รศ.ดร.สมาน งามสนิท

DSC_2113

รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท

ตำแหน่ง                รองศาสตราจารย์

อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ สังกัด คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา     

          คุณวุฒิทางโลก การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ)

คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) ๒๕๓๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
M.A. (Communication Arts) ๒๕๑๓ Loyala University, USA
B.A. (Government) ๒๕๑๑ Chapman University, USA

 

           ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก

    ๑ นโยบายศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    ๒ สัมมนานโยบายสาธารณะในประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตำรา)

         งานวิจัย

Saman Ngamsanit. Country’s Image Through Media เป็นการวิจัยร่วมระหว่างคณาจารย์จาก ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย ฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับภาพลักษณ์, ๒๕๕๐.

          หนังสือ/ตำรา

สมาน งามสนิท. การศึกษากับชีวิตและชุมชน.กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.

สมาน งามสนิท.รัฐศาสตร์สำหรับครู.กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.

สมาน งามสนิท.ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งภาพยนตร์.กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

สมาน งามสนิท.การสร้างสรรค์และผลิตภาพยนต์เบื้องต้น.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

สมาน งามสนิท.การผลิตภาพยตร์เบื้องสูง.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.

สมาน งามสนิท.การบริหารงานภาพยนต์.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.

สมาน งามสนิท.การผลิตรายการโทรทัศน์.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.

สมาน งามสนิท.การเผยแพร่คหกรรมศาสตร์ทางสื่อมวลชน.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

สมาน งามสนิท.สื่อการสอนระดับประถมศึกษา.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

สมาน งามสนิท.สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

 

ผลงานทางวิชาการ


1.สมาน งามสนิท. พุทธธรรมที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารรัฐกิจที่บันทึกไว้ในสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๔  ฉบับ ที่ 3 (กันยายน –

ธันวาคม 255๘): 47-57. คลิก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/10155/Vol%204%20No%203%20-%20%282015%29

2. สมาน งามสนิท. การบริหารจัดการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ สังคมศาสตร์  

และ มนุษยศาสตร์. ปีที่ 5  ฉบับ ที่ 3 (กันยายน –ธันวาคม 255๘): 48-55. คลิก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/44688/37042

3. สมาน งามสนิท และคณะ. รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนา ชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง.  ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖

ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 25๖๐): 14-25. คลิก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/10146/Vol%206%20No%203%20-%20%282017%29

4. สมาน งามสนิท และคณะ. การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน์ตาม หลักพุทธธรรม.  ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับ ที่ 3

(กรกฎาคม-กันยายน 25๖๐): 42-56. คลิก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/10146/Vol%206%20No%203%20-%20%282017%29

5. สมาน งามสนิทและคณะ. การบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจประกันภัยภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.  ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ปีที่ ๒๔ ฉบับ ที่ ๔๕ (พฤษภาคม-สิงหาคม 25๕๙): 265-289.

คลิก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal/article/view/68651/55904

6. Sman Ngamsnit. Public Administration in the Buddhism Context. International Journal of Management and Economics. Vol. I No. 25: 64-69. คลิก http://ijme.co.in/paperadmin/images/files/Fle_1538210267.pdf

7. Sman Ngamsnit. Translation of the Buddha’s Teachings. THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS) ภายใต้

หัวข้อ “TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY” December 13-15,2019. คลิก http://apftis.pit.ac.th/wp-content/uploads/Program8th.pdf

8. Sman Ngamsnit and Others. Human Development in Accordance with Buddhist Strategies. Solid State Technology. Volume 63, No. 2s, 2020:  1971 – 1976.

ISSN: 0038-111X คลิก http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/1930

9. Sman Ngamsnit and Others. Factors Affecting the Organizational Commitment of Operational Personnel in Local Administrative Organizations, Thailand. Solid

State Technology. Volume 63, No. 2s, 2020:  1748 – 1752. ISSN: 0038- 111X  คลิก http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/1900

10. Sman Ngamsnit and Others. Development of a Causal Relationship Model of Integrated Buddhist Effectiveness of Management in Sub-District

Administration Organization in Ayutthaya Province. Solid State Technology. Volume 63, No. 2s, 2020:  1630 – 1635. ISSN: 0038-111X  คลิก http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/1867

11. สมาน งามสนิทและคณะ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม –

กันยายน 2563)  : 1-13.  ISSN (Online): 2673-0782   คลิก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/245800/167562

12. สมาน งามสนิทและคณะ. การจัดการเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)  : 97-107.

ISSN (Online): 2673-0782   คลิก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/243480/166700

13. สมาน งามสนิทและคณะ. ประสิทธิผลของการจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านใน อำเภอโคกโพธิ์ไชยจังหวัดขอนแก่น. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9

ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)  : 214-227.  ISSN (Online): 2673-0782 คลิก  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/244706/166709

14. สมาน งามสนิทและคณะ. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบึงยี่โถอำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3

(กรกฎาคม – กันยายน 2563)  : 203-213.  ISSN (Online): 2673-0782   คลิก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/243906/166708

15. สมาน งามสนิทและคณะ. ประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (เมษายน

– มิถุยายน 2563)  : 101-113.  ISSN (Online): 2673-0782   คลิก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239818/165126

16. สมาน งามสนิทและคณะ. การบริหารจัดการเมืองมรดกโลกอยุธยาเพื่อการท่องเที่ยงเชิง วัฒนธรรม. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุ

ยายน 2563)  : 250-260.  ISSN (Online): 2673-0782   คลิก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/240612/165173

17. สมาน งามสนิทและคณะ. การพัฒนาชุมชนตามหลักของพระชิตะกู ชยาดอ ญาณิสสาระ.ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม –ธันวาคม

2563) : 114-126. ISSN (Online): 2673-0782   คลิก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/246797/167568

Comments