ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา Asst. Prof.Dr.Prasit Putthasatsattha

1589628022008

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา
Asst. Prof.Dr.Prasit Putthasatsattha


การศึกษา

  • พุทธศาสตรบัณฑิต  พธ.บ. รัฐศาสตร์ (สาขาการบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการ 


การฝึกอบรม
2547-10-30 เทคนิคการจัดการและบริหารงานขาย
2553-11-24 สำนักพิมพ์กับบทบาทและโอกาสใหม่ในธุรกิจการพิมพ์  > Chula
2559-06-10 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
2559-07-24 ผู้กำกับลูกเสีอสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
2559-11-11 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ > มสธ.
2560-06-28 การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3
2560-09-25 การออกเกรดออนไลน์
2561-03-04 การเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย
2562-07-12 การสร้างนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ วุฒิบัตรภาษาไทย > มสธ.
2562-10-18 ทูตความสุข (Happy Ambassador)
2562-11-15 INTERPRETATION REQUIREMENT : ISO9001:2015
2562-11-16 INTERPRETATION IQA&MRW : ISO9001:2015
2562-11-17 INTERPRETATION RISK ASSESSMENT : ISO9001:2015
2563-03-31 The Principle of Life Coaching > TCA
2563-05-31 HRM From Theories to Practices > Chula Mooc


วิจัย/รายงานการวิจัย

1.ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา และคณะ (2563). รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง ผลกระทบต่อภารกิจและบทบาทของวัดในสถานการณ์โควิด-19 Impact on Missions and Roles of Monasteries in COVID-19 Situation. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยบูรพา  และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันและหน่วยงาน 43 แห่ง 30 พฤษภาคม 2563 [PDF Full Report]

ผลงานทางวิชาการ

1.วิฑูรย์ กล่อกระโทก  ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. (2560).  พุทธิปัญญา : พัฒนาการมนุษย์ที่สมบูรณ์ Intellectualism : Evolution Human Resources . วารสาร มจร มนุษย์ศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 : 106-114. (Click เพื่ออ่านบทความ)

3. ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. (2562) รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2562 : 240-2530 (Click เพื่ออ่านบทความ)

4. ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา [เขียนร่วม], (2563) . ธุดงค์ธรรมยาตราครั้งที่ 8 จังหวัดระยอง : กระบวนการพัฒนาเจตคติตามคติของธุดงค์วัตรในพระพุทธศาสนา- 8th Thamayatara Hike, Rayong Province :  The process of developing the attitude according to the principle of Pilgrimage in Buddhism.   วารสารพุทธศาสน์เพื่อสันติ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563. [PDF File] [File Words]

5. ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา [เขียนร่วม], (2563) . ศิลปะการการฟังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต.   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน 2563. หน้า 334-356. [PDF File]

6. ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา (2564). ภาวนา 4 กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทียั่งยืน, นิตยสารพุทธจักร(ฉบับพิเศษ)  งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีหนุราช ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา, 27 มีนาคม 2564 . หน้า  665-673

7. ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา [เขียนร่วม], (2565) . บริหารแบบไม่บริหาร.   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2565. หน้า 453-465. [PDF File]

8. ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา [เขียนร่วม], (2565) . การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2565. หน้า 308-322. [PDF File]

International Conference/

– Phongphat Chittanura, Prasit Phutthasatsattha, Pramahapresert Thavaro, Perawat Chaisuk,(2018)
“The Practical Policy for Conserving an Environment ”, in Proceedings of The 8th International Conference on arts and cultures
in world Heritage : Intangible Culture to Creative Economy, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand, 2018,
pp.284-288.


หนังสือตำรา, เอกสารประกอบการสอน

1. ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. (2560). การบริหารการพัฒนา. พระนครศรีอยุธยา : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
2. ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. (2560). เอกสารประกอบการสอนการบริหารโครงการ. พระนครศรีอยุธยา :  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
3. ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. (2562). เคล็ดลับพุทธวิธีการบริหาร/ (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนครศรีอยุธยา : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
4. ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. (2562). คู่มือสะใภ้เศรษฐี. พระนครศรีอยุธยา : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

หนังสือที่ขาย online
เคล็ดลับพุทธวิธีการบริหาร : Infographic Guide to Buddha’s Administration

เคล็ดลับพุทธวิธีการบริหาร

คู่มือสะใภ้เศรษฐี Millionaire’s Daughter-in-law Manual

คู่มือสะใภ้เศรษฐี Millionaire’s Daughter-in-law Manual


คำสั่ง/ ภาระงาน / งานมอบหมาย

1.คำสั่งแต่งตั้ง [ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา] เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562  [Clik คำสั่งแต่งตั้ง]

2. คำสั่งแต่งตั้ง [ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา]  เป็นคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 (Click คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 010/2563)

3. การอบรมและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  https://padlet.com/porprasit/h71rzq9w2ebpbtl

Comments