หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ Major Buddhist Management

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Major Public Administration

Public Administration English Program