รศ.ดร. พิเชฐ ทั่งโต / Assoc.Prof.Dr. Phichet Thangto Ph.D.

Pichet2

1.ประวัติ

 1. ชื่อ (ภาษาไทย)               รศ.ดร. พิเชฐ ทั่งโต  English :   Assoc.Prof. Dr. Phichet Thangto
 2. ตำแหน่งปัจจุบัน               อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์   และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 1. ที่อยู่ปัจจุบัน : 37 ซอย สังคมสงเคราะห์ 6 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว    เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
 2. สถานที่ทำงาน:  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2.  ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี       คณะครุศาสตร์ (วิชาเอกบริหารการศึกษา)   จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
BA. [Education Management] Mahachulalongkornrajjaviyalaya  University , Thailand

ปริญญาโท       รัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ) จาก มหาวิทยาลัย ดร.บาร์บาร์ซาเฮ็บ เอ็มเบ็ดการ์ มารัทวาดาร์  ประเทศอินเดีย
M.A. [Public Administration] Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University  India

ปริญญาเอก      รัฐประศาสนศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ) จาก มหาวิทยาลัย ดร.บาร์บาร์ซาเฮ็บ  เอ็มเบ็ดการ์ มารัทวาดาร์  ประเทศอินเดีย
Ph.D. [Public Administration] Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University  India

ตำแหน่งทางวิชาการ

3.ประสบการณ์การทำงาน

– ฝ่ายการตลาด บริษัทเอกชน
– วิทยากรการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
– กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 17 (กกต.เขต) เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร
– สังเกตการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่น รัฐมหารัชตะ ประเทศอินเดีย ปี พ.ศ. 2547
– ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง “วัดผลประเมินผลหลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร”
– ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

4.ประสบการณ์การสอน/เอกสารประกอบการสอน

1.รายวิชา ภาษากับการสื่อสาร
2.รายวิชา ธรรมนิเทศ
3.รายวิชา การบริหารงานสาธารณูปการ
4. รายวิชา การปกครองและการบริหารในเขตนครหลวง
5. รายวิชา วิทยาการบริหาร
6. รายวิชา พื้นฐานการจัดการ
7. รายวิชา ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
8. รายวิชา พระสงฆ์กับภาวะผู้นำ

5.ผลงานทางวิชาการ

ก. งานวิจัย

1.ดร.พิเชฐ ทั่งโต (นักวิจัยร่วม) การศึกษาวิเคราะห์รัฐศาสตร์เชิงพุทธในมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ในประเทศไทย = Analysis study of Buddhist Political Science in conception of Political academician in Thailand. ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2553

 1. ดร.พิเชฐ ทั่งโต (นักวิจัยร่วม) รายงานผลการวิจัย “วัดผลประเมินผลหลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร”  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 2. ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต (หน้าโครงการวิจัย) เรื่อง “การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ(Development of Teacher’s Attitude and Spirituality in Buddhist Way)” ทุนมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2558  โดยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2559  [Full Paper Report Research/รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์] [สัญญาวิจัย]
 3. ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต (นักวิจัยร่วม) เรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนร้ขู ้ามวัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ในโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2560  (ทุนวิจัยมุ่งเป้า 2560) [พระราชวรเมธี,ดร./หัวหน้าโครงการวิจัย]

ข. ตำรา/หนังสือ
1. เอกสารประกอบการสอน “ทฤษฎีองค์การและการจัดการ”
2. เอกสารประกอบการสอน วิชา “องค์การและการจัดการ”
3. เอกสารประกอบการสอน วิชา “การจัดการงานสาธารณูปการ”

ค.บทความทางวิชาการ

 1. ดร. พิเชฐ ทั่งโต .“โอกาสทองคณะสงฆ์ไทย”, ใน 30 ปีคณะสังคมศาสตร์ ใน 30 ปีคณะสังคมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555).
 2. ดร. พิเชฐ ทั่งโต .“เล่าเรื่อง ป.บส.อีกมุมหนึ่ง”, ใน 30 ปีคณะสังคมศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555).
 3. ดร. พิเชฐ ทั่งโต .“พระพุทธศาสนากับรัฐศาสตร์”, (เขียนร่วม). ใน 30 ปีคณะสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร :     โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555).
 4. ดร. พิเชฐ ทั่งโต .“พระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญ : Buddhism and Thai Constitution, ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ 1 “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม 23-24 กรกฎาคม 2557 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557).
 5. ดร. พิเชฐ ทั่งโตการเงิน 3 ฐาน : สัจจะสะสมทรัพย์ สหกรณ์และธนาคารพระพุทธศาสนา”, ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556.
 6. ดร. พิเชฐ ทั่งโตน้ำ : การบริหารองค์การแบบเชื่อมสัมพันธ์ตามแนวพุทธ” ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557.
 7. ดร. พิเชฐ ทั่งโตยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : กับบทบาทการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”, ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557.
 8. ดร. พิเชฐ ทั่งโต .“ผู้นำทางศาสนากับการป้องกันปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย”, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และอาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุทธาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 9. ดร. พิเชฐ ทั่งโต .“มองความขัดแย้งในองค์กรด้วยท่าทีแบบชาวพุทธ”, ในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 10. ดร. พิเชฐ ทั่งโต .“การบริหารความขัดแย้งในองค์กรด้วยพุทธวิธี”   ในวารสารมหาจุฬาวิชาการJOURNAL OF MAHACHULA ACADEMIC   ปีที่ 2 ฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2558  (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2558)  หน้า 87-98.
 11. ดร. พิเชฐ ทั่งโต .“วัด / ชุมชนคนไทยต่างแดน [ออสเตรเลีย] : กับการสรรสร้างวัฒนธรรมไทย Buddhist Temple, Thai Communities Overseas [Australia] : Promoting Thai’s living Culture”, ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558.
 12. ดร. พิเชฐ ทั่งโต. “ยุทธศาสตร์พุทธ กลยุทธอิสลาม : การบริหารกิจการศาสนาสู่ศาสนาอาเซียน” วารสารพุทธอาเซียน. ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559.
 13. ดร. พิเชฐ ทั่งโต. (เขียนร่วม). ธรรมยุติกนิกายในกัมพูชา : ความสัมพันธ์ทางการเมืองและศาสนาของไทยและกัมพูชา.วารสารพุทธอาเซียน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 [อ่านจาก : วารสารพุทธอาเซียน]
 14. ดร. พิเชฐ ทั่งโต. “พุทธธรรมกับการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย”, ใน วารสารจันทร์เกษมสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 43 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2559.หน้า 1-12.
 15. ผศ.ดร. พิเชฐ ทั่งโต.“แนวคิด ยุทธศาสตร์ทางการบริหารการจัดการสาธารณูปการในอนาคต” ที่ระลึกครบรอบ 10 ปี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560.
 16. ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต. (2561). บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนต้นแบบวิถีพุทธ  : กรณีศึกษาหลวงพ่อแดง วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม  The Role of Monks and Community Development on Buddhist Way : Case Studies on Loung Por Dang Wat Intraram, Samutsongkram Province. งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา [Poster นำเสนอ]
 17. ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต. (2561). [เขียนร่วม].ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษาเพื่อการบริหารและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี  Astrology for the Administration and Propagation of Buddhism.: A case study of Wat Nongta Boon, Saraburi Province. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 [PDF File]
 18.  ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต. (2561). [เขียนร่วม]. อิทธิพลแห่งปฏิปทาของหลวงปู่ทวดต่อพุทธศาสนิกชนในประชาคมอาเซียน  The Influences of Patipada of Luang pu  Tuad to   Buddhist Followers in ASEAN Community. ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3  และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4  ในหัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” [Website โครงการและกำหนดการ]  27 เมษายน 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 19.  ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต. (2561). [เขียนร่วม]. แนวทางการบริหารและบูรณะวัดที่มีที่ตั้งโบราณสถานเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาวัดใหญ่พลิ้ว จ.จันทบุรี Management and restoration of temples with historical sites for Tour : A Case Study of Wat Yai Pliew, Chanthaburi  การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3: ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  3rd Liberal Arts National Conference: Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2018)  วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561  ณ อาคาร 62 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, จังหวัดสงขลา
 20. ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต. [เขียนร่วม].(2561). Annam Nikaya Buddhism on Vietnamese Style in Thailand:  History and Development. International Conference , Thu Dau Mot University-Trường Đại Học Thủ Dầu Một  Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam.  ระหว่าง 7-8 ธันวาคม 2561
 21. ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต. [เขียนร่วม](Co-Writer). “Development of an Instructional Model of ASEAN Cross Culture Learning of CLMV Students in Mahachulalongkornrajavidyalaya University”สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต-Buddhist Graduates Thematic Paper  จัดพิมพ์เนื่องในพิธีประทานปริญญาบัตรประจำปี 2562/2019  (25-26 พฤษภาคม 2562) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน้า 455-470. (Click เพื่ออ่าน https://bit.ly/2WmEVoE)
 22.  (ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต. [เขียนร่วม] การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาในประเทศอาเซียน:กรณีศึกษาหลวงพระบาง สปป.ลาว Tourism Management Based on Culture and Religion in ASEAN Country: A Case Study of Luang Prabang, Laos PDR   Tourism Management Based on Culture and Religion in ASEAN Country: A Case Study of Luang Prabang, Lao PDR (2562) วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 หน้า 106-128 คลิกอ่านบทความ https://bit.ly/2XMxGUt คลิกอ่านวารสาร https://bit.ly/2ZlZIGK[Click เพื่ออ่าน] บทความวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเชิงพื้นที่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561
 23. รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต,รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น. (2563). เทคโนโลยีสารสนเทศ กับยุทธศาสตร์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคออนไลน์ Information Technology: Strategy for Buddhism Propagation in the online era.วารสารพุทธศาสน์เพื่อสันติ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563 [PDF File] [Word File]
 24. Phichet Thangto. (2019). Myanmar: Different Ethnicities in Thai Buddhist University of Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Ayutthaya Province  The International Conference on“Asian Values in the Process of Integration and Development” 24-25th October 2019, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Vietnam  pp.18-21.[PDF File]
 25. รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต, (2563). เพลงลูกทุ่ง สาวเพชรบุรี ลาสาวแม่กลอง สาวโพธาราม : บทวิเคราะห์ว่าด้วยเพลงกับมิติเชิงพื้นที่ ดนตรี และการสื่อสาร [PDF File]

 

การเข้าร่วมการฝึกอบรม/ประสบการณ์

1.ฝึกอบรม โรงเรียนการบิน หลักสูตรโดดหอสูง 34 ฟุต แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา เมื่อ 7 มีนาคม 2562  [Click วุฒิบัตร]

2.ฝึกอบสำหรับการฝึกอบรมใน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ รุ่นที่ 14 กองทัพอากาศ เมื่อ 26 มีนาคม 2562 [Click วุฒิบัตร]

บทความทางวิชาการ /  International Conference

 1. Dr.Pichet Thangto .Sangha’s Role in Community Forest Management:A Case Study of Wang Tamon Communities [Thum Rakhang Temple], Sukhothai Province”. In Seminar of The 7th International Buddhist Research Seminar on “Cultural Geography in Buddhism”, organized by the Buddhist Research Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nan Buddhist Collage ,Thailand, February 18-20, 2016, at Nan Buddhist Collage ,Thailand,
 2. Dr.Pichet Thangto . Strategies, Concepts of Construction Management in the Future.   Integration of Buddhism with research to develop a sustainable society [พุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน] organized by Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kean Campus,Thailand, March 29, 2016, at Mahachulalongkornrajavidyalaya , Khon Kean Campus ,Thailand,
 3. Assist.Prof.Phichet Thangto (Co-Writing), A Mechanism of Thai Patriarch Appointment , 17–18 April 2017 Imperial College London, London, UK [Click Program]
 4. Assist.Prof.Phichet Thangto (Co-Writing),  “Buddhist Economics: Resource Management Based on Buddhist Approach”,the International Conference on Humanities, Language, Culture & Business, Cameron Highlands Pahang 2017 , on 22-23 April 2017 at Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia. /ISBN: 978-967-14835-1-0. /pp.290-293.
 5. Assist.Prof.Phichet Thangto (Co-Writing),  “Buddhist Economics: Resource Management Based on Buddhist Approach : According to Government Administration in Thailand 4.0 Era. One Day International Symposium,Department of Management Science,Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Aurangabad,India, 24 September 2018 and   INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS Special Issue  ISSN: 2231 – 4687   Impact Factor-1.50 (IIFS)   UGC Referred Journal No:-64206 , Vol. I No. 25 ,September -2018  pp.21-24. [Click to Journal and Articles]
 6. Assist.Prof.Phichet Thangto (Co-Writing),(2561). Annam Nikaya Buddhism on Vietnamese Style in Thailand:  History and Development. International Conference , Thu Dau Mot University-Trường Đại Học Thủ Dầu Một  Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam.   7-8  December 2018

    ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
  1.พระครูภาวนาอินทวงศ์,พิเชฐ ทั่งโต,พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร),กลยุทธการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : Strategy of Buddhist Charity Schools Management, Ratchaburi Province” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤษภาคม 2560. หน้า 1-14. (เล่ม 2)
 7. วันอังคารที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. Road Map to Academic Positions กิจกรรมบริการวิชาการและบริการสังคมหลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวข้อ เรื่อง สัมมนาวิชาการเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Road Map to Academic Positions ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิบัตร]
 8. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2  เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]

Comments