ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี/Asst.Prof.Dr.Thitiwut Munmee

149238287_234698044969603_6754817439178010722_o

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี

Asst.Prof.Dr.Thitiwut Munmee

d ad

การศึกษา

 • พุทธศาสตรบัณฑิต1 สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ประโยค ๑-๒  คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ประวัติ

d ad

ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มจร
 •  อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตและพุทธศาสตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 381/2562  [Click เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 • เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 339/2564  [Click เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง
 • สัญญาจ้าง
 • รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [Click เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง
 • คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนีบัตรการบริหารสำหรับท้องถิ่น ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [Click เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง
 • คณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา [Click เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง
 • บรรจุแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 • แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความพร้อมการเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมห่บัณฑิต ณ วส.สุรินทร์ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 • ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสู๖รประกาศนีบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ณ วัดเขียนเขต ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 • ขออนุมัติลงนามในสัญญาบุคคลากรและลูกจ้าง [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 • แต่งตั้งคณะกรรมการระดมทุนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์  [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 • แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต 2564 วส.นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 • แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการเสวนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 • d ad

ผลงานทางวิชาการ

1) ผลงานวิจัย

          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “การศึกษาเปรียบเทียบสถานะองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”, ๒๕๕๕.

          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “ประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ”, ๒๕๕๖.

          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลต่อการจ้างงานของบัณฑิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศษสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, ๒๕๕๗.

          ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “การจัดการทุนมนุษย์เพื่อส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.

 d ad

   2) ตำรา/หนังสือ

 1. ผศ. ดร. ธิติวุฒิ หมั่นมี, การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
 2. ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, การพัฒนาองค์กร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
 3. ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี,  รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗
 4.   ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
 5. ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
 6. ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมันมี,  ทฤษฎีองค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
 7. ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, ภาวะผู้นำทางการจัดการเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.
 8. ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, การบริหารกิจการคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.
 9. ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, องค์การและกรจัดการสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๕
 10. ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๕
 11. ผศ. ดร. ธิติวุฒิ หมั่นมี, นวัตกรรมการบริหารท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๕
 12.  ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๕
 13. ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, วิทยาการบริหาร Mangment Scieace. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓
 14. เอกสารคำสอน, ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒

          

    

 2) บทความทางวิชาการ

2.1 บทความที่ตีพิมพ์ในประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมสืบเนื่อง (ค่าน้ำหนัก 0.20 )

1. ธิติวุฒิ หมั่นมี., [Click  “การวินิจฉัยสั่งการตามหลักธรรมอคติ 4” ], บทความวิชาการ, 30 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (2556) : 212-219.

2. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร., [Click  “การบริหารจัดการชุมชุนตามหลักสาธารณีธรรม 6 ในเขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

3. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. [Click “การบริหารการพัฒนาชุมชนขององค์กรบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

4. ธิติวุฒิ  หมั่นมี,ดร. [Click “ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

5. ธิติวุฒิ  หมั่นมี, ดร. [Click “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

6. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ในอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

7. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “การบริหารสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

8. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

9. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “การจัดการสาธารณูปการเพื่อการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

10. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. [Click  “บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร” ],บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

11. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “กาการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

12. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร.  [Click “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

13. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ในอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

14. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

15. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาโรงเรียนการกุศลของวัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

16. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “บทบาทพระสงฆ์ด้านการเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุชุมชนวัดอินทาราม ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ] , บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

17. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “การอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของวัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

18. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในจังหวัดสมุทรสงคราม” ], บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

19.ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “จริต ๖ ทฤษฎีการประสานงานของพระพุทธเจ้า”  ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๒๙-๔๔.

20.ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “.กลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยไตรสิกขา” ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๕๗-๖๗.

21.ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “.สัปปุริสธรรมทฤษฎีการบริหารตนเอง” ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๖๙-๗๖.

22.ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “ไตรลักษณ์กับกระบวนการพัฒนาชุมชน”  ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๙๑-๑๐๐.

23.ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “บริหารจัดการคณะสงฆ์ไทยอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”  ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๑๐๑-๑๑๕.

24. ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อการบริหารจัดการ” ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๑๑๗-๑๒๕.

25. ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “รัฐธรรมนูญไทยสู่การปฏิวัติการบริหารงานท้องถิ่นไทย”  ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๑๒๗-๑๓๗.

26. ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “การบริหารงานตามหลักอปหานิยธรรม” ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๑๓๙-๑๔๗.

27. ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “การพัฒนาบุคลากรต้นแบบของการพัฒนาองค์กร” ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑. ๑๔๙-๑๕๘.

28. ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “ภาวะผู้นำในการบริหารองค์กรยุค ๔.๐” ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑. ๑-๑๓.

29. ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “สื่อออนไลน์บ่อเกิดของปัญหาสังคม : การบริหารสติคือทางออก” ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑. ๒๕-๓๓.

30. ธิติวุฒิ หมั่นมี และคณะ. [Click  “หลักสัปปุริสธรรมกับการแก้ไขวิกฤติปัญหาสังคม” ], วารสารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑. ๕๑-๖๕.

2.2 บทความที่ตีพิมพ์ในประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.40 )

1. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. [Click “ประชาธิปไตย : ปัญหาทางออก” ]การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร วิทยาเขตขอนแก่น (ธันวาคม  ๒๕๕๗) : ๒๙๖-๓๐๘.

2. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. [Click “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม” ], การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑. (กรกฎาคม  ๒๕๕๗) : ๒๔๐.

2.3 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI ฐาน 2 (ค่าน้ำหนัก 0.60)

1. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. [Click  “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น], วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒. (ตุลาคม ๒๕๕๗) : ๙๓-๑๐๕.
2. ธิติวุฒิ หมั่นมี [Click  “การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างครอบครัวสันติสุข], การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓ : ๓๖๕-๓๗๘.
3. ธิติวุฒิ หมั่นมี [Click  “วิเคราะห์การสร้างภาวะผู้นา : มุมมองพระพุทธศาสนา]การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓ : ๘๔๙-๘๖๐.
4. ธิติวุฒิ หมั่นมี [Click  “ภาวะและการดูแล ด้านสุขภาพพระสงฆ์ไทย]การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓ : ๙๑๓-๙๒๒.
5. ธิติวุฒิ หมั่นมี [Click  “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม]การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓ : ๗๗๙-๗๘๗.

2.4 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI ฐาน 1 (ค่าน้ำหนัก 0.80)

1. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. [Click  “ประสิทธิภาพขององค์กรขนาดเล็ก” ], วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖) : ๑๗๙.

2. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. [Click  “มิติใหม่ของการบริหารองค์กรภาครัฐ” ], วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๗๙.

3. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. [Click  “การวางแผนและการติดต่อประสานงานเชิงพุทธ : สังคหวัตถุ ๔ เครื่องมือการวางแผนและการติดต่อประสานงานสู่ความสำเร็จ” ], วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปี่ที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗) : ๗๓.

4. ธิติวุฒิ หมั่นมี, ดร. [Click  “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี : มองเทศมองไทย” ], ๒๕๕๘. วารสาร  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), มกราคม – เมษายน 2559.)

5. ธิติวุฒิ หมั่นมี, [Click  การจัดการทุนมนุษย์เพื่อส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 Vol.5 No.3 September – December 2016  หน้า 203-216

6. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร.รัฐพล เย็นใจมา,ดร. [Click  “ภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น” ], วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๕๕๑-๕๖๐.

7. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร., [Click  “คุณภาพการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของสำนักงานเขตยานาวา กรุงเทพมหานคร” ], วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .พฤษภาคม  ๒๕๖๐) : ๕๙๑-๖๐๒.

8. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร., [Click  “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม” ], วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .พฤษภาคม  ๒๕๖๐) : ๓๖๕-๓๗๘.

9. ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร., [Click  “การส่งเสริมพุทธจริยธรรมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฏณ์ธานี” ], วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .พฤษภาคม  ๒๕๖๐) : ๒๙๑-๓๐๘.

10. ธิติวุฒิ หมั่นมี , ดร. ,บุษกร วัฒนบุตร, ดร. [Click “ประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี” ], วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .พฤษภาคม  ๒๕๖๐) : ๓๐๗-๓๒๒.

11. ธิติวุฒิ หมั่นมี , ดร. ,พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. [Click  “ทัศนภาพการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและประชาชนในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาของภาครัฐในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน” ], วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .พฤษภาคม  ๒๕๖๐) : ๕๘๓-๕๙๖.

12. ธิติวุฒิ หมั่นมี , ดร. [Click  “การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามแนวพุทธยบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน” ], วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .( พฤษภาคม  ๒๕๖๐) : ๓๘๙-๔๐๒.

13. ธิติวุฒิ หมั่นมี , ดร. [Click “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในจังหวัดสระบุรี” ]วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .( พฤษภาคม  ๒๕๖๐) : ๘๓-๙๔.

14. ธิติวุฒิ หมั่นมี , ดร. [Click “ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 13” ]วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .( พฤษภาคม  ๒๕๖๐) : ๓๕-๔๘.

15. ธิติวุฒิ หมั่นมี , ดร. [Click “การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง” ]วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .( พฤษภาคม  ๒๕๖๐) : ๓๗-๕๐.

16.ธิติวุฒิ หมั่นมี, [Click  “การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนวิถีพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี” ],  วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑: ๓๘-๔๙.

17.ธิติวุฒิ หมั่นมี, [Click  “ภาวะผู้นำการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  ], วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓  กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑: ๒๙๘-๓๑๔.

2.5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานวารสารระดับนานาชาติ (ค่าน้ำหนัก 1 )

 1. Thitiwut Munmee. Asst. Prof. Dr. (Co-writer). [Click  Senior Citizen Well Being Administration. ] Proceeding International Conference on Humanities, Language, Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-
 2. Thitiwut Manmee. [Click  “The Management of Buddhist Charity Schools Monastery in Thailand”. ] The 6th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2017 –Singapore. (6th ICLEHI Singapore) 22-23 April 2017, Royal Plaza on Scotts Hotel, Singapore. pp.215-219.
 3. ThitiWut Manmee. [Click  “Education Reforn in Thailand 4.0 : A True Story or a Soap Opera” . A Sian Political Science Review. Volume 2 Number 2 (July-December 2018), pp.88-96.
 4. ThitiWut Manmee. [Click  “Buddhism Doctrine Organization Management” . ] A Sian Political Science Review. Volume 2 Number 2 (July-December 2018), pp.123-132.

2.6 อบรม/สัมมนา/คำสั่ง

 1. 27-28 มีนาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการอบรมคู่มือทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ณ สิริ รีเวอร์ เพลส [เกียรติบัตร]
 2. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้เข้ารับการพัฒนาอบรม หัวข้อ เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ [วุฒิบัตร]
 3. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ “บทเรียนปรัชญา มจร ครั้งที่ 1 : สอนปรัชญาอย่างไรให้เข้าถึงสาระ” [วุฒิบัตร]
 4. คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิพากษ์หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 [คำสั่ง 44/2564]
 5. วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ “หัวใจนักพัฒนา” ประจำปีการศึกษา 2564 [เกียรติบัตร]
 6. คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 [คำสั่ง 39/2564]
 7. คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2564 [คำสั่ง 031/2564]
 8. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสังคมศาสตร์ [คำสั่ง 133/2563(1) (2)]
 9. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารสำหรับผู้นำท้องถิ่น ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [คำสั่ง 52/2564]
 10. วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร [เกียรติบัตร]
 11. วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม ภายใต้การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ สื่อสารอย่างไร จึงโดนใจเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคโควิด [วุฒิบัตร]
 12. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยฆ์อุทัยธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน [คำสั่ง 010/2564]
 13. คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 033/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล พ.ศ.2564 [คำสั่ง]
 14. คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 032/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย พ.ศ.2564 [คำสั่ง]
 15. คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 031/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2564 [คำสั่ง]
 16. คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 030/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 [คำสั่ง]
 17. คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากย์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 2563 [คำสั่ง 8/2564 (1) (2)]
 18. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายและแผนคณะสังคมศาสตร์ [คำสั่ง 117/2564]
 19. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความพร้อมการเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ [คำสั่ง 1/2564]
 20. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [คำสั่ง 51/2564]
 21. คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี [คำสั่ง 02/2564 (1) (2)]
 22. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร รป.ม. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด [คำสั่ง 367/2564 (1) (2)]
 23. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบูรณาหารแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต [คำสั่ง 360/2564 (1) (2) (3) (4)]
 24. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมรับการอบรมหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนานวัตกรรมในการวิจัยทางการศึกษา” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
 25. วันอังคารที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.
  Road Map to Academic Positions กิจกรรมบริการวิชาการและบริการสังคมหลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวข้อ เรื่อง สัมมนาวิชาการเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Road Map to Academic Positions ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิติบัตร]
 26. วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการสัมมนานวิชาการ  เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมของนักกฏหมายไทย” จัดโดย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช [วุฒิบัตร]
 27. วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการส่งบทความเข้าระบบวารสารของศูนย์วิจัยธรรมศึกษา” จัดโดย สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม [เกียรติบัตร]
 28. วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
 29. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2  เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
 30. วันที่ 30 เดือนสิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 3 เรื่อง “สร้างพลเมืองไทยในอนาคต ร่วมต่อต้านการทุจริต” [วุฒิบัตร]
 31. วันที่ 1 เดือนกันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 4 เรื่อง “หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลังพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต” [วุฒิบัตร]
 32. วันที่ 3 เดือนกันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 5 เรื่อง “ปลูกและปลุกพลัง บ ว ร ต่อต้านทุจริต” [วุฒิบัตร]
 33. การพัฒนาอบรมในโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานระดับปริญญาตรี “การพัฒนาหลักสูตร Non – Degree (หลักสูตรระยะสั้น) ด้านสังคมศาสตร์” ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ [วุฒิบัตร]
 34. การพัฒนาอบรมในโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปี ๒๕๖๔ เรื่อง “คณะสังคมศาสตร์กับการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา” ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๔  [วุฒิบัตร]
 35. งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” ๑๓ กันยนยน ๒๕๖๔ [วุฒิบัตร]
 36. วันที่ 25 เดือนกันยายน 2564 ได้เข้าร่วมสัมนาประจำปี หัวข้อ การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-19 [เกียรติบัตร]
 37.  วันที่ 29 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ (ออนไลน์) ครั้งที่ 3 “เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ : การพยากรณ์ของนักประชากรศาสตร์” จัดโดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มจร [เกียรติบัตร]
 38. วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมการปรชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคมของคณะพระสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง “ทิศทางการศึกษาคณะสงฆ์ในยุค New Nomal” [เกียรติบัตร]
 39. ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education จำนวน 5 ครั้ง จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [เกียรติบัตร]
 40. ได้เข้าร่วม “วันสมเด็จพระปิยมหาราชรำลึก ประจำปี 2564” วันที่ 23 ตุลาคม 2564  [เกียรติบัตร]
 41. ได้เข้าร่วมงาน “118 ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  [เกียรติบัตร]
 42. ได้เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารการพัฒนาในยุค Disruption” รายวิชา การบริหารการพัฒนา วันจันทร์ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ [เกียรติบัตร]
 43. ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “ความเชื่ออายุพระพุทธศาสนา 5,000 ปี” วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 [เกียรติบัตร]
 44. เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนิโคงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงานวิชาการและได้บริกรวิชาการแก่ชุมชน  [เกียรติบัตร]
 45. ได้ผ่านการสัมมนาวิชาการ “เหลียวหลังแลหน้ารัฐธรรมนูญ 2560” โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมสัมนาทางวิชาการเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ [วุฒิบัตร]
 46. ด้ผ่านการสัมมนาวิชาการเรื่อง “มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม” งานประสาทปริญญา วันที่ 8-12 ธันวาคม ปี 2564 [เกียรติบัตร]
 47. ได้ร่วมดำเนินการโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านทุจริต ดำเนินการอบรมทั้ง 5 ครั้ง ในวันที่ 24,26,30 สิงหาคม และ 1,3 กันยายน 2564 [เกียรติบัตร]
 48. ได้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) วันที่ 8 เมษายน 2564 [เกียรติบัตร]
 49. เป็นผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 “การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้การทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และวัตกรรม (อว.)” [เกียรติบัตร]
 50. วันที่ 19 – 21 มกราคม 2565 เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA at Programme Level version 4 รุ่น 3  [เกียรติบัตร]
 51. วันที่ 3 มีนาคม 2565 ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง “วิกฤตศรัทธาในยุค New Normal” [เกียรติบัตร]
 52. วันที่ 27 เมษายน 2565 ได้เข้าร่วมโครงการเสวนาพุทธอาเซียน (ออนไลน์) หัวข้อ “ชีพจร ASEAN : เศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม” [เกียรติบัตร]
 53. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
 54. วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ได้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในงานครบรอบ 100 ปี ชาตกาลพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) [เกียรติบัตร]
 55. วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ได้เข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ “การเมืองไทยยุคใหม่”
 56. [เกียรติบัตร]

    

เอกสารเกี่ยวหับหลักสูตร.

 1. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) ๒๕๖๕   (เอกสารแนบ)
 2. การรับเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) ๒๕๖๕   (เอกสารแนบ)
 3.  เอกสารแนบท้ายตามประกาศคณะกรรมการมาตฐานการอุดมศึกษา   (เอกสารแนบ)
 4. ประกาศ กมอ. มาตรฐาน หลักสูตรควบสองปริญญา  (เอกสารแนบ)
 5. ประกาศ กมอ. มาตรฐาน หลักสูตรควบปริญญาตรีและโท (เอกสารแนบ)
 6. ประกาศ กมอ.เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานการอุดมศึกษา  (เอกสารแนบ)

Comments