ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แต่งตั้งบุคลากรบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มีนาคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับตำแหน่งสายบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ทุกรูป/คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1.น้อมถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่ง ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 2.ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่ง ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3.ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ยุทธนา ปราณีต รก.ผอ.กองกิจการพิเศษ ที่ได้รับตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4.ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ที่ได้รับตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5.ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง ที่ได้รับตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (นานานชาติ) 6.ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว ที่ได้รับตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ