ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง

ตำแหน่ง      ศาสตราจารย์

          สังกัด  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

 คุณวุฒิทางโลก การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ)

คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
Ph.D.(Leadership and Human Behavior with Specialization in Urban Development)

M.A. (Political Development)

B.A. (Political Science)

๒๕๑๗

 

๒๕๑๓

 

๒๕๑๑

Alliant International   University, San Diego, California USA

Loyola University, California. USA.

University of Manila, the Philippines

 ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก

ที่ วิชา มหาวิทยาลัย
พระพุทธศาสนากับรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การวิจัยชั้นสูง ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตำรา)

งานวิจัย

                  Boonton Dockthaisong. (2550). Method development for social development. Bangkok      national research council: Isan leader research won the price in the good level.

                 Boonton Dockthaisong. (2551). Team Research.The evaluation of provincial development.  Bangkok national research council.Won the prize of the national understanding. Professor Suchart – 5 the leader of the team.

                 Boonton Dockthaisong. (2552). Northeast village development by using KSM model. Submit         to school of public administration, NIDA.

ตำรา

Boonton Dockthaisong. (2558). The strategic competition. Bangkok: Semethama press.

Boonton Dockthaisong. (2557). The connectively of public administration toward AEC. Bangkok:     Panyachon press.

Boonton Dockthaisong. (2554). Organization theory and management. Bangkok: Panyachon press.

Boonton Dockthaisong. (2554). Creative public administration. Bangkok: Panyachon press.

Boonton Dockthaisong. (2553). Paradigm of public administration in globalization. Bangkok:          Panyachon press.

Boonton Dockthaisong. (2552). The grass roots democracy. Bangkok: Panyachon press.

Boonton Dockthaisong. (2552). People war. Bangkok: Panyachon press.

Boonton Dockthaisong. (2550). Human capital management. Bangkok: Panyachon press.

 บทความทางวิชาการ

1.Boonton Dockthaisong. (2557). English paper Buddhism international in the national         academic meeting. Bangkok: Mahachalalongkornrajavidyalaya University press.

2.Boonton Dockthaisong. (2557). Submitted paper and print integration Buddhism and modern       science for sustainable development of Thailand in ASEAN community (22-23   December 2557).The title “The Northeast star”.Working shop Research on The non-formal and in-formal education ministry of education to  design 8 months for advance working students through credit bank as the team       leader to present to be the policy implementation, ministry of education, 2554   and Thai inclusive conclusion was adapt to be government policy and the   administrative policy was published by non-formal education department, ministry    of Thailand.

3. Boonton Dockthaisong and Others. A Structural Equation Model of Human Capital Development of Royal Thai Police Headquarters in accordance with Buddhist

Integration. Solid State Technology. Volume 63, No. 2s, 2020:  2139 – 2143. ISSN: 0038-111X  คลิก http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/1951

4. Boonton Dockthaisong and Others. Development of a Causal Relationship Model of Integrated Buddhist Effectiveness of Management in Sub-District

Administration Organization in Ayutthaya Province. Solid State Technology. Volume 63, No. 2s, 2020:  1630 – 1635. ISSN: 0038-111X  คลิก

http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/1867

5. Boonton Dockthaisong and Others. Development Model of Buddhist Integration Enhancing Wellness Tourism Management. Solid State Technology. Volume

63, No. 2s, 2020:  1559 – 1568. ISSN: 0038-111X  คลิก http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/1857

6. Boonton Dockthaisong and Others. A Causal Model of the Future Government in Thailandusing Ten Perfectioned Buddhist Leadership. Solid State

Technology. Volume 63, No. 2s, 2020:  1403 – 1411. ISSN: 0038-111X  คลิก http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/1809

7. Boonton Dockthaisong and Others. The Development of Buddhist Places for Elderly People Care Center Settlement in Thailand. Solid State Technology.

Volume 63, No. 2s, 2020:  1569 – 1575. ISSN: 0038-111X  คลิก http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/1858

8. Boonton Dockthaisong and Others. Elderly Persons’ Potential Capacity Driving Mechanism through Buddhism Integration. Solid State Technology. Volume

63, No. 2s, 2020:  1417 – 1423. ISSN: 0038-111X  คลิก http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/1814

9. Boonton Dockthaisong and Others. Organizational Management in a Crisis in the Case of Covid-19 Virus Infection. Psychology and Education. Volume 58,

No. 2, 2021:  9649-9655. ISSN: 0033-3077  คลิก http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/3748/3329

10. บุญทัน ดอกไธสงและคณะ. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)  : 203-213.  ISSN (Online): 2673-0782   คลิก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/243906/166708

 

11. บุญทัน ดอกไธสงและคณะ. ประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุยายน 2563)  : 101-113.  ISSN (Online): 2673-0782   คลิก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239818/165126

12. ญทัน ดอกไธสงและคณะ. การพัฒนาชุมชนตามหลักของพระชิตะกู ชยาดอ ญาณิสสาระ.ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม –ธันวาคม 2563) : 114-126. ISSN (Online): 2673-0782   คลิก  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/246797/167568

13. บุญทัน ดอกไธสงและคณะ. รูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ( กรกฎาคม – กันยายน 2563) : 228-243. ISSN (Online): 2673-0782  คลิก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/245857/166710

14. บุญทัน ดอกไธสงและคณะ. ประสิทธิผลการนำนโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการตำรวจจราจร. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม –ธันวาคม 2563) : 76-87. ISSN (Online): 2673-0782  คลิก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/246441/167565

15. บุญทัน ดอกไธสงและคณะ. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มบริษัทประกันภัยตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม –ธันวาคม 2563) : 27-39. ISSN (Online): 2673-0782  คลิก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/245796/167561

16. บุญทัน ดอกไธสง และคณะ. Developing a Forecasting Model to Enhance the     Efficiency of Sustainable Development policy: Enriching the LS-ARIMAX madel. ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน ๒๕62). คลิก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/svittj/article/view/182650/136866

17. Boonton Dockthaisong and Pruethsan Sutthichaimethee. A Relationship of   Causal Factors in the Economic, Social, and Environmental Aspects Affecting the Implementation of Sustainability Policy in Thailand: Enriching the Path    Analysis Based on a GMM Model. Resources, Volume 7, Issue 4 (December 2018): 1-26. คลิก https://www.mdpi.com/2079-9276/7/4/87

18. Boonton Dockthaisong. Meditation and Mindfulness as Methods to Sharpen    and Enhance the Brain. PSAKU International Journal of Interdisciplinary   Research. Vol. 7 No. 2 (July-December 2018) :4-11. คลิก     https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3262501

19. Boonton Dockthaisong.  and Others. THE IMPACT OF CAUSAL FACTORS    RELATIONSHIP RELATED TO GOVERNMENT’S SUSTAINABILITY POLICY IMPLEMENTATION IN THAILAND UNDER NATIONAL STRATEGY THAILAND 4.0.   วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ. Vol. 5 No. 2 (2019): July – December: 114-134. คลิก     https://so04.tci-thaijo.org/index.php/svittj/article/view/182657/156315

20. บุญทัน ดอกไธสง และคณะ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลตำบลในจังหวัดนนทบุรี. ตีพิมพ์ใน วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 (ธันวาคม 2562): 5643-5658. คลิก  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/224888/162305

21. บุญทัน ดอกไธสง และคณะ. การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ชุมชนการเกษตร. ตีพิมพ์ใน วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ.  ปีที่  5 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2563): ๑๙๗-๒๑๐. คลิก    https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/article/view/236889/163687

8. บุญทัน ดอกไธสงและคณะ. ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร. ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2564) : 51-63.  ISSN: 1513-5845   คลิก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/224156/168204

22. บุญทัน ดอกไธสงและคณะ. ประสิทธิผลของการจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านในอำเภอโคกโพธิ์ไชยจังหวัดขอนแก่น. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)  : 214-227.  ISSN (Online): 2673-0782   คลิก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/244706/166709

 

 

Comments