การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ปี 59
การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ปี 60

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา 2558 (ป.โท กจพ.)

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา 2561 (ป.โท กจพ.)


เอกสารประกอบ SAR 2562

เอกสารประกอบ SAR 2563

เอกสารประกอบ SAR 2564


คู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ [Click คู่มือ]


คำสั่งแต่งตั้งอาจารยผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (คำสั่งที่ 351/2563)