Dr.Suphattharachai Sisabai อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ

พี่ชาย2(1)อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ Dr.Suphattharachai Sisabai
อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
นธ.เอก, 
ปธ.3,  พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อ/นามสกุล                สุภัทรชัย  สีสะใบ
วัน/เดือน/ปีเกิด           วันพุธที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2529
ที่อยู่ปัจจุบัน                 9/6 หมู่ 3 ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
เบอร์โทรศัพท์              091-9691539
E-mail                         suphattharachai.sis@mcu.ac.th
ตำแหน่ง                      อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [สัญญาจ้าง]  [สัญญาจ้าง2]
                                       อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [คำสั่ง 133/2563]
                                       อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [คำสั่ง 351/2563]
                                       อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บล [คำสั่ง 1060/2563] [คำสั่ง 346/2564]

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2545    มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2545    นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบูรพ์ คณะจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2548    มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2552    เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักเรียนวัดบูรพ์ คณะจังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2553    ป.ตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา [ปริญญาบัตร, หนังสือรับรอง, หนังสือแสดงผลการศึกษา12]
พ.ศ. 2555  ป.โท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [ปริญญาบัตร, หนังสือรับรอง, หนังสือแสดงผลการศึกษา]
พ.ศ. 2563  ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [หนังสือรับรองหนังสือแสดงผลการศึกษา 12]  [ปริญญาบัตร]


ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2545     เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดบูรพ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2553     เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดพุทธธรรมรังษี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พ.ศ. 2553     เป็นกรรมการคุมสอบธรรมสนามหลวง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พ.ศ. 2553     เป็นกรรมการคุมสอบธรรมศึกษา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม


การฝึกอบรม/สัมมนา

1.  เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10-12 สิงหาคม พ.ศ.2557 [วุฒิบัตร]
2.  อบรมในโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ทะเบียนและการเงิน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ.2557 [วุฒิบัตร]
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557 [วุฒิบัตร]
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA ONLINE) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 [วุฒิบัตร]
5. เป็นกรรมการวิพากย์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559 [วุฒิบัตร]
6. อบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสถิติและการวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 [วุฒิบัตร]
7. ผ่านหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 [เกียรติบัตร]
8. ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 11/2559 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2559 [วุฒิบัตร]
9. อบรมตามโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ทะเบียน 4 ภาค (ระดับบัณฑิตศึกษา) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ.2559 [วุฒิบัตร]
10. เป็นกรรมการวิพากย์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.2560  [วุฒิบัตร]
11. [สุภัทรชัย สีสะใบ] ในนามนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ของศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมรับฟังสัมมนา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Road map สู่การเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนและของโลก”  โดยพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
 ในวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องพุทธเมตตาชั้น 4 โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา [ภาพ Facebook]
12. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการกรอกเกรดออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 [วุฒิบัตร]
13. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนิดกีฬาแบดมินตัน ประเภททีมผสม ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 11 “มจร.สัมพันธ์พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 [เกียรติบัตร]
14. This is to certify has successfully completed a course of Basic Grammar 1 during the period of 29 November – 2 December 2018 [Certificate]
15. อบรมในโครงการอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ทักษะด้านการวิจัยชั้นสูง) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 [วุฒิบัตร]
16. อบรมในโครงการการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ.2561 [วุฒิบัตร]
17. อบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลมนการปฏิบัติงาน หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ณิสาญ์สิริ บูติค รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี [วุฒิบัตร]
18. อบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสถิติและการวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ ณิสาญ์สิริ บูติค รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี [วุฒิบัตร]
19. อบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำวารสาร ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรานิกส์ (ThaiJO) ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง B 508-509 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา [วุฒิบัตร]
20. อบรมในโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศ” ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2561 สำนักทะเบียนและวัดผล พัฒนาบุคลากรผ่านโครงการศึกษาดูงานเครือข่ายงานทะเบียนและวัดผลระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  [วุฒิบัตร]
21. 8 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มจร. จัดอบรมการใช้โปรแกรม “อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรมทางวิชาการ” โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร. ร่วมอบรม ณ มจร.วังน้อย อยุธยา
 [ภาพ Facebook]
22. 12 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมในโครงการเทคนิคการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ ณ เดอะไพน์ รีสอทร์ จังหวัดปทุมธานี ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของหลักสูตร ร่วมเข้าโครงการ [ภาพ Facebook
23. 8 เมษายน 2562 
ได้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [วุฒิบัตร]
24. ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน เรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพิชิตทุนวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562 จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
25. ผ่านกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน เรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพิชิตทุนวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  [วุฒิบัตร]
26. 24 กรกฎาคม 2562 ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร] [ภาพ Facebook]
27 16 สิงหาคม 2562 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)”ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร]
28. 21 กันยายน 2562 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อ เรื่อ “สติและสมาธิ: วิถีสู่สันติภาพ” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร]
29. 3 เมษายน 2563 ได้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยระบบออนไลน์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร]
30. 2-3 มีนาคม 2563 ได้ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร]
31. 23 เมษายน 2563 ได้ผ่านการอบรมการใช้ระบบการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ (e-Classroom) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
32. 10 มิถุนายน 2563 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร “การใช้งาน Google Meet เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
33. 15 กันยายน 2563 ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการงานทะเบียนและวัดผล จัดโดยสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
34. 21 กันยายน 2563 ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
35. 13 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “รัฐประศาสนศาสตร์ในยุค New Normal: ความท้าทายการบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดขององค์กร” จัดโดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เกียรติบัตร]
36. 4-5 มีนาคม 2564 ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “การใช้คู่มือและ Template สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
37. 18-19 มีนาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 
“การใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย” บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ ส่วนวิจัย สารสนเทศปละบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
38. 27-28 มีนาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการอบรมคู่มือทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร ณ ห้องประชุมสิริ รีเวอร์ เพลส จังหวัดนนทบุรี [เกียรติบัตร]
39. 8 มกราคม 2564 ได้ผ่านการอบรม “ทักษะความรู้การใช้โปแกรมสำหรับการเรียนการสอนในระบบออนไลน์” จัดโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ [วุฒิบัตร]
40. 7 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [เกียรติบัตร]
41. 8-9 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมรับการอบรมเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ: เทคนิคและตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัย” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
42. 29 เมษายน 2564 ได้ผ่านการนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) โดยระบบออนไลน์ จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [เกียรติบัตร]
43. 29 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) โดยระบบออนไลน์ จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [เกียรติบัตร]
44. 30 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรม หัวข้อ Building Self-confidence to Speak English การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์สิรินดา สายลุน (Ama) จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
45. 30 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปและวัฒนธรรม เรื่อง “ภูมิปัญญาวิถีพุทธสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
46. วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การศึกษาและปฏิบัติตามหลัก “พระไตรปิฎก” อย่างไรให้ถูกต้อง จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร [เกียรติบัตร]
47. วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ฝึกอบรมและประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี” จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
48. วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การจัดการศึกษาและการเผยแผ่พุทธศาสนาในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ยุคดิจิทัล” จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
49. วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Effective Strategies in Reading Comprehension” กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดย รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
50. 23 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูในยุคดิจิทัล จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร  [เกียรติบัตร]
51. วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษานิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยสำนักทะเบียนและวัดผล [เกียรติบัตร]
52. วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้นำเสนอบทความวิชาการในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “พุทธศาสนาและปรัชญา : แนวคิด มุมมอง สังคมยุคหลังโควิท 19” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
53. วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในสถานการณ์โควิด-19 จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร  [เกียรติบัตร]
54. วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้รับการพัฒนาและฝึกฝน ภายใต้การสัมมนา หัวข้อ “สื่อสารอย่างไร ? จึงจะโดนใจเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคโควิด: ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ และเครื่องมือหาทางออกด้วยสันติวิธี” จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร [วุฒิบัตร]
55. วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร  [เกียรติบัตร]
56. วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ เทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
57. วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมสันติสานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เสียงของเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ผู้ใหญ่ควรรับฟังอย่างเปิดใจ” จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ มูลนิธิโพธิปัญญา ครอบครัววิทยากรต้นแบบสันติภาพและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร [วุฒิบัตร]
58. วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมการอบรม “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วย OKRs” ดำเนินการโดย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ร่วมกับ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
59. วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ได้ผ่านการอบรมแบบออนไลน์ตามเกณฑ์วัดผลในหลักสูตร
การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส่วนงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) จัดโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ [วุฒิบัตร]
60. วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ยุติธรรมสมานฉันท์ ยุติธรรมกินได้ : จากนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” บรรยายโดย
พ.ต.ท. ดร. พงษ์ธร  ธัญญสิริ  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ผ่านโปรแกรม  Zoom จัดโดยหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร [เกียรติบัตร]
61. วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ หัวใจนักพัฒนา” จัดโดย
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
62. วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันบุรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Application Zoom [เกียรติบัตร]
63. วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ “บทเรียนปรัชญา มจร ครั้งที่ 1 : สอนปรัชญาอย่างไรให้เข้าถึงสาระ” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
64. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้เข้ารับการพัฒนาอบรม หัวข้อ เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบ Zoom จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
65. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Effective Strategies in Reading Comprehension (2)” กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดย รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]

66. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมรับการอบรมหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนา(R&D) และการพัฒนานวัตกรรมในการวิจัยทางการศึกษา” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
67. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Writing Skill for MCU-GET” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
68. วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการสัมมนานวิชาการ  เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมของนักกฏหมายไทย” จัดโดย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช [วุฒิบัตร]
69. วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “English for Communication” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
70. วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการส่งบทความเข้าระบบวารสารของศูนย์วิจัยธรรมศึกษา” จัดโดย สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม [เกียรติบัตร]
71. วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในยุคดิจิทัล (ออนไลน์) เรื่อง ภาวะผู้นำในยุค Disruption จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด [เกียรติบัตร]
72. วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในยุคดิจิทัล (ออนไลน์) เรื่อง การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด [เกียรติบัตร]
73. วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “เด็กรักษ์ดี วิถีศีล ๕ 
โครงการพลังเยาวชนไทย ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech [วุฒิบัตร]
74. วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการเข้าร่วมอบรม “เขียนข้อเสนอให้ฟิต พิชิตทุนวิจัยให้ได้” จัดโดยศูนย์วิจัยพุทธปัญญา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี [วุฒิบัตร]
75. วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) “พุทธศาสตร์นำชีวิต ฝ่าวิกฤต โควิด-19” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ [เกียรติบัตร]
76. วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชยมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [เกียรติบัตร]
77. วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะตามแนวการสอนสมัยใหม่ (ออนไลน์)  จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด [เกียรติบัตร]
78. วันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]  [ภาพประกอบ]

79. วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาร่วมกับศูนย์บัณฑิตภายในประเทศ (ออนไลน์) ครั้งที่ 2 “ทิศทางแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (ตามแผนฯ 13)” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
80. วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมพุทธศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3 เรื่อง สารัตถะในพระไตรปิฎก จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง [เกียรติบัตร]
81. วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการ การเขียนวิทยานิพนธ์ทางปรัชญา จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา [เกียรติบัตร]
82. วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง เรียนรู้วิชาครู ผ่านครูภูมิปัญญาทางวัฒจธรรม ตอน เรียนรู้เรื่องร้องเพลงร้องสองชั้น จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา [เกียรติบัตร]
83. วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมเสวนา การเขียนบทความวิชาการให้ได้ตีพิมพ์ จัดโดย วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ [เกียรติบัตร]
84. วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี [เกียรติบัตร]
85. วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ ผ่านระบบออนไลน์ ตอนเตรียมกาย ฝึกจิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด จัดโดย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี [เกียรติบัตร]
86. วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ การใช้งาน Google Forms + QR Code เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ [วุฒิบัตร]
87. วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมงานสันติสานเสวนาวิชาการผ่านมุมมองผู้หญิง หัวข้อ บทบาทสถาบันศาสนากับการร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จัดโดย หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร และภาคีเครือข่าย [เกียรติบัตร]
88. วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์ “พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร จัดโดย สาขาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร มจร [เกียรติบัตร]
89. วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง เรียนรู้วิชาครู ผ่านครูภูมิปัญญาทางวัฒจธรรม ตอน ทอกเพลงบอก เพลงแห่งปราชญ์หัวเมืองใต้ จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา [เกียรติบัตร]
90. วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 5 เรื่อง บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาในยุคดิจิทัล [เกียรติบัตร]
91. วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
92. August 24, 2021  has attended “Teaching to Coaching Program” by International Buddhist Studies College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University [Certificate]
93. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2 เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]

94. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมสันติสนทนาวิชาการ หัวข้อ การพัฒนาพุทธกสิกรรม จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร [วุฒิบัตร]

95. วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการอบรมการพัฒนาชีวิตด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล (จำนวน 7 ชั่วโมง) จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มมร [เกียรติบัตร]
96. วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผ่านระบบ Online จัดโดย มจร วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี [วุฒบัตร]

97. วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Technical Terms on Buddhist Studies” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
98. วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนาภาษาครู หัวข้อ ครูดีวิถีพุทธ และครูยุคใหม่ขับเคลื่อนจากภายในสู่ภาคนอก จัดโดย มจร วิทยาเขตขอนแก่น [เกียรติบัตร]
99. วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการอบรมการใช้งาน Canva for Education (จำนวน 7 ชั่วโมง) จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มมร [เกียรติบัตร]
100. วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสาลดปัญหาการทุจริต ตามแนวพุทธศาสนา จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด [เกียรติบัตร]
101. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 3 เรื่อง สร้างพลเมืองไทยในอนาคต ร่วมต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]

102. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams หลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง [วุฒิบัตร]
103. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” จัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี [วุฒิบัตร]

………..เดือนกันยายน 2564………..
1. วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนบูรณาการกับงานส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จัดโดย มจร วิทยาเขตขอนแก่น  [วุฒิบัตร]
2. วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 4 เรื่อง หลักธรรมเพื่อขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
3. วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการทางวิขาการเนื่องในโอกาศวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 43 ปี กิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ “เหลียวหลังแลหน้า 43 ปี มสธ.: วิกฤตและโอกาส” จัดโดย มสธ. นครศรีธรรมราช [เกียรติบัตร]
4. วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวนาภาษาธรรม : EP.1 “ธรรม” อย่างไรในยุคที่ไม่ปกติ จัดโดย มจร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  [เกียรติบัตร]
5. วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ (ออนไลน์) เรื่อง “สายกัมมัฏฐานโบราณที่หายไปในอาเซียน” ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร [เกียรติบัตร]
6. วันที่ 2 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “กระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูยุคใหม่” จัดโดย มจร วิทยาเขตขอนแก่น [เกียรติบัตร]
7. วันที่ 2 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ (ออนไลน์) เรื่อง “แรงงานข้ามชาติ : Survival after Lockdown” ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร [เกียรติบัตร]
8. วันที่ 2 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ (ออนไลน์) ครั้งที่ 1 “เรื่องเล่า เร้าพลัง : ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์” จัดโดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มจร [เกียรติบัตร]
8. วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วม กิจกรรมการจัดการความรู้งานทะเบียนและวัดผล เรื่อง การรับเงินนิสิต และช่องทางการรับเงินนิสิต จัดโดย สำนักทะเบียนและวัดผล [วุฒิบัตร]
9. วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 5 เรื่อง ปลูกและปลุกพลัง บ-ว-ร ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
10. วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้ผ่านการอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานการเรียนด้านภาษาอังกฤษของนิสิต” จัดโดย มจร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  [วุฒิบัตร]
11. วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสานเสวนาศาสนาเปรียบเทียบ (ออนไลน์) ครั้งที่ 1 เรื่อง “แนวทางการสร้างสันติภาพในยุคโควิด 19” จัดโดย ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสาตร์ มจร [เกียรติบัตร]
12. วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะภาษาไทย กิจกรรม”รำลึก เรียนรู้ วิถีครูกลอน (ออนไลน์)” จัดโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มมร [เกียรติบัตร]
13. วันที่ 4 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “English for Business Communication” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
14.
ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education จำนวน 5 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [เกียรติบัตร]
15. 
ผ่านการอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 2 วันที่อบรม 20-22 ธ.ค. 2564 ให้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 [เกียรติบัตร]

………..2565………..
1. วันที่ 14 มกราคม 2565 ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “การขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิดษุในพระพุทธศาสนา” จัดโดย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง มจร [เกียรติบัตร]
2.วันที่ 14 มกราคม 2565 ได้เข้าร่วมโครงการปริวรรตใบลาน ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “รูปแบบการจารึกวรรณกรรมอีสาน, ความสำคัญและการรักษา” จัดโดย มจร วข.ขอนแก่น [เกียรติบัตร]
3. 
On 19 January 2022 has participated in the online course of How to Improve Your Vocabulary by MCU [Certificate]
4. ผ่านการอบรมหลักสูตร ทบทวนผู้เข้าอบรมผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 2 วันที่อบรม 16 มี.ค. 2565 ให้ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 [เกียรติบัตร]
5. วันที่ 28 มีนาคม 2565 ได้เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
6. วันที่ 28 มีนาคม 2565
 
เข้าร่วมการอบรมและเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้วยตนเอง หัวข้อ ” ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่เราควรเรียนรู้” จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีใพบูลย์ ร่วมกับ โครงการธรรมะออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ [เกียรติบัตร]
7. วันที่ 30 มีนาคม 2565 ได้เข้าร่วมโครงการอธิปรายและเสวนาทางวิชาการออนไลน์ “แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาภายใตัวัฒนธรรมดิจิทัล” จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มจร [เกียรติบัตร]
8. วันที่ 25 เมษายน 2565 ได้ผ่านการอบรมการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา [วุฒิบัตร]
9. วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ได้เข้าร่วมงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันจำนงค์ ทองประเสริฐ และวันเสฐียร พันธรังษี [เกียรติบัตร]
10. วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ได้เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ “การขับเคลื่อนเครือข่ายพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ จังหวัดสมุทรสงคราม” [เกียรติบัตร]
11. วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ได้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในงานวาระครบ 100 ปี ชาตกาลพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี, Ph.D.) อดีตอธิการบดีรูปที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  [เกียรติบัตร]
12. วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีปฐมนิเทศคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 
 [เกียรติบัตร]
13. วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มอบประกาศนียบัตรนี้แก่ นายสุภัทรชัย สีสะใบ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบ ThaiJO สำหรับบรรณาธิการวารสาร” โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJO สำหรับบรรณาธิการวารสาร ณ ห้องราชพฤกษ์ 1-3 โรงแรม Avani Khon Kaen Hotel & Convention Centre จังหวัดขอนแก่น [ประกาศนียบัตร]
14. On 15 July 2022 
has participated in the online course of Listening & Speaking Skills for English Communication (Lesson 1 : Talking about yourself) by MCU [Certificate]
15. On 30 July 2022 has participated in the online course of Listening & Speaking Skills for English Communication (Lesson 2 : Talking about food and culture) by MCU [Certificate]
16. วันอังคารที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2565 ได้เข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
17.วันที่ 23 ตุลาคม ได้เข้าร่วมงานวันปิยมหาราชรำลึก ประจำปี 2565 และเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พระปิยมหาราชกับการพลิกโฉมประเทศไทย” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
18. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสัมมนาเครือข่ายวารสาร โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการสู่คุณภาพมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรม “สัมมนาจริบธรรมและจรรยาบรรณของการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำหรับบรรณาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เขียน” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเชตนครศรีธรรมราช ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TC) และ วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ TCI ฐาน 1 (วุฒิบัตร)
19. วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ได้เ
ข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]

………..2566………..
1. วันที่ 7 มีนาคม 2566 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [เกียรติบัตร]
2.
วันที่ 19 มีนาคม 2566 ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน การเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชา พระพุทธศาสนา และพุทธปรัชญา สำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 32 ครั้ง 64 ชั่วโมง [วุฒิบัตร]
3. วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ได้เ
ข้าร่วมในการบรรยายพิเศษถอดบทเรียน “คุณภาพและการประเมินผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” จัดโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]

……….2567……….
1. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านกฎหมายสำหรับบุคลากร เรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]


ศึกษาดูงานต่างประเทศ

1. ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (รุ่นที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2559
2. ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (รุ่นที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2560
3. โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ สปป ลาว หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (รุ่นที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2560
4. ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รุ่นที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2560
5. ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (รุ่นที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2561 [ภาพ Facebook]
6. ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศอินเดีย  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (รุ่นที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2562 [ภาพ 1]  [ภาพ 2]  [ภาพ 3]  [ภาพ 4]  [ภาพ 5]


ศึกษาดูงานภายในประเทศ/พัฒนา

1. 30 สิงหาคม 2560 [สุภัทรชัย สีสะใบ] ในนามบุคลการสายปฏิบัติ/สนับสนุน ของศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา  เข้าศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านระบบทะเบียน โดยมี ผศ. ดร. อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อธ.1302 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ [ภาพ Facebook]
2. 25 มีนาคม 2564 ศึกษาดูงานวัดบางอ้อยช้าง วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี


ผลงานทางวิชาการ

1. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2559). “ภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสในการจัดการวัดในปัจจุบัน”. ตีพิมพ์ใน วารสาร วิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวามคม 2559 : 79-89. (อ้างอิง หน้าปก, ส่วนหน้าเนื้อหา)
2. สุภัทรชัย สีสะใบ (เขียนร่วม). (2560). “การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสู่ความเป็นเลิศ”. ตีพิมพ์ใน วารสาร วิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวามคม 2560 : 101-116. (อ้างอิง หน้าปก, ส่วนหน้า, เนื้อหา)
3. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2561). “การพัฒนาชุมชนด้วยการท่องเที่ยวในมิติศาสนา: พระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่ : COMMUNITY DEVELOPMENT FOR TOURIST: THE GRAND PHRAUTAYSIGA-JAYDEE”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) : 263-273 [บทความ]
4. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2561). “พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”. 9-10 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม. (อ้างอิง หน้าปกส่วนหน้าเนื้อหา) (ใบตอบรับ, เกียรติบัตร) ตีพิมพ์ใน วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561): 1-12.
5. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2561). “ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการวัดยุคไทยแลนด์ 4.๐”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”. 9-10 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม. (อ้างอิง หน้าปกส่วนหน้าเนื้อหา)
6. สุภัทรชัย สีสะใบ.  (เขียนร่วม). (2561). “ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A Case Study of Loung Por Wat Bang Bed in Prachuap Khiri Khan Province”. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 1-17. [วารสาร TCI 3 – 0.2] [บทความ]
7. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2562). “ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ Lesson Learned from Area: Elderly Care According  to Buddhist Way in Samutprakarn Province”. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน). (หนังสือรับรอง) (เว็บบทความ)
8. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2562).  ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม Lesson Learned from Area: Elderly Care According to Buddhist Way in Samutsongkhram Province.  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1. “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (ใบตอบรับเกียรติบัตร)  [Full Text]

9. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2562). “สัปปุริสธรรม 7 กับกระบวนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก”. 
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 เรื่อง นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0. วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. [เกียรติบัตร] [บทความ]
10. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2562). “แนวคิด หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา : เพื่อพัฒนาให้เป็นกลไกในการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ”. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 3 เรื่อง นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0. วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. [บทความ]
11. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2563). “การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร”. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2563) : 197-210. [บทความ]
12. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2563). “
บทบาทพระสงฆ์กับงานสาธารณสงเคราะห์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 : กรณีศึกษาบทบาทของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน) : 289-304. [บทความ]
13. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2563). ““ผี”ท้องถิ่นกับการทำให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดทางศาสนาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาวัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) : 269-283. [บทความ]
14. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2564). “ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร”. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2563) : 51-64.  [บทความ]
15. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2564). “การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคต ชุมชนเชิงสร้างสรรค์“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) : 1-13. [บทความ]
16. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2564). “จิตอาสากับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร”. วารสารพุทธจักร (ฉบับพิเศษ) : สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีหนราช ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 27 มีนาคม 2564. : 265-275. [บทความ]
17. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2564). “การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนภายในวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน) : 39-50. [บทความ] [หนังสือตอบรับ]
18. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2564). 
เครือข่ายพระสงฆ์สาธารณะสงเคราะห์ของหลวงพ่อแดง นนฺทิโย: กับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา
. วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 : 57-68. 
19. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2564). 
การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย ลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม
. วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 : 69-80.
20. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2565). “
ถอดความรู้จากการฝึกอบรมศักยภาพเยาวชนในการออกแบบอนาคตชุมชนสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (มีนาคม – เมษายน): 267-281. [บทความ]
21. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2565). “
การปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็งในเขตพื้นที่ภาคใต้ : ข้อมูลจากพื้นที่วิจัย จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช
” วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565):  52-66. [บทความ]
22. สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2565). “
เสียงสะท้อนจากพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่: ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็ง” วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565) :  66-67. [บทความ]
23.สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2565). “การบริหารจัดการวิธีการบิณฑบาตความทุกข์ของวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม – สิงหาคม): 202-213 [บทความ]
24.สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2565). “
ถอดความรู้จากการฝึกอบรมศักยภาพเยาวชนในการออกแบบอนาคตชุมชนสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน – ธันวาคม): A102-A117 [บทความ]
25.สุภัทรชัย สีสะใบ. (2565). “
กองนิติการสงฆ์: แนวทางการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือคณะสงฆ์ด้านกฎหมาย และข้อพิพาท เพื่อการปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็งในสังคมไทย“. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน – ธันวาคม): R300-R313 [บทความ]
26.สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (2566). “การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กร”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม – สิงหาคม): [บทความ]


งานวิจัย

 1. สุภัทรชัย สีสะใบ. (ผู้ร่วมวิจัย). (2560). “การวิจัยและพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่ตั้งในพุทธสถานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง”. รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สัญญาทุนวิจัย) [รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์]
 • คู่มือการจัดการพุทธสถานในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ/พุทธคลินิก [ชุดการเรียนรู้]
 • คู่มือการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาวะการยกระดับจิตการพึ่งตนเอง โดย แกนนำผู้สูงอายุพุทธธรรม [ชุดการเรียนรู้]
 1. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2563). “การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ภายในวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. รายงานการวิจัย. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สัญญาทุนวิจัย)
 2. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2564). “การพัฒนาสุขภาวะและการปรับตัวในสังคมผู้สูงวัย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ”. รายงานการวิจัย. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สัญญาทุนวิจัย)
 3. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2565). “กองนิติการ​สงฆ์​: แนว​ทางการ​จัดตั้ง​ศูนย์​ช่วยเหลือ​คณะสงฆ์​ด้าน​กฎหมาย​และ​ข้อพิพาท​เพื่อ​การปกครอง​คณะสงฆ์​ที่​เข้มแข็ง​ใน​สังคม​ไทย​”. รายงานการวิจัย. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สัญญาทุนวิจัย)
 4. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2566). “การพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัลในสังคมวิถีใหม่”. รายงานการวิจัย. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สัญญาทุนวิจัย)
 5. สุภัทรชัย สีสะใบ. (2567). “รูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดในประเทศไทย”. รายงานการวิจัย. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สัญญาทุนวิจัย)
 6.  

งานด้านอื่น

1. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (MCU Congress 3) กลุ่มนวัตกรรมทางการจัดการเชิงพุทธ ชุดที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. [เกียรติบัตร]
2. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ วิพากษ์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562. [คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ]
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเลขานุการควบคุมการสอบ และผู้ประสานงานในการสอบปากเปล่า การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 [Click คำสั่ง
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 [คำสั่ง]
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 [คำสั่ง]
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2563 [คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย]
7. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 428/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกพระภิกษุ-สามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2564 [คำสั่ง]
8. คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 13/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความรู้ภาษาบาลี หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [คำสั่ง]
9. คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 14/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [คำสั่ง]
10. คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 033/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล พ.ศ.2564 [คำสั่ง]
11. คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ ที่ 042/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 [คำสั่ง]
12. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 786/2564 เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [คำสั่ง]
13. 
คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 007/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 [คำสั่ง]
14. 
คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 008/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 [คำสั่ง]
15. 
คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ที่ 036/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 [คำสั่ง]รางวัล

 1. 19 มี.ค.65 ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยที่มีคุณค่า ระดับดี ประจำปี พ.ศ.2565 งานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ [เกียรติบัตร] [ภาพรับรางวัล]
 2. ได้รับ​การคัดเลือก​จากมหาวิทยาลัย​ฯ​ ให้ผลงานวิจัย​เรื่อง​ “กองนิติการ​สงฆ์​: แนว​ทางการ​จัดตั้ง​ศูนย์​ช่วยเหลือ​คณะสงฆ์​ด้าน​กฎหมาย​และ​ข้อพิพาท​เพื่อ​การปกครอง​คณะสงฆ์​ที่​เข้มแข็ง​ใน​สังคม​ไทย​” เป็น​ผลงานวิจัย​ที่​ผ่าน​การ​คัดเลือก​เพื่อ​รับรางวัล ผลงานวิจัย​ดีเด่น​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๕
 3. ได้รับคัดเลือก​จากมหา​วิทยาลัย​ฯ​ เพื่อรับรางวัล​ นักวิจัยระดับดี ประจำปี​ ๒๕๖๕ 


ตารางสอน
1. ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
2. ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
3. ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
4. ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นปีที่ ๑-๓ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
5. ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
6. ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 การเรียนการสอน
1.วิชา เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกสารประกอบ SAR 62 (ป.ตรี กจพ)
เอกสารประกอบ SAR 63 (ป.ตรี กจพ)
เอกสารประกอบ SAR 64 (ป.ตรี กจพ)
เอกสารประกอบ SAR 65 (ป.ตรี กจพ)

SAR คณะสังคมศาสตร์

สารสนเทศงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร คณะสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการชาติ ครั้งที่ 3

โครงการพัฒนาบุคคลากร

1071659

MCU63_1633