รศ.ประณต นันทิยะกุล Assoc.Prof.Pranot Nanthiyakul

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ | คณะสังคมศาสตร์

รศ.ประณต นันทิยะกุล

การศึกษา

  • รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ

1.ประณต นันทิยะกุล และคณะ . (2561). การบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง กรมทางหลวง ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561): 194-205. [คลิกอ่านบทความ]

2.ประณต นันทิยะกุล และคณะ . (2561). การบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนแพทย์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557): 70-83. [คลิกอ่านบทความ]

3.ประณต นันทิยะกุล และคณะ . (2557).  การบริหารจัดการการบริการที่มีคุณภาพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์.  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2557) : 88-101. [คลิกเพื่ออ่านบทความ]

4.ประณต นันทิยะกุล และคณะ . (2561).การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์.  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) : 164-173. [คลิกเพื่ออ่านบทความ]

5.ประณต นันทิยะกุล และคณะ . (2561).  การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์.  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) : 174-184. [คลิกเพื่ออ่านบทความ]

 

อบรม / สัมนา

  1. โครงการอบรมออนไลน์ “การวิจัยและพัฒนา (R & D) และเทคนิค ตัวอย่างการพัฒนา นวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  4 สิงหาคม 2564  ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิบัตร]

Comments