Dissemination Management in the Globalization Age of the Sangha Order in Nonthaburi Province

5. พระครูสมุห์ณัฏฐเสฎฐ์ อธิญาโณ (รุ่งเรือง). (2558). การพัฒนาการบริหารจัดการการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 11;The Development of Management on Public Construction and Renovation of Sangha Administrators Region 11

6.พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ (มนตรี ฐิตสีโล). (2558). รูปแบบการจัดการวัดเป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดปทุมธานี;The Model of Monastery Administration for the Drug Addicts Rehabilitation Center in Pathum Thani Province

7. พระครูปลัดอภิชาติ สุวณฺณโชโต. (2558). รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่ดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา;The Model of the Buddhist Sangha Affairs Good Administration in Ayutthaya Province

8.ระวินทร์ตรา ตันจริยานนท์ .(2558). การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลของเทศบาลตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี;The Administration in Accordance With Goodgovernance of Nongtamlueng Subdistrict Municipality, Phantong District, Chonburi Province

9. พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล (มีชูนึก). (2561) กลไกการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10. พระกฤษณพล คุณงฺกโร (กลิ่นพยอม). (2561). แนวทางการบริหารจัดการอธิกรณ์ของคณะสงฆ์ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

11.พระครูภาวนาคุณาภรณ์ (ทรงศักดิ์ กิตฺติธโร). (2561). การส่งเสริมวัดให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสระบุรี

กิจกรรมพิเศษ

งานมอบหมาย ภาวะผู้นำ 5 11 62 แนะนำหนังสือนัยนา-24-10-62

การเรียนการสอน

5 พฤศจิกายน 2562 ภาวะผู้นำทางการจัดการเชิงพุทธ (1) ภาวะผู้นำ (1) 5 11 62 (2) ภาวะผู้นำ (1) 5 11 62 (งานมอบหมาย ) 1 Word  PDF Website ภายนอก

 1. การเรียนการสอนรายวิชา รายวิชาการจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน ระหว่าง 18 มิถุนายน– 8 ตุลาคม 2563  [งานมอบหมาย]

เอกสารประกอบการประชุม

1.เอกสารประกอบการประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [เอกสารประกอบการประชุม]

2.เอกสารประกอบการประชุม โครงการวิจัยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  [เอกสารประกอบการประชุม]

3. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing วันเสาร์ ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. [เอกสารประกอบการประชุม PDF] [แบบแสดงความคิดเห็น]

4.การประชุมประจำเดือนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 23 พฤษภาคม 2563 ตั้งแ่ 09.00 น. ระบบ Zoom Online [หนังสือเชิญประชุม] [เอกสารประกอบการประชุม]