ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต Asst.Prof.Dr. Yuttana Praneet

31-ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต

ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต

การศึกษา

 • พธ.บ. สาขาวิชา  การบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   พ.ศ. 2539
 • ร.บ. สาขาวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2547
 • M.A. สาขา Politics  สถาบัน University of Pune, India  พ.ศ. 2542
 • Ph.D สาขา Political Science สถาบัน Dr. B.A. Marathwada University, India      พ.ศ. 2545

ตำแหน่ง

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ป.โท-เอก)
 • เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ป.โท-เอก) คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 380/2562  [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ตามคำสั่งที่ 097/2554 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้มีผลการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตามคำสั่งที่ 273/2557 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามคำสั่งที่ 519/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น รักษาการผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ตามคำสั่งที่ 999/2561 ลงวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ประสบการณ์การสอน/บรรยาย

 • พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรับผิดชอบสอนในรายวิชา
  • การเมืองกับการปกครองของไทย
  • การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย
  • ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
  • หลักรัฐศาสตร์
  • ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
  • ทฤษฎีทางการเมือง
  • ขบวนการทางการเมืองและสังคม
  • การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
  • พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
  • สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • การปกครองคณะสงฆ์ไทย
  • รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
  • สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย
  • ยุทธนา ปราณีต .ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๑  ๒๕๖๐ : ๑๖๙-๑๘๒.
 •  บทความทางวิชาการ
  • ยุทธนา ปราณีต .ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๑  ๒๕๖๐ : ๑๖๙-๑๘๒.
  • ยุทธนา ปราณีต .การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบิน ด้วยหลักพุทธธรรมของสถาบันการบินพลเรือน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๐ : ๑๗๓-๑๘๙.
  • ยุทธนา ปราณีต .การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักพุทธธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๐ : ๑-๑๔.
  • ยุทธนา ปราณีต .รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครสวรรค์. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๐ : ๒๙-๔๒.
  • ยุทธนา ปราณีต .กลยุทธ์การพัฒนาทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานครตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๐ : ๑๔๓-๑๖๐.
  • ยุทธนา ปราณีต .การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกง. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๖  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๐ : ๒๒๙-๒๓๘.
  • ยุทธนา ปราณีต .วัฒนธรรมทางการเมืองไทยกับการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงพุทธ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๗  ฉบับที่ ๒  ๒๕๖๑ : ๓๗๑-๓๘๑.
  • ยุทธนา ปราณีต .กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนกับตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่  ๗  ฉบับที่ ๓  ๒๕๖๑ : ๖๔-๗๕.
 •  หนังสือ-ตำรา
  • ยุทธนา  ปราณีต, “เครื่องมือทางการจัดการ” ใน พื้นฐานทางการจัดการ, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.
  • ยุทธนา  ปราณีต, “การจัดโครงสร้างองค์การ” ใน ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.
  • ยุทธนา  ปราณีต, “สถาบันพระมหากษัตริย์” ใน การเมืองกับการปกครองของไทย, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.
  • ยุทธนา  ปราณีต,  การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.

การอบรม / สัมนา

 • 1. วันอังคารที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. Road Map to Academic Positions กิจกรรมบริการวิชาการและบริการสังคมหลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวข้อ เรื่อง สัมมนาวิชาการเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Road Map to Academic Positions ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิบัตร]
 • 2. โครงการอบรมออนไลน์ “การวิจัยและพัฒนา (R & D) และเทคนิค ตัวอย่างการพัฒนา นวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  4 สิงหาคม 2564  ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิบัตร]
 • 3. วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
 • 4. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2  เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
 • 5. วันที่ 25 เดือนกันยายน 2564 ได้เข้าร่วมสัมนาประจำปี หัวข้อ การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-19 [เกียรติบัตร]

Comments