นายพลวัฒน์ สีทา

12065552_10203564892362031_5411859364851750060_n

ชื่อ                  นายพลวัฒน์  สีทา

ตำแหน่ง        นักวิชาการศึกษา

สังกัด             หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

การศึกษา      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พธ.ม. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๕๘

                        รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) ร.บ. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม  ๒๕๕๖

 

การอบรม 

  • 29 เมษยน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการที่มีการรายงานการประชุม (Proceedings) โดยระบบออนไลน์  [เกียรติบัตร]
  • วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2  เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
  • วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมสัมนาประจำปี หัวข้อ การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ [เกียรติบัตร]
  • วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วม กิจกรรมการจัดการความรู้งานทะเบียนและวัดผล เรื่องการรับเงินนิสิต แลช่องทางการรับเงินนิสิต  [วุฒิบัตร]

                      

Comments