เอกสารประกอบ SAR รป.ม. ๒๕๖๖

องค์ประกอบที่ ๑ การกำกับมาตรฐาน ๑.๑.๑-๑ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑.๑.๑-๒ ตารางสอนปีการศึกษา ๒๕๖๖ ๑.๑.๖-๑ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ๑.๑.๖-๒ คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ๑.๑.๘-๑ บันทึกข้อความขอสอบป้องกันสารนิพนธ์ ๑.๑.๙-๑ ประวัติและผลงาน รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ๑.๑.๙-๒ คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ๑.๑.๑๐-๑ แหล่งตีพิมพ์บทความ วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ / วารสารวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ๑.๑.๑๑-๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ๑.๑.๑๒-๑ มคอ.๒ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๕ ๑.๑.๑๒-๒ เอกสารที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิหลักสูตร ๑.๑.๒-๑ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต ๒.๑-๑ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ๒.๑-๒ ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต ๓.๑-๓ ประกาศรับสมัคร ๓.๑-๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก ๓.๑-๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ […]

เอกสารประกอบ SAR 65 (ป.ตรี กจพ)

องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ๒.๑-๑ บัญชีรายชื่อบัณฑิตผู้จบการศึกษา สูจิบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (หน้า ๑๓๙-๑๔๐) [สูจิบัตร] ๒.๑-๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบ ปค.๐๑ ผู้ใช้บัณฑิต [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ (ปริญญาตรี)   ร้อยละของของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และบัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๒.๒-๑  บัญชีรายชื่อบัณฑิตผู้จบการศึกษา สูจิบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (หน้า ๑๓๙-๑๔๐) [สูจิบัตร] ๒.๒-๒ สรุปผลการสำรวจบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอบผ่านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ๒.๓.๑-๑ สถิตินิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  (หน้า ๓๑) (สถิตินิสิต) ๒.๓.๑-๒ ผลการประเมินนิสิตภาคการศึกษาสุดท้ายในปีการศึกษาสุดท้ายที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  [สรุปแบบประเมิน] ๒.๓.๒-๑ สถิตินิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  (หน้า ๓๑) (สถิตินิสิต) ๒.๓.๒-๒ ผลการสอบ “การประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ” […]

ป.โท

1.ที่ปรึกษา 2.ประกาศรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2565 3.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก 4.ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์สอบเข้าศึกษา 5.ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา