ชื่อหนังสือ ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก
ผู้แต่ง/เรียบเรียง หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้จัดพิมพ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนหน้า ๑๕๘
พิมพ์เมื่อ มกราคม ๒๕๖๔
พิมพ์ที่ พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 
ชื่อหนังสือ คู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ผู้แต่ง/เรียบเรียง หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้จัดพิมพ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนหน้า ๑๓๖
พิมพ์เมื่อ กันยายน ๒๕๖๓ (ฉบับออนไลน์ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
พิมพ์ที่ พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย