ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา/ Asst.Prof.Dr.Ratthapol Yenjaima

pon

ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา

Asst.Prof.Dr.Ratthapol Yenjaima

ผลงานทางวิชาการ

๑. ตำแหน่ง อาจารย์  ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

    สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒. ประวัติการศึกษา

 1. ปริญญาเอก พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 2558 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 2. ปริญญาโท  พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 2553 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 3. ปริญญาตรี   พธ.บ. (รัฐศาสตร์) 2541 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 4. การศึกษาปริยัติธรรม
  1.น.ธ.เอก 2533 สำนักเรียนชลบุรี
  2.ป.ธ.4  2534 สำนักเรียนชลบุรี
  3.อภิธรรมมัชฌิมเอก 2533 สำนักเรียนวัดเขาพุทธโคดม ชลบุรี

๓. คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๑. เป็นอาจารย์อัตราจ้าง
  ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓  ถึง ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. คำสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๐๐๗/๒๕๖๐  วันที่ ๖  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  แต่งตั้งให้ นายรัฐพล เย็นใจมา อายุ ๔๙ ปี วุฒิการศึกษา พร.บ. (รัฐศาสตร์ วิชาเอกบริหารรัฐกิจ), พธ.ม.(.รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นตันไป สั่ง ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  [คำสั่ง 1/2561]

๔. ผลงานทางวิชาการ

1. ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา [เขียนร่วม], (2562). รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก DISRUPTIVE PUBLIC ADMINISTRATION. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 หน้า 000-000  (ฐาน 1 = 0.8) [File Word] [File PDF]

๔.๑ บทความทางวิชาการ /บทความวิจัย

Rattapon Yenjaima Asst. Prof. Dr. (2018) “Management of innovative path of           sustainable tourism in the community and society”  International Journal of       Management and Economics. ( Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada Universtty, Aurangabad, INDIA) Vol. I No. 25 Septenber-2018. PP 51-53.. [Click to Journal and Articles] [Certificate-เกียรติบัตร](ปกวารสาร)(สารบัญวารสาร)

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๗). “ปัญญา  ในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาทุนมนุษย์”. บทความการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑ (MCU Congress I). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร.“รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ”, บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร.“บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร.“บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี”,บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร.“การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางพระพุทธศาสนาของวัดในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, บทความวิจัย, ตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings), ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐.

รัฐพล เย็นใจมา,ดร. “ภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น”, วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .( เมษายน  – มิถุนายน  ๒๕๖๐) : ๓๕-๔๘.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร.“กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ของกรุงเทพมหานครตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”, วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ).       (เมษายน  – มิถุนายน  ๒๕๖๐) : ๓๕-๔๘.

รัฐพล เย็นใจมา,ดร.,บุษกร วัฒนบุตร, ดร. “รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักอปริหานิยธรรมของเทศบาลตำบลในจังหวัดสุรินทร์”, วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .( เมษายน  – มิถุนายน  ๒๕๖๐) : ๓๕-๔๘.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร.,บุษกร วัฒนบุตร, ดร. “การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัฒน์ตามหลักพุทธธรรม”, วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๓  .( กรกฏาคม  – กันยายน  ๒๕๖๐) : ๓๕-๔๘.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร.,พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง”, วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .( เมษายน  – มิถุนายน  ๒๕๖๐) : 425-439.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร. “ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง”, วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๖  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .( เมษายน  – มิถุนายน  ๒๕๖๐) : 457-474.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร. “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักพุทธธรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี”, วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .( เมษายน  – มิถุนายน  ๒๕๖๐) : ๑-๑๔.

๔.๒ งานวิจัย

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๗) “การสังคมสงเคราะห์ตามแนวพระพุทธศาสนา”  งานวิจัยในชั้นเรียน ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.

รัฐพล เย็นใจมา, ดร. “การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถาบันการศึกษา” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๕  ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) .(พฤษภาคม  – สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๕๘๑-๕๙๔.

๔.๓ หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน

รัฐพล  เย็นใจมา. ผศ.ดร. (๒๕๖๑). ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น.(ปรับปรุงใหม่) กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. ผศ.ดร. (๒๕๖๑).  ระบบราชการและการเมืองไทย กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๖๑). ผศ.ดร.  ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา.  (๒๕๖๐). ระบบราชการไทย. ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๘). เอกสารประกอบการสอน วิชา การเมืองกับการปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๘). เอกสารประกอบการสอน วิชา การเมืองกับการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๘). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๖). อาเซียนศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๖). การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๕). ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๕). การเมืองกับการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

รัฐพล  เย็นใจมา. (๒๕๕๓). เอกสารประกอบการสอน วิชา พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

 

๔.๔ การอบรม

 • วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
 • วันที่ 3 เดือนกันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 5 เรื่อง “ปลูกและปลุกพลัง บ ว ร ต่อต้านทุจริต” [วุฒิบัตร]
 • วันที่ 25 เดือนกันยายน 2564 ได้เข้าร่วมสัมนาประจำปี หัวข้อ การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-19 [เกียรติบัตร]
 • ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education จำนวน 5 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [เกียรติบัตร]
 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
 • วันที่ 28 มีนาคม 2565 ได้เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
 • วันที่ 25 เมษายน 2565 ได้ผ่านการอบรมการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา [วุฒิบัตร]

 

Comments