หลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง 2558 

หลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง 2559 [มคอ.2]

SAR หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ปรับปรุงหลักสูตร 2564

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ป.เอก การจัดการเชิงพุทธ

 ู่มือการบริหารจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก

รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

คู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ [Click คู่มือ]

ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับบทความวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ word, pdf

มคอ. 2 พธ.ด. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 2563