รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์

2

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์

การศึกษา

  • Ph.D. (Comparative Politics) ; University of Southern California, USA
  • M.A.(Comparative Politics) ; University of Southern California, USA
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
  • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานทางวิชาการ
(ก) หนังสือ
(ข) เอกสาร/ตำรา
(ค) วิจัย
(ง) บทความทางวิชาการ
6.วัชรินทร์ ชาญศิลป์และคณะ. () ธรรมาภิบาลของข้าราชการและพนักงานในสำนักงานสรรพากร พื้นที่กาฬสินธ์ุ
7.วัชรินทร์ ชาญศิลป์และคณะ. () ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตารวจปราบจลาจล ต่อการปฏิบัติการควบคุมฝูงชน: ศึกษาเฉพาะ เจ้าหน้าที่ตารวจปราบจลาจล สังกัดกองกากับการ ควบคุมฝูงชน 1 กองบัญชาการตารวจนครบาล
8.วัชรินทร์ ชาญศิลป์และคณะ. () ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ สานักงานประปาสาขาบางเขน การประปานครหลวง
 9.วัชรินทร์ ชาญศิลป์และคณะ. () ความคิดเห็นของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อนักการเมืองที่พึงประสงค์
 10.วัชรินทร์ ชาญศิลป์และคณะ. () ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
 การเข้าร่วมอบรม/ สัมนา
  1. โครงการอบรมออนไลน์ “การวิจัยและพัฒนา (R & D) และเทคนิค ตัวอย่างการพัฒนา นวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  4 สิงหาคม 2564  ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิบัตร]

Comments