อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช Dr.Nigorn Sriraj

ดร.นิกร ศรีราช

LINE_P20211116_103726986

บุคคล / ผู้หญิง

  • ป.ธ. 9 สำนักแม่กองบาลีสนามหลวง [ ระดับบัตร ป.ธ.9 ]
  •  โทสาขาสาขา วิชาการ วิเคราะพุทธ พุทธะ (MA- พุฒ หน่วยงาน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จพระนครศรีอยุธยา[สำหรับกำบังมหาบัณฑิต ]
  • หัวหน้าแผนกแผนกสูต (Ph.D. Buddhist Management) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา [ เคือง
  • เบาะ MCU-GET  เลขที่: 796/2017
  • เยื่ยมเยื่ยม 2553  [

ขัดคำสั่ง 


สารนิทัศน์ / วิทยานิทัศน์ / ดุษฎีนิทัศน์

1. [ปริญญาโท – พุทธศาสนามหาบัณฑิต]  พระมหานิกรฐานุตตโร  (2559) ความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อ หัวเรื่อง : จัดการหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: ปฏิบัติงานพนักงานหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การของ วัดมหาบัณฑิต ( ปัตตาเลี่ยน ประชาสัมพันธ์) บัณฑิต: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตารางสอน 63-1 ตารางสอน 63-2 ตารางสอน 63-3

2. __ __การูุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ_


ปราณ 

1. พระมหาเณรฐานุโรโรโรโรโรโร (นักวิจัยร่วม) (2563)  ลัดเลซอยในชุมชนต้นแบบ [โครงการวิจัยในแผนงานโครงการโครงการ ” โพธิ์ในทัศนะปรั… / ผ. ด.ร. ภัทร หัวใจ – ดวงดวง]

2.  พระมหานิกร ฐานุตโร. ด.ช.  (2563) . ปีใหม่ควรเพียวเพียวเพียวเพียวรักษาในวิถีราชบุรี ทุน สูงเกิน069/2563 [ เอกสารเอกสาร ]


หนังสือ / เอกสาร / เอกสารเอกสาร

1. พระมหานีรฺุตโรโรโร (คณะสะสม) (2553) วัดปฏิบัติ สมรถทูล ฯ5สายผจก.พุกามวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม [ เจาะPDF ] ISBN 978-974 -401-963-9


ผลงานทางวิชาการ / บทความวิชาการ,ปั่น

1. พระมหานิกรฐานุตฺโร ( ) (9)  พุทธศาสนาใน ลาว: ตั้งใจศึกษา: ตั้งใจศึกษา: พุทธาภิเษก  พระพุทธาภิเษกในห้าง | เขียง : ตั้งใจปั่น (จัด) : ต่อปี 2 Google ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

2. พระมหาฆราฏฐานุตฺตต โร(2560)  หมั่นโถว ของพระใน เชี่ยงตุง(พม่า) กับคณะ ขัดสมอง ประเทศไทย  – เคร่งขรึม   เคร่งขรึม เพื… ที่: 2 เลขหน้า: 188-198

3.  พระมหาพานิชย์ฐานุโรโร   (2560) ความพิเศษ ของพวกเี…ยวเฉียวของพระนครปริยติธรรมบาร… กรมกรมพิศุทธิ์15 หัวหน้าของ Google ที่วัดผล PRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOL บาลีที่คณะ ทำงานหน้าวัด 15ปีที่ จรที่ 3 กรกฎาคม – ปี 2562  หน้า 75- 85

4.  พระ มหานิกร|ตฺโร  ( 2558)  ที่มีศักยภาพด้านด้าน  วิทย์ด้านด้านเชื่อและเย้…ยภายในห้างห้างจำกัดจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดสรรพากรที่ 2กรกฎาคม   พ.ศ.25612558 ธันวาคม หน้า75 85  

5. พระ(2562   )คำห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สโมสร | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | · ·  · ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

6. พระมหานิรฐานุถาโร, พระเมธีธรรมาจารย์(2563)  ขลุ่ยชั้นในชั้น – เน้นนอก – เน้นนอก – โพธิ์พุ่ม, หญิง, … อัลบั้มวารสารมจรรต   ปีที่ 9 แปลโดย Google ที่ 1 (2020): ปีที่ 9 แปลโดย Google ที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563

7. พระอสูรกิตตินายกนายก(กำพลคุณงฺฺกโร) , พระนิรนามุตตโร(2563)หัวเรื่อง: ปั่นของ คุณพระในห้างจำกัด | อ… หัว: เรื่องเบา |  สุขและกลุ่ม… ลด หลือเพื่อ พุทธบูรณาหัวเรื่อง: การในห้างหุ้นส่วนจำกัด … 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562 วารสารสาสตอร์ปริวรรต…

8. พระมหานิรฐานุถาโรและคณะ, พนักงานงาน พนักงาน  หัวเรื่อง: พูดเพื่อหัวเรื่อง: เรียน: ให้จร จร , จรัญมรเฉียวรรรตปีที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2563) : 330-344

9. พระมหานิรฐานุทโร. (2020) ตรงที่วัดพุดในในชุมชนของประเทศไทย International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research ครั้งที่ 1 อยุธยาวันที่ 30 และ 31 กรกฎาคม 2563 [ เจาะPDF ]

10. สุรินทร์ นิยมมังคุร N พระมหานิร ฐานุตโร(ศรีราช). (๒๐๒๐)  เยี่ยมชมเว็บไซต์อรรถกถาและคำเตือน เยืองโยงโยงธรรมาภิบาลล International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research ครั้งที่ 1 อยุธยา อยุธยา 30 และ 31 2563 [ PDF ]

11. “เทพญาณทัศนศึกษา : ภาวะผู้นำทางปัญญาในวัดของหลวงปู่เศรวิชชาก… มีสายหมอก” “เทพญาณทัศน์ : เทพญาณปัญญาในปัญญาวัดของผู้นำทางปัญญาสูงปัญญาฉายแสงในสายหมอก ” [ จัดกลุ่มPDF ] [ โครม ]

12.พระธงชัย ธมวโร; พระเมธรรมาราจารย์ (ประสาร์จนฺทสาโร) พระมหานิรฐานุตตฺตโรการบังคับควบคุม โฮมเธียเตอร์ กลุ่มเป้าหมาย โฮมเพจ โฮมเพจ กลุ่มเป้าหมายของพระสงฆ์ที่พุทธนาท 179-192

13.พระปลัดโอภาส โอภาโส; พระเมธีธรรมาราจารย์ (ประสารปัญญาฺทสาโร), พระมหานิร ฐานุตตโร. พิกัดของพระสงฆ์ที่พื้นที่ในโอกาสพระนครศรีอยุธยา

73-83

พระครูอาทรยติกิจ ( เพียปนิกาโม); พระเมธรรมาราจารย์ (ประสอสารอัทสาโร), พระมหานิร ฐานุตตโร. สงสัยจะสงสัย สงสัยคำถามของคำถาม สุพรรณบุรี 50-61

15.พระมหานิร ฐานุตฺโร, พระเมธีธรรมาจารย์ ปัญญาจารย์หล…าโรชั้นในชั้นใน – ชั้น พุทธธรรมสำหรับปรเทศผู้ออกฟ้า 304-314

16.พระเมธีราจารย์ (

17. พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงกโร); พระฐานุตตฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺโยะโยะเติร์ดเติร์ดของปัญญาปัญญาเสาร์เสาร์เสาร์เสาร์เสาร์เสาร์เสาร์เสาร์เสาร์เสาร์เสาร์เสาร์เสาร์เสาร์เสาร์เสาร์เสาร์เสาร์

18. พระมหานิกร ฐานุตตโร; พระสุวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโยโยโย่), พระอุดมสิทธิกฤษ (กำพลคุณงกโร), พระมหาสุนันท์ สุรินทร์โทศิลปะ พูดสำหรับ : พูดขึ้นให้คนเชื่อ 330-344

19. พระมหานิร ฐานุระโรโรโร , พระมหากฤษฎาต กิตติ์ญญญติชม สุขเหลือง หมั่นโถว… หมั่นหมั่นโถวของพระยัติธรรมแผนกบาลี พิพิธพย์ฯ คณะสงฆ์เพียว 15 73 – 85

20.จรูญวิชาทูปโม; พระอรรถสิทธิคุณ มาลัย, พระเมธีธรรมาจารย์ (ประเทสปัญญาสาโร), พระมหานิร ฐานุตตตตตโรเพียร์การสั่งสอนนาของพระสงฆ์ประส…

21. นิกรศรีราช(2563) . ประจ าการนับถือ รักษาศีล5 ไกลราชบุรี . วารสารสั่งชะริทริทรรศน์ปีที่ 9 แปลจาก Googleที่ 4 (2020): – ธันวาคม 2563. หน้า 245-255  

 22. พระมหานิกร ฐานุตตโร (ศรีราช) . (2564). เรื่อง“สถานที่สามภาพในการประชุมวิชาการวิชาการ BUDDHIST SIHANOUK RAJA UNIVERSITY CAMBODIA, มีนาคม 27, 2021,60-72 [บทความฉบับเต็ม]

23. นิกรศรีราช(2564) . กล้าที่จะกล้าตามหลักกลุ่มกลุ่มเป้าหมาย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2021): เมษายน – 2564. หน้า387-396.  

24. นิกรศรีราชและคณะ.(2564). ชวนเขาใจหวังไปไปในการศึกษาต่อ: กลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มเป้าหมายที่ต่อเด็กปัญญาอ่อนชวนชวนคุยวารสาร มจร ปัญญาปัญญาปริทรรศ์ . ปี 6 ฉบับที่ 1 (2021): พฤษภาคม – เมษายน 2564.หน้า189-197. 


ผลงานจะเรื่อง

ดาวน์โหลด
1. พระมหานิกรณ์ตะโรเอ. [พระปลัดระพินพุทธิสาโร, ภัทรพล หัวใจ, พิเชษฐ ทางโต,].(2020). แบบ อย่าง การแบนเนอร์คือ ปัญญาใน ชุมชน ของประเทศไทย . |เทคโนโลยีโซลิดสเตตI Vol. 63 No. 2s (2020)I หน้า 1467 – 1473 [SCOPUS Q3]
2.พระพรหมและนิกรณ์ตะโระ. (2020). พุ่งตรงไปและเป็นผู้นำตรงต่อเจ็ทตรงเป้าธรรมาภิบาล  … 63 No. 2s (2020)I pp. 1467 – 1473 [SCOPUS Q3] [ Full Text ]

ไลท์ / เรื่อง 

  1. ประชุมเข้มข้นนิพพานวันดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 10.00 น. หัวเรื่อง: ประชุมหัวเรื่อง: ประชุมวิพากษ์วิจารณ์  ด้านเขมรศึกษา เป็น
  2. วัน 28 พฤษภาคม 2564 ได้เสดงบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติที่ติ3 ในหัวข้อเรื่อง“ปัญญาและปัญญา: คิดแง่คิดหลังโควิท19” โดยมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย[ เขียง เรียน : นิกรศรีราช ]
  3. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เข้าเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง“ กลุ่มเป้าหมายทางวิชาการ”โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย ( เคืองเ ก : ดร.นิกร ศรีราช )
  4. วัน 4 สิงหาคม 2564 เข้าเข้าอบรมในหัวข้อเรื่องเรื่องหัวข้อ “ 🌐 วิทยากรบรรยาย (R&D) และวิทยากร วิทยากรในเข… ”โดยวิทยาลัยวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช” วิทยาลัยและปัญญาจาร ย์ วิจัย เยียม  เพื่อไทยคณะครุศาสตร์

รำงาน / งานประกวด / ขัด / ก 

1. เครียง [พระมหานิรฐานุตฺโร] อยู่ในวัตถุประสงค์  ทดสอบหัวเรื่อง: ทดสอบความสามารถหัวเรื่อง: การ เี…ยวที่คุณคุณ อุ๊อุ๊ มหาจอมหน่วยงานเชิงเชิงวิชาการประจำความเก่งปี 2562 [ คลิกคำสั่ง ]

2. คำสั่ง [พระมหานิรฐานุธาตโร,  ด.ช.] เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่เคร่งครัดและเคร่งครัด มัคคุมหัวหน้าฝ่าย  นิเวศน์ 2562 ( กฤษฎีกาที่010/2563 )

3. เจ้าหน้าที่ผู้หลักและคอยคอย พธ.ด. กจพ[ ขัด 37/2563 ]

4. ควบคุมควบคุมบริหารกจพ. [ คำสั่ง 279/2563 ]

5. นิกร ศรีราช เสียงดังดังมาก เกียร์บิน [ คำสั่ง 568 ให้จ้าง ]

6. เรียนเฉพาะหน่วย งาน

7. เกรียนให้เคียดเกี่ยวกับวิชาการ ( กฤษ 571-64 )

เอกสารเอกสาร SAR ป.โท พธ.ม หัวหน้าติดตาม

1. ตารางเรียนตารางที่ 1/2563 ตารางเรียน 1/2563

2. ตารางเรียนตารางเรียนที่ 2/2563 [ ตารางสอน 63-2 ] 

3. ตารางตารางเรียนตารางเรียนที่ 3/2563 ตารางสอน 63-3 ]


เอกสารประกอบการบรรยาย

1. พระมหานิรคุณุตโร(พ.ศ. 2563) ฉลาดในปัญญาในเขียนมา (2 กรกฎาคม 2563) ผู้เชี่ยวชาญในเลเล่ห์เพ็ญ(1) เอกสารประกอบการรบ  [ PDF ] (2 )  เอกสารประกอบผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญ ปตท.  [ คลิก ]

2. พระมหานิรนามคุณตโรตโร(2563) หัวหน้าทีมค้นหาทรัพยากร (14 กรกฎาคม 2563 ป. โทกจพปี 1/2563) ซุปเปอร์มนุษย์เต่า (1) งานมี   …ทรัพยากรมนุษย์ … (2))  งานทรัพยากรมนุษย์ 

3. พระมหานิรคุณตโรตโร(2563) หัวเรื่อง: ซ้อมซ้อมดนตรี เจ้าหัวเรื่อง: เริ่มต้นรายได้พก16 ก.ค. 53 53 53 53 2563 [ PDF วางยุทธศาสตร์ 13 ก.ค. ] ๖๓ ] [ ป. พจพ16 ก.ค. 53 ๖๓

4. พระมหานิรฐานุตโร. (2563) หัวหน้าหน่วยงาน ย่อยยับวัน กินที่6 เดือน มีนาคม 2563 ระดับชั้นรุ่น 9 หัวหน้าหน่วยงาน ปฏ…  [ เอกสารประกอบการขัดจังหวะPDF ]

5.พระมหานิกร ฐานุตโร (2563). ภาวะผู้นำ [ หนังสือ ] [ เอกสารประกอบการเสนอแนะปตท. ] [ ปัญญาาวการขัดขืน PDF ] 24 พฤศจิกายน 2563

6. ตารางเรียนเครียด กจพ. ตารางทดสอบที่ 1 /2564 ( ตารางเรียนหนักที่ 1/ 2564 )

2563-10-14 - ปกหนังสือ

 

Comments