นางสาวสุมาลี บุญเรือง

คำสั่งแต่งตั้ง

 1. แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (เอกสารแนบ)

 

ผลงานทางวิชาการ

1.สุมาลี บุญเรือง, ศราวุธ สังข์วรรณะ.  (2560/2017).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร  สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (2017/2560).225-237.

2.สุมาลี บุญเรือง, (2563). วิถีทางแห่งการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน. วารสาร มจร  สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (2020): ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563. หน้า  317-311.

3. สุมาลี บุญเรือง และคณะ. (2564). รัฐศาสตร์แนวพุทธว่าด้วยการปกครองตามหลักทศพิธราชธรรม-Buddhistic Political Science According to Governance the Rajadhamma.วารสารวิจยวิชาการ ปีที่ 4ฉบับที่ 1(มกราคม-มีนาคม2564): 233-242

4. สุมาลี บุญเรือง Sumalee Boonrueang อนุภูมิ โซวเกษม Anubhumi Sowkasem สุรพล สุยะพรหม Surapon Suyaprom (2564/2021). การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไปDEVELOPMENT OF PEOPLE’ S POLITICAL ALERTNESS IN DEMOCRACY AFFECTING TO GENERAL ELECTION. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ Journal of MCU Nakhondhat. ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2564) Vol. 8 No 3 (June 2021). หน้า 363-379 

5. สุมาลี บุญเรือง อภินันท์ จันตะนี, Sumalee Boonrueang. Aphinant Chantanee,  (2564). จิตวิทยาการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร – PSYCHOLOGY OF PERSONNEL MANAGEMENT IN ORGANIZATION หน้า 216-227 #นิตยสารพุทธจักร (ฉบับพิเศษ) 27 มีนาคม 2564  BUDDHAJAKRA (Special) 27 March 2021  เนื่องในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีหนุราช ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา วันที่ 27 เตือนมีนาคม พ.ศ. 2564 International Seminar, Buddhist Sihanouk Raja University https://bit.ly/34AIeLo

ฝึกอบรม

 • 1.อบรมหลักสูตร GCP online training (Computer based) “แนวทางการปฏิขัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP:E6(R2))”ประกาศนียบัตรฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 จัดโดย คณะอนุกรรมการจริยธรรมการทำวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 1 และ ศูนยัวิจัยทางคลีนิก คณะแพทยศาสตร์ [วุฒิบัตร]
 • 2. วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Effective Strategies in Reading Comprehension” กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดย รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]
 • 3.วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ยุติธรรมสมานฉันท์ ยุติธรรมกินได้ : จากนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” บรรยายโดย
  พ.ต.ท. ดร. พงษ์ธร  ธัญญสิริ  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ผ่านโปรแกรม  Zoom จัดโดยหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร [เกียรติบัตร]
 • 4. วันอังคารที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.
  Road Map to Academic Positions กิจกรรมบริการวิชาการและบริการสังคมหลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวข้อ เรื่อง สัมมนาวิชาการเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Road Map to Academic Positions ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิบัตร]
 • 5. โครงการอบรมออนไลน์ “การวิจัยและพัฒนา (R & D) และเทคนิค ตัวอย่างการพัฒนา นวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  4 สิงหาคม 2564  ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิบัตร]
 • 6.  วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Writing Skill for MCU-GET” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
 • 7. วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ผ่านการทดสอบความรู้เรื่อง FOOTBALL COVID – 19 โดยผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 [เกียรติบัตร]
 • 8. 30 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมอบรม หัวข้อ Building Self-confidence to Speak English การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์สิรินดา สายลุน (Ama) จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [CERTIFICATE]
 • 9. วันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “การใช้คู่มือและ Template สำหรับงานดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
 • 10. วันที่ 27 เมษายน 2563 ได้สำเร็จการศึกษาผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (KPI e- Learning) “หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเมืองท้องถิ่น” จัดโดยสถาปันพระปกเกล้า [เกียรติบัตร]
 • 11. 26 เมษายน 2563 ได้สำเร็จการศึกษาผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (KPI e- Learning) “ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย” จัดโดยสถาปันพระปกเกล้า [เกียรติบัตร]
 • 12. 28 เมษายน 2563 ได้สำเร็จการศึกษาผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (KPI e- Learning) “เตรียมความพร้อมสำหรับการเมืองระดับชาติ” จัดโดยสถาปันพระปกเกล้า [เกียรติบัตร]
 • 13. วันที่ 29 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) โดยระบบออนไลน์ จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [เกียรติบัตร]
 • 14. วันที่ 7 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [เกียรติบัตร]
 • 15. วันที่ 27-28 มีนาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการอบรมคู่มือทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร ณ ห้องประชุมสิริ รีเวอร์ เพลส จังหวัดนนทบุรี [เกียรติบัตร]
 • 16. วันที่ 9-10 ได้สอบผ่านในการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 จัดทำโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
 • 17. การฝึกอบอรมพิเศษ [CERTIFICATE]
 • 18. การฝึกอบอรมพิเศษ [CERTIFICATE]
 • 19. ร่วมกิจกรรมวันบูรพาจารย์ ประจำปี 2564 วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 [เกียรติบัตร]
 • 20. วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
 •  21. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2  เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
 • 22. ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ” รุ่นที่ 12 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 [วุฒิบัตร]
 • เข้าร่วม “สัมนาวิชาการออนไลน์ พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเศรษฐกิจ” 22 สิงหาคม 2564  [เกียรติบัตร]
 • วันที่ 30 เดือนสิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 3 เรื่อง “สร้างพลเมืองไทยในอนาคต ร่วมต่อต้านการทุจริต” [วุฒิบัตร]
 • วันที่ 1 เดือนกันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 4 เรื่อง “หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลังพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต” [วุฒิบัตร]
 • วันที่ 3 เดือนกันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 5 เรื่อง “ปลูกและปลุกพลัง บ ว ร ต่อต้านทุจริต” [วุฒิบัตร]
 • วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมสัมนาประจำปี หัวข้อ การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ [เกียรติบัตร]
 • วันที่ ๒๙ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ผ่านการอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่นที่ 4 จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย [เกียรติบัตร]
 • วันที่ 9 ต.ค. 2564 ได้เข้าร่วมการอบรมในโครงการบริการวิชาการ “การวิจัยเชิงเอกสารแลการวิจัยเชิงคุณภาพ” ระหว่าง 8-9 ต.ค. 2564 [วุฒิบัตร]
 • วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านการอบรมหลักสูตร Outcome-Based Educion (OBE) รุ่นที่ ๗ ที่ปรชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย [เกียรติบัตร]
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 2 วันที่อบรม 20-22 ธ.ค. 2564 ให้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564  [เกียรติบัตร]
 • 7 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการ Has participaed in Extracurricular Acivity [เกียรติบัตร]

 

Comments