พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์), ผศ.ดร.I Phramaha Sunan Sunandho, (Rujivech) Assit.Prof. Dr.

S__7012546

ชื่อ – สกุล                พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท(รุจิเวทย์)   Phramaha Sunan Sunandho, (Rujivech) Ph.D.

วัน/เดือน/ปีเกิด         วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2505 (ปีขาล)                        .

ที่อยู่                       วัดลาดทราย  ตำบลลำไทร   อำเภอวังน้อย     จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐         

เบอร์โทรศัพท์          0615659249                            

E-mail sunant05@hotmail.com / sunant79@gmail.com

FB: www.facebook.com/sunant phramaha        

 

วุฒิการศึกษา

1)  ปริญญาเอก         พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ฺPh.D (Buddhist Management)    Mahachulalongkornrajavidyalaya university    ปี  2558/ 2015 

2)  ปริญญาโท          พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

 M.A.  (Buddhist Management) Mahachulalongkornrajavidyalaya university    ปี  2555/2013 .

3)  ปริญญาตรี          พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

B.A. (Buddhist Management)   Mahachulalongkornrajavidyalaya university   ปี  2553/2010 .

4)   นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม ๔ ประโยค .

 

ภาระงาน คำสั่งแต่งตั้ง /

1. คำสั่งแต่งตั้ง [พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท] เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 [Click คำสั่ง]

2. คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

3. คำสั่งแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

4.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร พธ.ด. กจพ. [คำสั่ง 37/2563]

5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กจพ. [คำสั่ง 279/2563]

6.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พ.ศ.2559 [คำสั่ง 198/2559]


คำสั่งแต่งตั้ง

1.คำสั่งแต่งตั้ง [พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ผศ.ดร.] เป็นคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 (Click คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 010/2563)


ผลงานทางวิชาการการพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1) งานวิจัย

1.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และคณะ. (2558). งานวิจัยปีงบประมาณ 2558 เรื่อง “พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ” สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์).  (2558). ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อบทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์). (2558). การพัฒนารูปแบบการจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา;Development of Model for Religious Property Management of Monasteries in Ayutthaya Province


2)  เอกสารประกอบการศึกษา
1.พระไตรปิฎกศึกษา แบบเรียนทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2.พระสุตตันตปิฎก แบบเรียนทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

 3.การวางแผนและควบคุมงานบริหาร


3)  บทความทางวิชาการ

1.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม), “พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”, วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์, เล่มที่ 5, ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – สิงหาคม, 2559). หน้า 31-41.
Phramaha Sunant Sunundho. (Co-writer), “Buddhist Integrated Approach to the Management of Buddhist Schools”. Journal of  MCU  Social Science Vol.5 Issue 2 Specail (May-August 2016 pp.387-395.31-41

2.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม),  พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. หน้า 263-278.
Phramaha Sunant Sunundho. (Co-writer), Buddhism in China,Tibet, Vietnam, Japan : Look through the worldview of PHRASRIKHAMPHEERAYANA. Journal of MUC  Social Science. Vol.5 Issue 2, May-August  2016. pp 263-278.

3.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม) “สิ่งมีชีวิตอันนอกเหนือจากคนที่ชื่อว่าหนู ท่าทีตามแนวพุทธต่อชีวิตอื่นว่าด้วยการใช้/ไม่ใช้ความรุนแรง:Living thing Besides Human Known as Rat: Buddhist Attitude towards Other Life in Non-violence”, วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (JMSD) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559) หน้า 94-107.

4.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม). ” การเมืองเรื่องพระพุทธรูป” . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560.  หน้า 241-256.
Phramaha Sunant Sunundho. (Co-writer), Politics of Buddha statue. Journal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 1, January-March 2017.pp 241-256.

5.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม).การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2560. หน้า 281-293
Phramaha Sunant Sunundho. (Co-writer), Social Sanctions : การลงโทษโดยสังคมJournal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 2, April-June 2017.pp 241-256. pp.281-293

6. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม).พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560. หน้า 270-283.
Phramaha Sunant Sunundho. (Co-writer), ฺพุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing. Journal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 3, July-September 2017.pp   270-283.

7., พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, [เขียนร่วม] วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’)FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS,RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560/ Vol.6 No.4 October- December 2017. หน้า 250-264.

8.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม), รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

9.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม),  การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน Buddhist Thai Temples’ Financial Management: The Congruence of Good Governance Principles [Monetary Management Directions Religious property during the transition]   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา)  เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

10. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม) ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?   ANSWER TO SANGHA ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561.หน้า 315-328.  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

10. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม) . (2561). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A Case Study of Loung Por Wat Bang Bed in Prachuap Khiri Khan Province. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

11.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (เขียนร่วม) . (2562).เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens  A Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562.หน้า  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

12.พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,  [เขียนร่วม], (2562). รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก DISRUPTIVE PUBLIC ADMINISTRATION. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 หน้า 000-000  (ฐาน 1 = 0.8) [File Word] [File PDF]

4) ผลงานร่วมกับนิสิต/ที่ปรึกษา

1.พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ (ประภาส จนฺทวณฺโณ), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ, “การบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง : The Management Towards Buddhism Progagation of  The Meditation Practice Center in Rayong Province,”  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 231-245. [เล่ม 4]

2.พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ (กฤษฎิ์ตภณ สุเมโธ), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,สุรพล สุยะพรหม, “การพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพิ่มทุนการศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี : A Development of Management of the Raise the Scholarship-Fund for Welfare Education of The Sangha in Pathumthani Provice”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 379-396. [เล่ม 4]

3.พระอธิการจาลึก  สญฺญโต (เย็นสำราญ), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,สมาน งามสนิท, “ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี : The Effectiveness of Management for Dhamma Teaching in Secondary School Chonburi Province”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 87-103. [เล่ม 2]

4. พระภาวัช โชติวโร.การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 หน้า 13-26 (ฐาน 1 = 0.8)

5.พระครูสุวรรณสุตาลังการ เติม จารุวณฺโณ. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี (พระครูสุวรรณสุตาลังการ เติม จารุวณฺโณ).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 หน้า 42-58 (ฐาน 1 = 0.8)

6.พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล (คงเมือง). เทศนาวิธีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล (คงเมือง).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้า 195-207 (ฐาน 1 = 0.8).

7.พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน.  การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร (พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน, พระอุดมสิทธินายก (กําพล คุณงฺกโร). วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้า 184-194 (ฐาน 1 = 0.8)

8.พระครูอาทรวชิรกิจ (มานะ ฐานฺสิสฺโร)สุรพล สุยะพรหม,พระมหาสุนันท์ สุนันโท. (2561). การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในจังหวัดกำแพงเพชร. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563. หน้า 184-160. [Click เพื่ออ่านบทความ]

9.พระครูสิทธิวชิรโสภิต (ประสิทธิ์ สมฺมาปญฺโญ).(2561). การพัฒนาการอนุรักษ์พุทธสถานของพระสังฆาธิการในจังหวัดกำแพงเพชร

10. พระมหาสราวุธ สราวุโธ (แสงสี). (2561). การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15

11.พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร (สมเกียรติ วิสุทฺโธ) (2561). รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี

12.พระญาณกร ปุณฺณโก (ประดาห์รัช). (2561). การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 2

13. พระครูภาวนาคุณาภรณ์ (ทรงศักดิ์ กิตฺติธโร). (2561). การส่งเสริมวัดให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสระบุรี

14. พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์ ฐิติโก) พระอุดมสิทธินายก กำพล คุณงฺกโร  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท. (2563). การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 8 (1) มกราคม-มีนาคม 2563 หน้า 69-81 [Click อ่านบทความ]

15. พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ (ประยูร นนฺทิโย), พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท.(2563). การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 8 (1) มกราคม-มีนาคม 2563 หน้า 23-36. [Click อ่านบทความ]

16.พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย ,พระสุธีวีรบัณฑิต ทสฺสนีโย, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (2563). การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพ แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 8 (1) มกราคม-มีนาคม 2563 หน้า 23-36. [Click อ่านบทความ]

17.พระมหาอำนาจ อจฺฉริยเมธี ,พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท.(2563). การพัฒนาการเสริมสร้างความปรองดองเพื่อสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 8 (1) มกราคม-มีนาคม 2563. หน้า 98-109 [Click อ่านบทความ]

19.พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน,พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท. (2563). รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม 5 ส จังหวัดสิงห์บุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 8 (1) มกราคม-มีนาคม 2563. หน้า 198-209. [Click เพื่ออ่านบทความ]

5) ผลงานระดับนานาชาติ

1.Phramaha Sunan Rujiwet. (Co-writer). The Holy Phra Bang History : Buddhist Perpetuity Heritage”, Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017,Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0 pp.188-190.

1602902525763

2.Phramaha Sunan Sunando, Prasert Thilao. (2020). The Process of the Creation of Reconciliation by Driven with Five Precepts Village Project in Ayutthaya Province. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)| pp. 1941 – 1947. [SCOPUS Q3]

3. Phramaha Sunan Sunando,and Others. (Phrakhrusangharak Chakkit Bhuripañño, Phramaha Duangden Thitañāṇo, Phrakhrubaideeka Teerayut JanTu Mo, Udorn Khiewon). (2020). Driving of A Youth Enhancement Model for the Best Citizen based on Morality Teaching Monks in Thai Society |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)| pp.1933 – 1940 [SCOPUS Q3]

6) ประสบการณ์การบรรยาย / สอน

  •  เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำโรงเรียนวัดสุคันธาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา          
  • เป็นวิทยากรในการอบรมก่อนสอบ นักธรรมชั้นเอก ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                   .
  • เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร  วัดสุคันธาราม วัดลาดทราย และวัดศรีประชา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  • เป็นวิทยากรอบรมระบบการใช้โปรแกรม WINDOWS & OFFICE ให้แก่คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ล่าสุด 

7) การฝึกอบรม /การเข้ารว่มสัมมนา

7.1 [วุฒิบัตร] เข้าร่วมอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนกส์มาตรฐาน EPUB3 โครงการการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ มหาวอทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3-4 กรกฎาคม 2560

7.2 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]

7.3 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2  เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]

7.4 วันที่ 30 เดือนสิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 3 เรื่อง “สร้างพลเมืองไทยในอนาคต ร่วมต่อต้านการทุจริต” [วุฒิบัตร]

7.5 วันที่ 3 เดือนกันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 5 เรื่อง “ปลูกและปลุกพลัง บ ว ร ต่อต้านทุจริต” [วุฒิบัตร]

7.6 การพัฒนาอบรมในโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราฐานระดับปริญญาตรี “การพัฒนาหลักสูตร Non – Degree (หลักสูตรระยะสั้น) ด้านสังคมศาสตร์” ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔[วุฒิบัตร]

7.7 วันที่ 25 เดือนกันยายน 2564 ได้เข้าร่วมสัมนาประจำปี หัวข้อ การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-19 [เกียรติบัตร]

8) คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน

8.1.คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 268/2560 เรื่องแต่งตั้ง [พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท เป็น] คณะกรรมการประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

8.2.[สมอ.08] รายการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อ 15 ส.ค.2559 อาจารย์ประจำหลักสูตร กจพ. 

8.3.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พุทธศักราช 2564 [คำสั่งที่ 856/2562] เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 [Click คำสั่ง]

9. ภาระงานการสอน 

[ปีการศึกษาที่ 2/2560]

  • 1.การวิจัยเพื่อการจัดการ 2 [406 316] นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ระหว่าง 19 ตุลาคม 2560-19 มีนาคม 2561 [ไฟล์ Exel] [เอกสารภาพ] [สอนร่วมกับพระปลัดระพิน พุทธิสาโร]
  • 2.พระวินัยปิฎก [000 148] นิสิตทุกสาขาวิชา คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560 เริ่ม 13 พฤศจิกายน 2560-2 มีนาคม 2561 [ไฟล์ Exel] [ไฟล์ภาพ] [สอนร่วมกับพระปลัดระพิน พุทธิสาโร]
  • 3. [บัณฑิตศึกษา-ป.โท] กรรมฐาน [600 205] นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น 10 1/2560 ระหว่าง พฤศจิกายน 2560-มีนาคม 2561   [ไฟล์ PDF] [ไฟล์ภาพ]

10.เอกสารเกี่ยวเนื่อง

1.ปริญญาบัตร

 

Comments