รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์

อ.เติม

 

การศึกษา


Ph.D. (Political Science)

M.A. (Politics)

พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)

ผลงานทางวิชาการ


๑. เติมศักดิ์ ทองอินทร์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ) ๒๕๖๐ : ๑๕๙-๑๗๒. https://drive.google.com/file/d/1k3wYM5JQ_nXb4vpkxggQS2uR0L2jaOK7/view?usp=sharing

๒. เติมศักดิ์ ทองอินทร์. ศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามความคาดหวังของริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ : ๒ (พิเศษ ๑) (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙ ): ๒๒๙-๒๓๗. https://drive.google.com/file/d/1BMPkXynmQMJGzAQSqr0G6akYElxzElpV/view?usp=sharing

๓. เติมศักดิ์ ทองอินทร์และคณะ. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการวัดที่ดีในจังหวัดชัยนาท. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ : ๖ ฉบับที่ : ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐ ): ๑๔๑-๑๕๓ http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/social/article/view/2520

๔. เติมศักดิ์ ทองอินทร์และคณะ. การส่งเสริมจิตสำนึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓) : ๔๗-๕๘.https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239417

๕. เติมศักดิ์ ทองอินทร์และคณะ. แนวคิดทางการเมืองของขงเบ้งในวรรณกรรมสามก๊กที่มีต่อสังคมไทย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓) https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/240429

๖. เติมศักดิ์ ทองอินทร์และคณะ. การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม –ธันวาคม 2563) : 215-228. ISSN (Online): 2673-0782  คลิก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/247784/167594

๗. เติมศักดิ์ ทองอินทร์และคณะ. การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมา. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม –ธันวาคม 2563) : 14-26. ISSN (Online): 2673-0782  คลิก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/245122/167557

 

๒. การอบรม /สัมนา

๑. วันอังคารที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. Road Map to Academic Positions กิจกรรมบริการวิชาการและบริการสังคมหลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวข้อ เรื่อง สัมมนาวิชาการเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Road Map to Academic Positions ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิบัตร]

๒. โครงการอบรมออนไลน์ “การวิจัยและพัฒนา (R & D) และเทคนิค ตัวอย่างการพัฒนา นวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  4 สิงหาคม 2564  ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒฺิบัตร]

๓. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2  เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]

4. วันที่ 25 เมษายน 2565 ได้ผ่านการอบรมการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา [วุฒิบัตร]

Comments