โครงการปลูกต้นไม้ใหญ่

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ปลูกต้นไม้ใหญ่ จำนวน ๖๒ ต้น วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการทำบุญ อายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๑ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย >>>รายละเอียดโครงการ   รับเป็นเจ้าภาพ ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๘-๙๙๒๒-๑๑๔๒, ๐๖-๕๒๔๑-๙๖๓๖    

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แต่งตั้งบุคลากรบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มีนาคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับตำแหน่งสายบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ทุกรูป/คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1.น้อมถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่ง ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 2.ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่ง ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3.ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ยุทธนา ปราณีต รก.ผอ.กองกิจการพิเศษ ที่ได้รับตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4.ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ที่ได้รับตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5.ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง ที่ได้รับตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (นานานชาติ) 6.ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว ที่ได้รับตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    

รับสมัครเรียน ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต/ปริญญาเอก 1.บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ หลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภาควิชารัฐศาสตร์ [Download] 2.ใบสมัคร [ดาวโหลด] จ่ายในวันที่มาสมัคร 1,000 บาท (ก) ใบสมัครหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  [Download] (1) หนังสือพันธสัญญาของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Download] (2) หนังสือรับรองประสบการณ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Download] (3)หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Download] (ข) ใบสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [Download] (1) หนังสือพันธสัญญาของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [Download] (2) หนังสือรับรองประสบการณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [Download] (3)หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [Download]   หลักสูตรมหาบัณฑิต/ปริญญาโท 1.ประกาศ เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  [รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 พฤษภาคม 2560 นี้ / ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย จำนวน […]