พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), ผศ.ดร.IPhramaha Krisada Kittisobhano (Saelee), Asst.Prof. Dr.

S__5079042

4.1.1

ประวัติคณาจารย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ชื่อ – สกุล                  พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ  (แซ่หลี) ผศ.ดร.

                                    Phramaha Krisada Kittisobhano (Saelee) Asst. Prof. Dr.

วัน/เดือน/ปีเกิด         วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528                                            .

ที่อยู่                            วัดท่าการ้อง  ตำบลบ้านป้อม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

เบอร์โทรศัพท์            093-6359515                                   .

E-mail                        krisada.sae@mcu.ac.th                                                             .

วุฒิการศึกษา/Education

1)  ปริญญาเอก          พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) สถาบัน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ปี 2558.

2)  ปริญญาโท            พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ปี  2555.

3)  ปริญญาตรี            พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ปี  2554.

4)   นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม 6 ประโยค


ตำแหน่ง/ภาระงาน/ คำสั่งแต่งตั้ง

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  [คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย] , [คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร] , [อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มคอ 2] , [คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 2563 ป.โท] , [คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 2563 ป.เอก], [คำสั่งจ้างลูกจ้าง สายวิชาการ 2563]

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

3) รักษาการผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [คำสั่งแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต]

4). คำสั่งแต่งตั้ง [พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ เป็น] คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พุทธศักราช 2564 [คำสั่งที่ 856/2562] เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 [Click คำสั่ง]

5). คำสั่งแต่งตั้ง [พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ] เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 [Click คำสั่ง]

6.คำสั่งแต่งตั้ง [พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ]  เป็นคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 (Click คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 010/2563) [เอกสาร : หัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์-ห้อง-1]

7.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร พธ.ด. กจพ. [คำสั่ง 37/2563]

8.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กจพ. [คำสั่ง 279/2563]

9.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พ.ศ.2559 [คำสั่ง 198/2559]

10. คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [คำสั่งแต่งตั้ง  เมื่อ 23 มิถุนายน 2563] , [619/2563]

11. คำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ เมื่อ 10 สิงหาคม 2564 [786/2564]

12. คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [คำสั่งที่ 1301/2564]


ตำแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) Prof.Assistant,Dr. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1490/2561 เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 [คำสั่งแต่งตั้ง] 


รางวัลที่ได้รับ

[เกียรติบัตร] รางวัลนักวิจัย “ระดับดีมาก” ประจำปี 2563 จัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2564


ผลงานทางวิชาการ

1) งานวิจัย

1. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. หัวหน้าโครงการวิจัย (2558). “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ตีพิมพ์ใน “วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์” ,ปีที่ 5 ฉบับที่ 3, (กันยายน – ธันวาคม 2559). หน้า 55-62.

2.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. หัวหน้าโครงการวิจัย (2560). “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์“. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1, มกราคม – มีนาคม 2561.

3.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (2560). “พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา“. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ), เมษายน – มิถุนายน 2561.

4.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (2560). “กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา“. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ), เมษายน – มิถุนายน 2561.

5.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (2560). “กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม“. รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สัญญาทุนวิจัย)

6.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (2560). “กลไกการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะโดยการยกระดับจิตการพึ่งตนเองของแกนนำผู้สูงอายุพุทธธรรม ในการเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุติดเตียง“. รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สัญญาทุนวิจัย)

7.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร.  (2561). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลีนิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร. งบประมาณสนับสนุนประจำปี 2561 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (กำลังดำเนินการ) [เอกสารแจ้งการอนุมัตทุน-สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์]

8. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. (2563). การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์. งบประมาณสนับสนุนประจำปี 2563 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (กำลังดำเนินการ)

9. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. (2563). พลังบวรพิทักษ์คลองกระทิง : การเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม. งบประมาณสนับสนุนประจำปี 2563 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร,พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. และคณะ . (2563). อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การเห็นคุณค่าในตนเอง และอิทธิบาทธรรมที่มีต่อ ความสุขในการทํางานของบุคลากรสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Effect of Working Motivation, Self-Esteem, and Iddhipata on Joy at Work of Supporting Personnel of Mahachulalongkornrajavidayala University   [รายงานวิจัย 3 บท]


2)  หนังสือ, ตำรา, เอกสารประกอบการสอน

1.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. (2558).หนังสือการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ สำหรับบุคลากรสำนักทะเบียนและวัดผลสำนักทะเบียนและวัดผล : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. (2559). เอกสารประกอบการสอน การจัดโครงการขั้นสูง : Advance Project Management (614 208).  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

3. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. และคณะ. (2560). คู่มือนิสิตปริญญาตรี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (184 หน้า)
4. แบบทดสอบออนไลน์ วิชาการปกครองคณะสงฆ์ไทย ปีการศึกษา 2562

5. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. (2563). ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.


3)  บทความทางวิชาการ 

1.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 . หน้า 55-62.

2.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,  (เขียนร่วม), พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. หน้า 263-278.

3.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, การจัดการความขัดแย้งในระบบวรรณะ ของ ดร.เอ็มแบดการ์, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2560. หน้า 553-563.

4.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ [เขียนร่วม] วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’) Follow the Dream to Win : 8  Ways, Run, to Dream, Acording to Japanese Style.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560/ Vol.6 No.4 October- December 2017. หน้า 250-264.

5.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์.   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561/ Vol.7 No.1 January – march 2018. หน้า 99-115.

6.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A SHAN PRINCESS.   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561/ Vol.7 No.1 January – march 2018. หน้า 295-313.

7.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (เขียนร่วม). กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ). เมษายน – มิถุนายน. 2561. หน้า 114-124.

8.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (เขียนร่วม) พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา .   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ). เมษายน – มิถุนายน. 2561. หน้า 114-124.

9.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (เขียนร่วม) , รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

10. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (เขียนร่วม)  ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?   ANSWER TO SANGHA ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561.หน้า 315-328.  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

11. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (เขียนร่วม). การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน Buddhist Thai Temples’ Financial Management: The Congruence of Good Governance Principles [Monetary Management Directions Religious property during the transition]   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา)  เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

12. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. [นักวิจัยร่วม-บทความวิจัย]  (2562). กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม-Elders’ Potentials Capacity Driving Mechanism through Buddhism Integration. วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน 2562)-Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies l Vol. 8 No. 1 (January-June 2019)   หน้า 26-32. [Scopus 1.0]

13.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (เขียนร่วม). (2561). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A Case Study of Loung Por Wat Bang Bed in Prachuap Khiri Khan Province. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 [วารสาร TCI 3 – 0.2]

14. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2561).  ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม Lesson Learned from Area: Elderly Care According to Buddhist Way in Samutsongkhram Province. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1. “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

15.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2562).เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens  A Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562.หน้า  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

16.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2562).ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิจยวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน2562) หน้า 146-169.วารสารฐาน 3 ค่าน้ำหนัก 0.2

17.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2562).การพัฒนา บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการ ตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน ในกรุงเทพมหานคร (พระครูอุดมจารุวรรณ คำไล้ จารุวํโส).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 หน้า 1-12 (ฐาน 1 = 0.8)

18.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2562). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลินิกคุณธรรม ของพระธรรมวิทยากร.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 หน้า 59-70 (ฐาน 1 = 0.8)

19.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2562). ภาวะผู้นำในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ อำเภอ บางบาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา (พระมหา เฉลิมพล).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 หน้า 84-95 (ฐาน 1 = 0.8)

20.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2562).การสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (พระครูบวรกิจจาธาร).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้า 405-418 (ฐาน 1 = 0.8)

21.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2562). การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(พระอธิการสมาน กนฺตธมฺโม)วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน 2561  หน้า 301-309 (ฐาน 1 = 0.8)

22.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2562). บทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (พระใบฎีกาสมคิด นาถสีโล/พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน 2561   หน้า 246-255 (ฐาน 1 = 0.8)

23. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. [เขียนร่วม], (2562). รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก DISRUPTIVE PUBLIC ADMINISTRATION. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 หน้า 000-000  (ฐาน 1 = 0.8) [File Word] [File PDF]

24. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. [เขียนร่วม], (2562). จากดินสู่ฟ้า นัยนา…ลาลับสู่สวรรค์สรรนิพนธ์ว่าด้วยผู้หญิงที่ชื่อนัยนา เกิดวิชัย ครู ต้นแบบและ ผู้สร้าง แรงบันดาลใจ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562. หน้า 319-339..

25.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. [เขียนร่วม], (2562).การจัดการเชิงพุทธ 5 G MONASTERY MANAGEMENT. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562. หน้า 298-309.

26.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. [เขียนร่วม], (2562).แนวคิด หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา : เพื่อพัฒนาให้เป็นกลไกในการ พัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ. Proceeding  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 จัดทําโดย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 31 สิงหาคม 2562.  หน้า 171-205

27.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. [เขียนร่วม], (2562).เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens  A Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562.หน้า  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

28. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. [เขียนร่วม], (2563) . ธุดงค์ธรรมยาตราครั้งที่ 8 จังหวัดระยอง : กระบวนการพัฒนาเจตคติตามคติของธุดงค์วัตรในพระพุทธศาสนา- 8th Thamayatara Hike, Rayong Province :  The process of developing the attitude according to the principle of Pilgrimage in Buddhism.   วารสารพุทธศาสน์เพื่อสันติ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563. [PDF File] [File Words]


ผลงานระดับนานาชาติ

1.Phramaha Krisada Saelee,Ph.D. , (Co-writer). joined to present the article “Organization Management for Learning Organization in the Cognitive Constructivism Based” on GRDS International Conference-11th International Conference on Social Science and Humanities, 19-20 September 2016, Imperial College London, South Kensington Campus | London

2.Phramaha Krisada Saelee,Ph.D. (Co-writer). The Holy Phra Bang History : Buddhist Perpetuity Heritage”, Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017,Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0 pp.188-190.

3.PhramahaKissada Kittisopano ( Sea-Lee). Ph.D. “Conflict Management in Caste System of Dr.Embedkar”,Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017,Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia
ISBN: 978-967-14835-1-0. pp.179-183.

4. Anuwat Krasang, Prasert Thilao, Phramaha Krisada Kittisobhano. “Wisdom Leadership Development of Sangha in Thailand“. Journal of Modern Education Review.  ISSN 2155-7993, USA October 2017, Volume 7, No. 10, pp. 698–702.

1602902525763

5.Phramaha Krisada Saelee, Boonton Dockthaisong. (2020). The Development of Buddhist Places for Elderly People Care Center Settlement in Thailand. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)| pp.1569 – 1575 [SCOPUS Q3]
.
6.Phramaha Krisada Saelee,Boonton Dockthaisong.  (2020).  Elderly Persons’ Potential Capacity Driving Mechanism through Buddhism Integration. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)|pp.1417 – 1423.[SCOPUS Q3]
.
7.Phramaha Krisada Saelee, Phra Udomsittinayok. (2020). Strategies of Ethic and Morality Indoctrination in Schools of Buddhist Teaching Monks Current Situation of Thai Children and Youth. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)|pp.2050 – 2057. [SCOPUS Q3]
.
8.Phramaha Krisada Saelee,Phraudomsittinayok Malai,  (2020). Development of Activities for Health Being Promotion and Social Network for Reducing Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integration in Nonthaburi Province. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)| pp.1953 – 1961. [SCOPUS Q3]

4. ผลงาน/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

1.พระครูปลัดสราวุธ  ฐิตปญฺโญ,พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ,สุรพล สยะพรหม, “การพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี : Monastery Development for Community Learning Centers in Chonburi Province”,  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 505-522. [เล่ม 1]

2.พระครูชลธารคุณากร, พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,บุษกร วัฒนบุตร, “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี: Buddhist Method of Leadership Development  of Admistrative Monks in Cholburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 51-66.  [เล่ม 4]

3.พระมหาไชยณรงค์  ภทฺทมุนี (เสริมแก้ว),พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, บุษกร วัฒนบุตร, “การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 : A Development of the Best Meditation Center of Province Management in Sangha Administration Region 2”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 161-173. [เล่ม 3]

4.พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล (มีชูนึก),พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ,. (2561). กลไกการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5.พระอธิการสมชาย ฐานธมฺโม (ธงศิลา). (2561),พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ. ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี

6.พระอธิการสมชาย ฐานธมฺโม (ธงศิลา),พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ. (2561). ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี
7.พระสง่า จนฺทวณฺโณ (เปลี่ยนกลาง),พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ. (2561). การบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนของคณะสงฆ์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8. พระมหาพงษ์ศักดิ์ รตนญาโณ (ทองละมุล),พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ,. (2561). การบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

9. พระมหาพงษ์ศักดิ์ รตนญาโณ (ทองละมุล),พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ. (2561). การบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

10.พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์ กิตฺติธโร),พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ. (2561). รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี

11. พระมหานิกร ฐานุตฺตโร (ศรีราช),พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ. (2561). ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15

13. พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ (ประยูร นนฺทิโย), พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท.(2563). การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 8 (1) มกราคม-มีนาคม 2563 หน้า 23-36. [Click อ่านบทความ]

14.พระมหาอำนาจ อจฺฉริยเมธี ,พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท.(2563). การพัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองเพื่อสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 8 (1) มกราคม-มีนาคม 2563. หน้า 98-109 [Click อ่านบทความ]

15.พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน,พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท. (2563). รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จังหวัดสิงห์บุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 8 (1) มกราคม-มีนาคม 2563. หน้า 198-209. [Click เพื่ออ่านบทความ]

16. พระพิพัฒน์ ทับงาม, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (2563). รูปแบบการบริหารจัดการของสําานักปฏิบัติธรรม ประจําาจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา* A Model of Meditation Centers Management in Angtong  Province to Enhance the Intellectual Potentials. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563). หน้า 222-232. [Click เพื่ออ่านบทความ]


การฝึกอบรม

1.[วุฒิบัตร] พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ  (แซ่หลี),ดร  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers) รุ่นที่ 12 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง 4-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐมการฝึกอบรม

2.[วุฒิบัตร] อบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนกส์มาตรฐาน EPUB3 โครงการการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ มหาวอทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3-4 กรกฎาคม 2560

3.[วุฒิบัตร] ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมไร่กุสุมารีสอร์ท อำเภิมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 19-21 สิงหาคม 2560

4.[วุฒิบัตร] ร่วมประชุมพัฒนาชุดโครงการวิจัยปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น G โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

5. [วุฒิบัตร] เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) รุ่นที่ 15 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561  ชั้น 3 ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. [เกียรติบัตร] ผ่านการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย หมาวดที่ 6 หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์” โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561

7. [วุฒิบัตร] ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน เรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพิชิตทุนวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [ภาพประกอบ 123]

8.[เกียรติบัตร] ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) 👨‍💻 จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ☸️ และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “#นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ 4.0 🇹🇭 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 [Click ชมภาพทั้งหมด] [คำสั่งแต่งตั้ง]

9. [เกียรติบัตร] ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสัมนาเครือข่ายวารสาร แนวทางการพัฒนาวารสารวิชาการ (TCI) เพื่อยกระดับวารสารสู่ฐานนานาชาติและการพัฒนาผู้เขียนบทความ. จัดโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และวารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ณ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช. วันที่ 7 มกราคม 2564.

9. [เกียรตบัตร] อบรม “ทักษะความรู้การใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนในระบบออนไลน์” ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อ 8 มกราคม 2564

10. [เกียรติบัตร]  #ร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (Online)  ✅ ในหัวข้อเรื่อง “#พุทธศาสนาและปรัชญา : แนวคิด มุมมอง สังคมยุคหลังโควิด 19″ (Buddhism and Philosophy : Concept and Perspective of the Post-COVID-19 Society) (Online) โดย #คณะศาสนาและปรัชญา #มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร จ.นครปฐม วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

11. วันอังคารที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. Road Map to Academic Positions กิจกรรมบริการวิชาการและบริการสังคมหลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวข้อ เรื่อง สัมมนาวิชาการเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Road Map to Academic Positions ผ่านระบบ Zoom Video Conference [เกียรติบัตร]

12.ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตรของ Thai MOOC แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา การสรรหาและคัดเถือกบุคลากร (6 ชั่วโมงการเรียนรู้)  พัฒนารายวิชาโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  11 สิงหาคม 2564 [วุฒิบัตร]

13. CHULA MCOC  This is to certify that  Phramaha Krisada Saelee  has successfully completed the open online  non-credit course HRM From Theories to Practices 31st May 2020 [วุฒิบัตร-Online]

14. Thai MOOC แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตลอดชีวิต | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พระมหากฤษฎา กิตุติโสภโณ ได้ผ่านการเรียนออนไลน์ตามกณฑ์การวัดผลในรายวิชา การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา พัฒนารายวิชาโดย สำนักงานคณะกรรมการชำราชการพลเรือน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [วุฒิบัตร]

15. วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]

16. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2  เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]

17. การพัฒนาอบรมในโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานระดับปริญญาตรี “การพัฒนาหลักสูตร Non – Degree (หลักสูตรระยะสั้น) ด้านสังคมศาสตร์” ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔[วุฒิบัตร]

18. ผ่านการอบรมหลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 5 วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2564 สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตรมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรตามหลักการ OBE จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) [เกียรติบัตร]

19. ผ่านการอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 3 วันที่ 2 – 3 กันยายน 2564 สำหรับผู้บริหารด้านวิชาการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาก่อน จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) [เกียรติบัตร]

20. ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education จำนวน 5 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [เกียรติบัตร]

21. ผ่านการอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analasis Version 4 รุ่น 4 วันที่อบรม 29-30 กันยายน 2564 จัดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 [เกียรติบัตร]

22. ผ่านการอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 2 วันที่อบรม 20-22 ธ.ค. 2564 ให้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564  [เกียรติบัตร]


5)  ประสบการณ์การบรรยาย / สอน

๖๑๔๒๐๘   การจัดการโครงการขั้นสูง

๖๑๔๑๐๖  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ

๖๑๔๓๑๗  การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ

๖๑๔๓๐๙  สัมมนาการจัดการองค์กรสมัยใหม่

๘๐๔๑๐๕  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ

๘๐๔๑๐๖  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน

๐๐๐๒๖๒  ธรรมนิเทศ

๔๐๖๒๑๘  การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร

๔๐๑๔๐๕  ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา

๔๐๖๔๓๔  สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์

๐๐๐๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก

6) คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน

1.คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 268/2560 เรื่องแต่งตั้ง [พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ เป็น] คณะกรรมการประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

2.[สมอ.08] รายการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อ 15 ส.ค.2559 อาจารย์ประจำหลักสูตร กจพ. 

3.[พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ] คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 701/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พุทธศักราช 2564 [คำสั่งที่ 856/2562] เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 [Click คำสั่ง]

7) งานวิจัยประเมินหลักสูตร

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

8) งานบริการวิชาการแก่สังคม

[วุฒิบัตร],[หนังสือขอบคุณ] เป็นวิทยากรประจำโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสงฆ์พญาแล มหาวิทยาละยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 17-21 ธันวาคม 2559 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

[วุฒิบัตร] เป็นวิทยากรประจำโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมสงฆ์พญาแล มหาวิทยาละยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 21-25 มกราคม 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

9) การสอนรายวิชาประจำภาคการศึกษา

ปีการศึกษาที่ 2/2558

-บรรยายวิชา การบริหารโครงการขั้นสูง (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 8 จำนวน 30 รูป

-บรรยายวิชา  ธรรมนิเทศ (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 100 รูป

ปีการศึกษาที่ 3/2558

-บรรยายวิชา สัมมนาการจัดการองค์การสมัยใหม่ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 8 จำนวน 30 รูป

ปีการศึกษาที่ 1/2559

-บรรยายวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการเชิงพุทธ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่8 จำนวน 30 รูป

-บรรยายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 9 จำนวน 33 รูป

ปีการศึกษาที่ 2/2559

-บรรยายวิชา การบริหารโครงการขั้นสูง (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 9 จำนวน 33 รูป

-บรรยายวิชา  การบริหารโครงการ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 33 รูป

-บรรยายวิชา  ธรรมนิเทศ (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 100 รูป

ปีการศึกษาที่ 3/2559

-บรรยายวิชา สัมมนาการจัดการองค์การสมัยใหม่ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 9 จำนวน 33 รูป

-บรรยายวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 รูป

ปีการศึกษาที่ 1/2560

-บรรยายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการชั้นสูง (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 7 จำนวน 22 รูป

-บรรยายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 10 จำนวน 25 รูป

-บรรยายวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการเชิงพุทธ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 9 จำนวน 33 รูป

-บรรยายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2 (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร รป.บ. ชั้นปีที่ 4 จำนวน 25 รูป

-บรรยายวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 100 รูป

-บรรยายวิชา การปกครองคณะสงฆ์ไทย (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 รูป

ปีการศึกษาที่ 2/2560

-บรรยายวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 7 จำนวน 22 รูป

-บรรยายวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการเชิงพุทธ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 10 จำนวน 25 รูป

-บรรยายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร รป.บ. ชั้นปีที่ 3 จำนวน 25 รูป

ปีการศึกษาที่ 3/2560

-บรรยายวิชา สัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 10 จำนวน 25 รูป

-บรรยายวิชา บาลีไวยากรณ์ (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 25 รูป

-บรรยายวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 จำนวน 10 รูป

ปีการศึกษาที่ 1/2561

-บรรยายวิชา การปกครองคณะสงฆ์ไทย (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 80 รูป

-บรรยายวิชา สถิติเบื้องต้นและการวิจัย (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จำนวน 11 รูป
-บรรยายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จำนวน 23 รูป

ปีการศึกษาที่ 1/2562

-บรรยายวิชา การปกครองคณะสงฆ์ไทย (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 80 รูป

พาวเวอร์พอยท์บทที่ 1
พาวเวอร์พอยท์บทที่ 2
พาวเวอร์พอยท์บทที่ 3
พาวเวอร์พอยท์บทที่ 4
พาวเวอร์พอยท์บทที่ 5
พาวเวอร์พอยท์บทที่ 6
พาวเวอร์พอยท์บทที่ 7
พาวเวอร์พอยท์บทที่ 8
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนครั้งที่ 1
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนครั้งที่ 2
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนครั้งที่ 3
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนครั้งที่ 4
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนครั้งที่ 5
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนครั้งที่ 6
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนครั้งที่ 7
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนครั้งที่ 8
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนครั้งที่ 9
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนครั้งที่ 10
วีดีโอสรุปเนื้อหาบทที่ 1
Zoom 2
วีดีโอสรุปเนื้อหาบทที่ 3

ใบงานชิ้นที่ 1 สรุปบทที่ 1
ใบงานชิ้นที่ 2 สังคายนา
ใบงานชิ้นที่ 3 โครงสร้างสุโขทัย
ใบงานชิ้นที่ 4 โครงสร้างสมัยอยุธยา
ใบงานชิ้นที่ 5 โครงสร้างสมัยธนบุรี – ร.1-4
ใบงานชิ้นที่ 6 โครงสร้างสมัย ร.5
ใบงานชิ้นที่ 7 โครงสร้าสมัย ร.9
ใบงานชิ้นที่ 8 วิพากษ์ พรบ.คณะสงฆ์ฉบับปัจจุบัน

-บรรยายวิชา สถิติเบื้องต้นและการวิจัย (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จำนวน 11 รูป
ใบงานชิ้นที่ 1
ใบงานชิ้นที่ 2
ใบงานชิ้นที่ 3
ใบงานชิ้นที่ 4
ใบงานชิ้นที่ 5
ใบงานชิ้นที่ 6
ใบงานชิ้นที่ 7
ใบงานชิ้นที่ 8

-บรรยายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จำนวน 23 รูป

ปรับพื้นฐานทางการวิจัย
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 2 ประเภทของการวิจัย
การเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ใบงานชิ้นที่ 1
ใบงานชิ้นที่ 2
ใบงานชิ้นที่ 3
ใบงานชิ้นที่ 4
ใบงานชิ้นที่ 5 (โครงร่างสารนิพนธ์ ครั้งที่ 1)
ใบงานชิ้นที่ 6 (โครงร่างสารนิพนธ์ ครั้งที่ 2)
ใบงานชิ้นที่ 7
ใบงานชิ้นที่ 8
หัวข้อ ป.โท รุ่น 12
แบบฟอร์มการเขียนวิทยานิพนธ์ มจร

หัวข้อสารนิพนธ์ รุ่น 12 วิพากษ์แล้ว

ปีการศึกษาที่ 2/2562

-บรรยายวิชา ธรรมนิเทศ (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 80 รูป

-บรรยายวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จำนวน 23 รูป

ส่งโครงร่างสารนิพนธ์ เทอม 2 ครั้งที่ 1 

คลิปวีดีโอสอนทำบทที่ 4-1

คลิปวีดีโอสอนทำบทที่ 4-2

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ รุ่นที่ ๙

ส่งไฟล์โครงร่างสารนิพนธ์รุ่นที่ 13


เอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

1.รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประปีการศึกษา 2562 หลักสูตรพุทธศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ป.โท กจพ) จำนวน 45 หน้า

2.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 (TQF/2562 กจพ ป.เอก) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ


 

Comments