พระสมนึก ธีรปญฺโญ (กลับน้อม) Phra Somnuek Thîrapañño (Klabnom)

IMG_2504

ชื่อ/ฉายา – นามสกุล

พระสมนึก ธีรปญฺโญ ( กลับน้อม )

Phra Somnuek      Thîrapañño (Klabnom)
วัน/เดือน/ปีเกิด

วันเสาร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๒๓
อายุ

อายุ ๓๙ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดชลอ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๔ นักธรรมชั้นเอก วุฒิบัตร
พ.ศ. ๒๕๔๘ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย จ.ชุมพร
พ.ศ. ๒๕๕๓ พุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใบปริญญา
พ.ศ. ๒๕๕๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใบปริญญา

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.๒๕๔๕ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๓ พระธรรมวิทยากรประจำฝ่ายบริการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๖-ปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาระงานมอบหมาย
๑.งานจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับเข้านิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
– โบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์, ป้ายไวนิล
– จัดทำประกาศรับสมัครนิสิตประจำปีการศึกษา
– จัดทำประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
– จัดทำประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
– จัดทำประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
-จัดทำใบสมัครนิสิต
– จัดทำเอกสารประกอบสมัครเรียน
– จัดทำบัตรประจำตัวนิสิต
– จัดทำรวบรวมข้อเขียน
๒ งานการเรียนการสอน
– จัดทำเอกสารขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา
– จัดทำเอกสารสอบ QE
– จัดทำประกาศผู้ผ่านการสอบ QE
-จัดทำประกาศขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
– จัดทำเอกสารขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
– จัดทำเอกสารขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีพิจารณ์
– จัดทำเอกสารขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
– จัดทำการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ผ่านเวปไซต์/เฟสบุค
-จัดทำปรับปรุงเอกสารใบ บฑ.ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบัณฑิตวิทยาลัย
– ตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์
– ออกหนังตามใบคำร้อง บฑ. ของหลักสูตร
– เดินเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรฯ
– ส่งหนังสือทั้งภายในและภายนอก
– งานที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.
– จัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการต่างๆของหลักสูตรฯ
– ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของหลักสูตรฯ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
– ออกหนังสือเชิญต่างๆของหลักสูตร
๓ งานปฐมนิเทศการศึกษา
-จัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการปฐมนิเทศ
– จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๔ งานการประกันคุณภาพการศึกษา
– ช่วยดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหลักสูตรฯ ที่ได้รับมอบหมาย
– จัดเก็บวารสารเข้าประกันตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.
– จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยงข้องการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
-อำนวยความสะดวก และสนับสนุนแก่อาจารย์ประจำหลักสูตรเกี่ยวข้อกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

การฝึกอบรม/สัมมนา

๑.ได้ผ่านโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พระธรรมวิทยากรและพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการกองทัพธรรม กองทัพไทย การศึกษารวมใจ เมืองไทยห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ วุฒิบัตร

๒. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ วุฒิบัตร

๓. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ วุฒิบัตร

๔. เข้าร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าสายปฏิบัติการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บัณฑิตวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วุฒิบัตร

๕. เข้าร่วมโครงการในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วุฒิบัตร

๖. เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. ๓,๕,๗ และทวนผลสอบสัมฤิทธิ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ วุฒิบัตร

๗. เข้าอบรมตามโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน 4 ภาค (ระดับบัณฑิตศึกษา) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ วุฒิบัตร

๘. เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสถิติและการวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๓- ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วุฒิบัตร 

๙. เป็นกรรมการวิพากย์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ วฺุฒิบัตร

๑๐. เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA ONLINE) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ วุฒิบัตร

๑๑. เข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (G Docs) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วุฒิบัตร

๑๒. เป็นกรรมการวิพากย์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วุฒิบัตร

๑๓. เข้าร่วมอบรมโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วุฒิบัตร

๑๔. เข้าอบรมในโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศ” ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2561 สำนักทะเบียนและวัดผล พัฒนาบุคลากรผ่านโครงการศึกษาดูงานเครือข่ายงานทะเบียนและวัดผลระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วุฒิบัตร

๑๕. เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำวารสาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรานิกส์ (ThaiJO) ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง B 508-509 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา วุฒิบัตร

๑๖. เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลมนการปฏิบัติงาน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม และ วันที่ ๑ มิถุนายน พศ ๒๕๖๑  ณ ณิสาญ์สิริ บูติค รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี วุฒิบัตร

๑๗. เป็นกรรมการวิพากย์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ วุฒิบัตร

๑๘. อบรมในโครงการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๓-๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ วุฒิบัตร

๑๙. เข้าร่วมอบรมe portfolio learning management system and quality assurance of higher education  ในวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วุฒิบัตร

๒๐. เข้าร่วมในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วุฒิบัตร

๒๑. เข้าอบรมการจัดการความรู้ (KM) การเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ และการใช้Temple ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ วุฒิบัตร

๒๒. เข้าร่วมอบรมเทคนิคการใช้ Infographic สำหรับการทำงานในยุค ๔.๐  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ วุฒิบัตร

๒๓.  เข้าร่วมอบรมหลักสูตร social media เพื่อการประชาสัมพันธ์ส่วนงาน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C๑๑๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ วุฒิบตร

๒๔. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการเตรียมการตรวจประเมินคุณภาพการประจำปีการษา ๒๕๖๒ ในโซนภาคกลาง ณ ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ [ภาพ Facebook]

๒๕.  เข้าร่วมโครงการเทคนิคการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ ณ เดอะไพน์ รีสอทร์ จังหวัดปทุมธานี ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ภาพ Facebook]

๒๖.  เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร[ภาพ Facebook]

๒๗. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ [ คำสั่ง SCAN0943-ผสาน]

๒๘. เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 เรื่อง นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0. วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. [วุฒิบัตร]

๒๙. วันอังคารที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.
Road Map to Academic Positions กิจกรรมบริการวิชาการและบริการสังคมหลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวข้อ เรื่อง สัมมนาวิชาการเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Road Map to Academic Positions ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิบัตร]

๓๐. วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]

๓๑. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2  เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]

๓๒. วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมสัมนาประจำปี หัวข้อ การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ [เกียรติบัตร]

๓๓. ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education จำนวน 5 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [เกียรติบัตร]

๓๔. ผ่านการอบรมหลักสูตร การจัดทำการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation)  รุ่นที่ 1 วันที่อบรม 5 ม.ค. 2565 ให้ ณ วันที่ 6 มกราคม 2565  [เกียรติบัตร]

๓๕. วันที่ 11-12 มกราคม 2565 ได้เข้าร่วมอบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design) รุ่นที่ 9 ของทปอ. [เกียรติบัตร]

๓๖. ผ่านการอบรมหลักสูตร  ตามเกณฑ์ AUN-QA at Programme Level version 4 รุ่น วันที่ 19 – 21 มกราคม 2565 [เกียรติบัตร]

๓๗. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย [วุฒิบัตร]

๓๘. วันที่ 25 เมษายน 2565 ได้ผ่านการอบรมการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา [วุฒิบัตร]

 

๓๙. วันที่ 28 มีนาคม 2565 ได้เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงาน/พัฒนา

๑. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (รุ่นที่ ๔) ณ ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. ศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ เมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา ประเทศจีน ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

๓. ศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (รุ่นที่ ๖) ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ณ เขมรัฐเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า – หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ มกราคม ๒๕๖๐

๔. ศึกษาดูงานกิจการพระพุทธศาสนาและนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๓ – ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

๖. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ [ภาพ Facebook] 

๗. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าการเมืองการปกครองภายใต้นโยบายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒  [ภาพ Facebook]

ผลงานทางวิชาการ

๑. พระสมนึก ธีรปญฺโญ (กลับน้อม), ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย.การพัฒนาสมรรถนะตามหลักอิทธิบาท ๔ .ในงานสัมมนาบทความวิชาการระดับชาติ คณะพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ The 1st National Academic Seminar of Faculty of Buddhism “พระพุทธศาสนากับศาสนาในสังคมร่วมสมัย” “Buddhism and Religions in Contemporary Society” ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หน้า ๒๑๖-๒๒๕ (อ้างอิง หน้าปก, ส่วนหน้า, เนื้อหา)

๒. พระสมนึก ธีรปญฺโญ (กลับน้อม), ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย. การพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาลในยุคไทยแลนด์ . ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ : ๑๑๕-๑๒๙ [ภาพ Facebook]  (Organization Development According to Good Governance in Thailand 4.0)

๓. พระสมนึก ธีรปญฺโญ (กลับน้อม) และคณะ. (2562). การจัดการทุนมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 เรื่อง นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0. วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. [วุฒิบัตร] [ภาพ Facebook]

๔. พระสมนึก ธีรปญฺโญ (กลับน้อม) และคณะ. (2562). การจัดการซุ้มรับปริญญาของมหาวิทยาลัย มจร. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 เรื่อง นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0. วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. [วุฒิบัตร] [ภาพ Facebook]

 

 

 

 

 

Comments