หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์

16 Pichet2 1016717_10201612935401017_4060667825145814059_n 13932783_241905296208645_2022582751874431278_n ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รัฐพล เย็นใจมา 13620087_1194078993977661_8382349419626215357_n
รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี

 ดร.พิเชฐ ทั่งโต

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ,ดร. ดร.บุษกร วัฒนบุตร

ดร.รัฐพล เย็นใจมา

ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี

 

 Image result for พระเทพปริยัติเมธี  Related image  Image result for กฤช เพิ่มทันจิตต์  download  1561434256961  1561434316811
 พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร.  ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง  ศ.ดร. กฤษ เพิ่มทันจิตต์  ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย  รศ.ดร.สมาน งามสนิท  รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร

เอกสารประกอบ SAR หลักสตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2558

องค์ประกอบที่ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ 4

1 2 3 4 5

องค์ประกอบที่ 5

องค์ประกอบที่ 6

SAR หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. 2561

คำสั่งแต่งตั้ง