รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร

ผลงานวิชาการ | คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร

การศึกษา

 • พธ.บ. (มานุษยสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • Master of Arts  (Political Science)
 • Doctor of Philosophy (Political Science)

ตำแหน่งทางวิชาการ

 • รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 522/2561 เมื่อ 30 เมษายน 2561 [คำสั่งแต่งตั้ง]

ผลงานทางวิชาการ

ก.งานวิจัย 

 • วัฒนธรรมการเมืองใหม่กระแสสังคมไทยสมานฉันท์ฯ งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงานวิจัย 2559

ข.เอกสารคำสอน

 • การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีที่จัดทำ 2560

ค.เอกสารประกอบการสอน

 • การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย ปีที่จัดทำ 2551

ง.หนังสือ

 • การปกครองของไทย: มิติรังสรรค์พุทธศาสน์คู่ไทย ปีที่ตีพิมพ์ 2551
 • การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ   ปีที่ตีพิมพ์ 2560

จ. อบรม / สัมนา

 • โครงการอบรมออนไลน์ “การวิจัยและพัฒนา (R & D) และเทคนิค ตัวอย่างการพัฒนา นวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  4 สิงหาคม 2564  ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิบัตร]
 • วันที่ 25 เดือนกันยายน 2564 ได้เข้าร่วมสัมนาประจำปี หัวข้อ การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-19 [เกียรติบัตร]
 • วันที่ 28 มีนาคม 2565 ได้เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
 • วันที่ 25 เมษายน 2565 ได้ผ่านการอบรมการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา [วุฒิบัตร]

Comments