ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง

รูปถ่ายชุดขาว ผศ-0

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง

ตำแหน่ง                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คำสั่งแต่งตั้ง 30 มีนาคม 2563)

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (คำสั่งแต่งตั้ง 30 มีนาคม 2563)

สังกัด  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต [คำสั่ง]
 • เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1619/2564  [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

1. ประวัติการศึกษา

1.1 คุณวุฒิทางธรรม

คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
เปรียญธรรม ๙ ประโยค ๒๕๔๙ วัดละหาร จ.นนทบุรี

1.2 คุณวุฒิทางโลก   การศึกษาระดับอุดมศึกษา

คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
ร.ป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

พธ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)

ท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

๒๕๕๗

๒๕๕๓

๒๕๔๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ฯ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2. ประสบการณ์การสอน

2.1 ระดับปริญญาเอก

    1 พระพุทธศาสนากับการเกี่ยวข้องกับชุมชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    2 สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    3  รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2.2 ระดับปริญญาโท

    1  การบริหารการพัฒนาแนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    2 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    3 รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2.3 ระดับปริญญาตรี

    1 การวิจัยเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    2 พระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    3 องค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    4 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    5 การปกครองคณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3. ผลงานทางวิชาการ

3.1 งานวิจัย

 1. สุริยา รักษาเมือง. การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานภาครัฐอย่างลุ่มลึก ในการศึกษาระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน, ๒๕๖๐): ๖๙-๘๔.
 2. สุริยา รักษาเมือง. ธรรมาธิปไตย : อุดมคติเพื่อการสร้างความสมดุลแห่งอำนาจในการปกครองรัฐ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๕๐-๑๕๗.

3.2 บทความวิชาการ

 1. สุริยา รักษาเมือง. พุทธธรรมาธิปไตย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๕๐-๑๕๗.
 2. การศึกษาระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๖๙-๘๔.
  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/245598
 3. สุริยา รักษาเมือง. “ธรรมาธิปไตย : อุดมคติเพื่อการสร้างความสมดุลแห่งอำนาจ ในการปกครองรัฐ”. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๑๕๐-๑๕๗.
  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/161911
 4.  สุริยารักษาเมือง และคณะ. “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีตามหลักพุทธธรรม”. รายงานการวิจัย. (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๓.
  https://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/Resert-Report-Suriya.pdf

3.3 เอกสารประกอบการสอน

สุริยา รักษาเมือง. ทฤษฎีองค์การและการจัดการ. คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.

3.4 หนังสือ

สุริยา รักษาเมือง. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.

4. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 1. พระมหากวินท์ ยสินฺทวํโส (วงศ์อินทร์อยู่), ธัชชนันท์ อิศรเดช และ สุริยา รักษาเมือง. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๑): ๑๔๕-๑๕๖.
 2. พระครูวิสิฐธรรมโสภณ (สง่า ติกฺขวีโร), พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร และ สุริยา รักษาเมือง. รูปแบบการพัฒนาชุมชนยั่งยืนของพระสังฆาธิการในจังหวัดชลบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๑): ๑๕-๒๕.
 3. อดิศักดิ์ ตั้งปัทมชาติ, จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และ สุริยา รักษาเมือง. พุทธกระบวนทัศน์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้า. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๑๓-๒๓.

5. ประสบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

 1. จัดทำ SAR ของหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และได้มีประสบการณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ และได้เข้าสังเกตการณ์และมีส่วนร่วมในการตรวจประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
 2. วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตรวจประเมินหลักสูตรรัฐประสาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 3. วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตรวจประเมินคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 4. วันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตรวจประเมินระดับคณะ/สำนัก/วิทยาลัย ๑๓ คณะ/สำนัก/วิทยาลัย ณ มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงราย
 5. วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ มหาวิทยาลัยชินวัตร
 6. ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี [ออนไลน์]
 7. วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ [ออนไลน์]

6. อื่นๆ

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจิยและบทความวิชาการ
 2. คณะกรรมการวิพากษ์บทความ MCU Congress 3
 3. คณะกรรมประกันคุณภาพการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มจร
 4. คณะกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
 5. กองบรรณาธิการ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
 6. กองบรรณาธิการ วารสาร สหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์
 7. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสู๖รประกาศนีบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ณ วัดเขียนเขต ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

7. อบรม/ สัมนา

 1. วันอังคารที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. Road Map to Academic Positions กิจกรรมบริการวิชาการและบริการสังคมหลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวข้อ เรื่อง สัมมนาวิชาการเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Road Map to Academic Positions ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิบัตร]
 2. วันที่ 24 เดือนสิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง “เสริมพลักการมีส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต” [วุฒิบัตร]
 3. วันที่ 26 เดือนสิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2 เรื่อง “หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง บ-ว-ร ต่อต้านการทุจริต” [วุฒิบัตร]
 4. วันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 3 เรื่อง “สร้างพลเมืองไทยในอนาคต ร่วมต่อต้านการทุจริต” [วุฒิบัตร]
 5. วันที่ 1 เดือนกันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 4 เรื่อง “หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลังพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต” [วุฒิบัตร]
 6. วันที่ 3 เดือนกันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 5 เรื่อง “ปลูกและปลุกพลัง บ ว ร ต่อต้านทุจริต” [วุฒิบัตร]
 7. วันที่ 25 เดือนกันยายน 2564 ได้เข้าร่วมสัมนาประจำปี หัวข้อ การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-19 [เกียรติบัตร]

Comments