ข้อมูลนิสิต/Student’s Profile

หลักสูตร

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธรุ่น 1

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธรุ่น 2

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธรุ่น 3

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธรุ่น 1

หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธรุ่น 2

หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธรุ่น 3

หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธรุ่น 4

หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธรุ่น 7

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต รุ่น 1

หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต รุ่น 2

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 1

หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 2

หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 3

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 4

Purchase Now
image_6503

ร่างวิจัย/Project Research

Nulla in orci justo. In elit elit, tempus sit amet pellentesque ut, tempus ac risus. Suspendisse imperdiet, mi in bibendum scelerisque massa.

Quisque volutpat nunc ligula. Praesent nec massa in tortor malesuada conse scelerisque. Sed lobortis interdum pulvinar. Maecenas et est vel nunc imperdiet blandit at sed turpis. Mauris non libero ut nulla tempus gravida nec vel erat.

Fusce a justo non dui imperdiet ultricies. Donec consectetur metus sed velit placerat pulvinar. Nam neque libero, tristique eu placerat sed, consectetur mattis leo. Aliquam sapien nulla, mattis ac luctus tincidunt, gravida quam.

Purchase Now
image_650

โครงการ/กิจกรรม

โครงการคลีนิควิจัย (ครั้งที่ 1) 29 พฤษภาคม 2560 [Gallary] [เอกสารโครงการ] [กำหนดการ] [สรุปโครงการ] 

โครงการคลีนิควิจัย (ครั้งที่ 2) 

โครงการคลีนิควิจัย (ครั้งที่ 3) 

โครงการคลีนิควิจัย (ครั้งที่ 4) 

โครงการคลีนิควิจัย (ครั้งที่ 5) 

 

Purchase Now

343209

งานมอบหมายนิสิต/Student assignment

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

การเรียนการสอน/Learning and teaching

  • พื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตรต์ [608 101]
  • ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ [608 106]
  • รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก [608 103]
  • ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ [608 108]
  • ทฤษฎีองค์การและการจัดการ [608 105]
  • ภารใช้ภาษาบาลี 1 [102 302]

ข่าวล่าสุด/From the Post