01

สมัครเรียนออนไลน์

* รับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565  คลิ๊ก

 ติดต่อสอบถาม/สถานที่รับสมัคร สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ชั้น 5 Zone B ห้อง B 504 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา