พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย).รศ.ดร.I Phra Suteeveerabundith (Show Tassaneeyo). Assoc.Prof.Dr.

518419ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระมหาโชว์

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) รศ.ดร.,Phra Suteeveerabundith (Show Tassaneeyo),Assoc.Prof.Dr.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
ปธ.๗,พธ.บ(ศาสนา),ศศ.ม.(การบริหารองค์การ),
Ph.D.(Phil.),DODT.(ODT.),DM.(Pub.man)

วันที่เข้ารับตำแหน่ง           –

วัน/เดือน/ปี เกิด    ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๖

สถานที่เกิด บ้านโคกขมิ้น อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

ตราตั้งพระกรรมวาจาจารย์ [ตราตั้ง 34/2556]

คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง [คำสั่ง 22/2555]

การศึกษา

– ป.ธ.๗ สำนักเรียนวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 2535

Cert. in  Berkeley  University  of  California, [U.S.A.] 2547.

– Cert. in Technische  ILmenau  University  [Germany] 2547.

-พ.ศ. ๒๕๓๕ ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ.) สาขาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– พ.ศ. ๒๕๔๕ ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ  มหาวิทยาลัยเกริก

– พ.ศ. ๒๕๔๘ ปริญญาเอกใบที่ ๑ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขาปรัชญา (Phil.) มหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร  ประเทศอินเดีย

-พ.ศ.๒๕๕๐ ปริญญาเอกใบที่ ๒ การพัฒนาและการปฏิรูปองค์กรดุษฎีบัณฑิต (DODT.) (Doctor of  organization  Development and Tranformation) สาขาการพัฒนาและปฏิรูปองค์กร (ODT.) มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ประเทศฟิลิปปินส์

-พ.ศ.๒๕๕๓ ปริญญาเอกใบที่ ๓ การจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.)(DM.) (Doctor of  Management) สาขาการจัดการภาครัฐ (Public  of  Management)(Pub.man.) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต


ตำแหน่ง หน้าที่ 

1.ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 117/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 [Click คำสั่งแต่งตั้ง] [เอกสารคำสอนสอน : การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา]  [หนังสือ : การบริหารกิจการคณะสงฆ์] [งานวิจัย : พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา]

2.ตำแหน่งอาจารย์ประจำ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [ผลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ]

3.ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

4.คำสั่งแต่งตั้ง [พระสุธีวีรบัณฑิต เป็น] คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พุทธศักราช 2564 [คำสั่งที่ 856/2562] เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 [Click คำสั่ง]

5. คำสั่งแต่งตั้ง[พระสุธีรีรบัณฑิต] เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 [Click คำสั่ง]

6.คำสั่งแต่งตั้ง [พระสุธีวีรบัณฑิต] เป็นคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 (Click คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 010/2563)

7.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พธ.ม. (ฉบับปี พ.ศ.2560)

8.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร พธ.ด. กจพ. [คำสั่ง 37/2563]

9.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กจพ. [คำสั่ง 279/2563]

10.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พ.ศ.2559 [คำสั่ง 198/2559]

11. แต่งตั้งที่ปรึกาาประจำคณะอนุกรรมมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ (เพิ่มเติม) (ประกาศ)

การศึกษาพิเศษ

– พ.ศ.๒๕๓๔ สำเร็จหลักสูตรโครงการฝึกอบรมพระวิทยากร  คณะกรรมการนิสิต มจร.

– พ.ศ.๒๕๓๔ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชา การใช้โปรแกมสำเร็จรูปดีเบสทรีพลัส  จากโรงเรียนศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ถ.ราชวิถี  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร

– พ.ศ.๒๕๓๖ สำเร็จการอบรมหลักสูตร “การพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการคุ้มครองและดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์กรุงเทพมหานคร”จัดโดย โครงการวิจัยปฏิบัติการร่วมระหว่าง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กรุงเทพมหานคร และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

– พ.ศ.๒๕๓๗ สำเร็จหลักสูตรโครงการ “ฝึกอบรมพระสงฆ์กัมพูชาเพื่อสันติภาพ”จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร

– พ.ศ. ๒๕๓๘  สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการเสริมความรู้ถวายพระสงฆ์เพื่อการพัฒนาสังคมไทย โดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– พ.ศ. ๒๕๔๑ สำเร็จหลักสูตรโครงการ “ฝึกอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับต้นและระดับกลาง”จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

– พ.ศ. ๒๕๔๒ สำเร็จหลักสูตรโครงการ “ฝึกอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับสูง”รุ่นที่ ๑ จัดโดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสถาบันการฝึกอบรมผู้บริหาร  กระทรวงศึกษาธิการ

– พ.ศ.๒๕๔๒ สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการ “นักเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุ กระจายเสียง”รุ่นที่ ๑ จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ  สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

– พ.ศ.๒๕๔๓   ผ่านการทดสอบเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประกาศ  จากกรมประชาสัมพันธ์

– พ.ศ.๒๕๔๕สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการ”วิทยากรทีมนำการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สิริกร มณีรินทร์ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นประธานรุ่นที่ ๑

– พ.ศ.๒๕๔๖ สำเร็จหลักสูตรการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามหลัก ๕ ส.จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– พ.ศ.๒๕๕๔ สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจรายงานวิจัย” สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– พ.ศ.๒๕๕๔ สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม “การพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ” โดยบริษัทภาษรโปรดักชั่น กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นประธานรุ่นที่ ๑


ด้านการสอน

– พ.ศ. ๒๕๓๒ –๒๕๓๓ เป็นครูสอนโรงเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ

– พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นครูสอนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  กรุงเทพฯ

– พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕ เป็นครูโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนวัดสุวรรณาราม  กรุงเทพฯ

– พ.ศ.๒๕๓๖–๒๕๓๗ เป็นครูสอนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศาลายา  จ.นครปฐม

– พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๙ เป็นครูสอนเด็กก่อนเกณฑ์สิทธิวิทยายน วัดชนะสงคราม

– พ.ศ.๒๕๓๒ –๒๕๔๑ เป็นครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๖ เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

– พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัย “สาขาธรรมนิเทศ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– พ.ศ.๒๕๔๔-  ๒๕๔๕ เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

– พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๓ เป็นอาจารย์พิเศษคณะสังคมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย

– พ.ศ.๒๕๔๘- ๒๕๔๙ เป็นอาจารย์สอนคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

– พ.ศ.๒๕๕๔-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนคณะสังคมศาสตร์,คณะพุทธศาสตร์,คณะครุศาสตร์ มจร.ห้องเรียนวัดโสธรวราราม

– พ.ศ.๒๕๕๔-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนคณะสังคมศาสตร์ มจร.วังน้อย อยุธยา


ประวัติการทำงาน 

– พ.ศ. ๒๕๓๖      เป็นเจ้าหน้าที่พุทธศาสตรบัณฑิต กองประชาสัมพันธ์ มจร.

– พ.ศ. ๒๕๓๗     เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มจร.

– พ.ศ. ๒๕๓๙     เป็นผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร.

– พ.ศ. ๒๕๔๐ –๒๕๔๕  เป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสำนักส่งเสริมฯ มจร.

– พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐    เป็นผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร.

-พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔     เป็นรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร.

– พ.ศ.๒๕๕๔-ปัจจุบัน    เป็นผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร.

 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

– พ.ศ.๒๕๕๔ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

– พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

– พ.ศ.๒๕๕๓-ปัจจุบันกรรมการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

– พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔ ที่ปรึกษาประจำอนุกรรมาธิการ กิจการพระพุทธศาสนา กรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทน ราษฎร

– พ.ศ.๒๕๓๙-ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาองค์การพุทธศาสนิกสงเคราะห์กัมพูชาประเทศกัมพูชา

– พ.ศ.๒๕๓๘-ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษาชมรมเขมรนิสิต พระนิสิตชาวกัมพูชา มจร.

– พ.ศ.๒๕๕๓-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ สำนักงานวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

– พ.ศ.๒๕๓๙-ปัจจุบัน กรรมการบริหารการเผยแผ่ธรรมวิทยุและโทรทัศน์ มจร.

– พ.ศ.๒๕๓๗-ปัจจุบัน ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายบริหาร นิตยสารพุทธจักร มจร.

– พ.ศ.๒๕๓๘-ปัจจุบัน เป็นกรรมการสอบผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร.

– พ.ศ.๒๕๓๙-ปัจจบัน เป็นรองประธานกรรมการศูนย์ IBMC INTERNATIONAL BUDDHISM MADITAION CENTRE MCU.

– พ.ศ.๒๕๔๗-ปัจจุบัน เป็นกรรมการและเลขานุการมูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสื่อมวลชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน

1.คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 268/2560 เรื่องแต่งตั้ง [พระสุธีวีรบัณฑิต เป็น] คณะกรรมการประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

2.[สมอ.08] รายการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อ 15 ส.ค.2559 อาจารย์ประจำหลักสูตร กจพ. 

3.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พุทธศักราช 2564 [คำสั่งที่ 856/2562] เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 [Click คำสั่ง]


ผลงานทางวิชาการ

1.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), ความเตี้ยกับการบวชเป็นพระในสังคมไทย : บทวิเคราะห์ด้วยเกณฑ์และคุณสมบัติการบวชในพระพุทธศาสนา [The Shorter and Idea of Ordination for Monkhood in Thailand : Analysis of the Criteria and Qualifications for Ordination in Buddhism ]”,ใน วารสาร มจร การพัฒนาสังคม – Journal of MCU Social Development ปีที่ 1 Vol.1 ฉบับที่ 1 Issue 1 มกราคม-เมษายน 2559 January-April 2016. หน้า/pp. 77-91.

2.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), (เขียนร่วม),  พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. หน้า 263-278.

3.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), (เขียนร่วม). ” การเมืองเรื่องพระพุทธรูป” . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560.  หน้า 241-256.

4.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions) วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2560. หน้า 281-293
Phra Sutheevirabundit (Show Tassaneeyo). (Co-writer), Social SanctionsJournal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 2, April-June 2017.pp 241-256. pp.281-293

5. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), .พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing . วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560. หน้า 270-283.
Phra Sutheevirabundit (Show Tassaneeyo). (Co-writer), ฺพุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing. Journal of MUC  Social Science. Vol.6 Issue 3, July-September 2017.pp   270-283.

6.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม] วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’)FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS,RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560/ Vol.6 No.4 October- December 2017. หน้า 250-264.

Phra Sutheevirabundit (Show Tassaneeyo). (Co-writer).FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS,RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE. Vol.6 No.4 October- December 2017 pp.250-264.

7.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม] . สิ้นแสงฉาน : Twilight Over Burma, My Life as a Shan Princess ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม–มีนาคม 2560/ Vol.7 No.1  January-March 2018. หน้า 000-000.

8.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม] , รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

9. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม]  ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?   ANSWER TO SANGHA ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561.หน้า 315-328.  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

10. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม]   การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน Buddhist Thai Temples’ Financial Management: The Congruence of Good Governance Principles [Monetary Management Directions Religious property during the transition]   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา)  เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

11. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม], (2562).เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens  A Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562.หน้า  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]บับที่ 2 (ฉบับพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา)  เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

12.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม], (2561). พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา (พระมหาสุนันท สุนนฺโท, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,พระครูภาวนาวชิรคุณ).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้า 114-124 (ฐาน 1 = 0.8).

13.พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม], (2561). แอนิมอล ฟาร์ม : การปฏิวัติชั้นทางสังคมสู่เสรีนิยม ความเสมอภาคและความสงบสุข.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 294-307  (ฐาน 1 = 0.8)

14. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม], (2562). รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก DISRUPTIVE PUBLIC ADMINISTRATION. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 หน้า 000-000  (ฐาน 1 = 0.8) [File Word] [File PDF]

15. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), [เขียนร่วม], (2562) การจัดการเชิงพุทธ 5 G Monastery Management  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562  [PDF File]

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

 • 1.พระอธิการกรีฑา จนฺทวํโส (ศรีใส), พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย, ธัชชนันท์ อิศรเดช  “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ : 5  ฉบับที่1 มกราคม-เมษายน 2559. หน้า  43-56.
 • 2.สามเณรเมธี  เสี่ยบ่วง (ศิลาวงค์), พระมหาโชว์  ทสฺสนีโย, ธิติวุฒิ หมั่นมี, “คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ; Quality of Public Service According Four Sangahavatthu of Yannawa District Office Bangkok”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤษภาคม 2560 .หน้า 591-602. เล่ม 1
 • 3.พระครูสังฆวิสุทธิคุณ (บุญยุทธ พุทธสโร),พระสุธีวีรบัณฑิต,ธิติวุฒิ  หมั่นมี. “การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง : Sangha Volunteer Spirit Development in Rayong Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤษภาคม 2560 .หน้า 37-49.
 • 4.พระครูศรีอรรถศาสก์ (อรรถชัย มหาอตฺโถ),พระอุดมสิทธินายก,พระสุธีวีรบุัณฑิต, “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 14 : Development Effective of Phrapariyattidhama Schools Pali Section Education Management Region 14”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 239-253. [เล่ม 3]
 • 5.พระครูรัตนเขมากร (ประเมิน เขมนนฺโท), พระสุธีวีรบัณฑิต, พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปญฺโญ, “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร : The Development of Governance According to the Principle of Good Governance in Bangkok “, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 571-581. [เล่ม 3]
 • 6.พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (จนฺทโชโต/เรืองศรี), พระสุธีวีรบัณฑิต,พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, “การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี : The Development towards Religious Assets Managment of Temple in Chonburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 105-121. [เล่ม 3]
 • 7.พระครูอาทรยติกิจ (ชื่น ปญูญกาโม/ขำวงศ์),พระสุธีวีรบัณฑิต,บุษกร วัฒนบุตร,”ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบรุี : The Effectiveness of Abbots Administration in Sriprachan District, Supanburi Province”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2560.
 • 8.พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน (มีสุดใจ), พระสุธีวีรบัณฑิต,ธิติวุฒิ หมั่นมี. “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : The Work Performance of Moral Monks in The Pratheabwitthayathan School, Wihan Deang District, Saraburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2560.
 • 9.พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ.  รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม (พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ).วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 กันยายน-ธันวาคม 2561 หน้า 109-122  (ฐาน 1 = 0.8)
 • 10. พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย ,พระสุธีวีรบัณฑิต ทสฺสนีโย, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, (2563). การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพ แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 8 (1) มกราคม-มีนาคม 2563 หน้า 23-36. [Click อ่านบทความ]
 • 11. พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย และคณะ. (๒๕๕๘). การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
 • 12. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ . (๒๕๖๒). คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ; Quality of Public Service According Four Sangahavatthu of Yannawa District Office Bangkok”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) : ๕๙๑-๖๐๒.
 • 13. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ . (๒๕๖๒). การพัฒนาจิตอาสาของพระสังฆาธิการในจังหวัดระยอง : Sangha Volunteer Spirit Development in Rayong Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) : ๓๗-๔๙.
 • 14. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ : Development Effective of Phrapariyattidhama Schools Pali Section Education Management Region ๑๔. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) : ๒๓๙-๒๕๓.
 • 15. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ . (๒๕๖๒). การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของวัดในกรุงเทพมหานคร : The Development of Governance According to the Principle of Good Governance in Bangkok”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) : ๕๗๑-๕๘๑.
 • 16. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ . (๒๕๖๒). การพัฒนาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในจังหวัดชลบุรี : The Development towards Religious Assets Managment of Temple in Chonburi Province. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) : ๑๐๕-๑๒๑.
 • 17. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี : The Effectiveness of Abbots Administration in Sriprachan District, Supanburi Province. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๔๗๕-๔๘๙.
 • 18. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : The Work Performance of Moral Monks in The Pratheabwitthayathan School, Wihan Deang District, Saraburi Province”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) : ๔๙๑-๕๐๔.
 • 19. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๕๙). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ : ๕  ฉบับที่๑ (มกราคม-เมษายน) : ๔๓-๕๖.
 • 20. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). รูปแบบการจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๔ (กันยายน-ธันวาคม) : ๑๐๙-๑๒๒.
 • 21. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). การบริหารการเงินของวัดในประเทศ : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๕๐๕-๕๑๘.
 • 22. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒).  พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ/เนื่องในวันวิสาบูชาโลก) (เมษายน-มิถุนายน) : ๑๑๔-๑๒๓.
 • 23. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ. (๒๕๖๒). การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562 61 – 72
 • 24. พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) และคณะ (๒๕๖๓). การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพ แก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี..วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2563):  173-185

เกียรติคุณที่ได้รับ 

-พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับเข็มและเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๔๔

-พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผุ้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทผู้อภิปรายทาง วิชาการ, พิธีกร, ผู้สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจากศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่ง ประเทศไทย

– พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาสื่อสารมวลชนที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุ และโทรทัศน์

๑.รายการ “ตื่นเถิดชาวพุทธ” ออกอากาศพร้อมกัน ๕ สถานีหลักคือ

๑) สถานีวิทยุกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ระบบ A.M คลื่นความถี่ ๑๔๒๒ KHZ. วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา ๒๓.๐๐-๒๔.๐๐ น. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ – ปัจจุบัน

๒)สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนาศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ระบบ F.M.คลื่นความถี่ ๑๐๔.๒๕ MHZ. วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๕๒-ปัจจุบัน

๓)สถานีวิทยุบริการสาธารณเพื่อพระพุทธศาสนาวัดหทัยนเรศน์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ระบบ F.M. คลื่นความถี่ ๘๘.๗๕ MHZ.ตั่งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑-ปัจจุบัน

4)สถานีวิทยุบริการสาธารณเพื่อพระพุทธศาสนาวัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ระบบ F.M. คลื่นความถี่ ๑๐๑.๐๐ MHZ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑- ปัจจุบัน

๒.รายการ “ธรรมะออนไลน์”

๑.สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนา ระบบ F.M. คลื่นความถี่ ๑๐๔.๒๕ MHZ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐-ปัจจุบัน

๒.เครือข่ายสถานีวิทยุออกอากาศพร้อมกันทั้งในและต่างประเทศจำนวน ๒๐ สถานีเครือข่ายทั่วประเทศ

๓. ออกอากาศสถานีวิทยุทาง INTERNET ชมและฟังได้ทั้งภาพและเสียงที่ WWW.BPCT.ORG

๓.รายการ “ธรรมะก่อนนิทรา”

วันเสาร์-วันอาทิตย์ สถานีวิทยุวัดกทลิวนาราม ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ คลื่น FM.๑๐๒.๗๕ Mhz.

๔.รายการ “กระแสโลกกระแสธรรม”

สถานีวิทยุคนไทยยูเค ทุกวันพุธ เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐น.ที่เวปไซต์ www.konthaiuk.infor

๕. รายการ “เวทีธรรม”

ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น.ทางสถานีโทรทัศน์ P&P Channel

เอกสารประกอบการสอน 

1.16 กรกฎาคม 2563 พระสุธีวีรบัณฑิต. รศ. (2563) การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน กรณีศึกษาลาว. บรรยายนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ป.เอก กจพ 10) [PDF File การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา ประเทศลาว] [PPTT การบริหารกิจการพระพุทธศาสนา ประเทศลาว]

สถานที่ทำงาน     

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๙   หมู่ที่ ๑ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร.๐๓๕-๒๔๘-๐๕๐ ภายใน ๘๐๕๐

 

การอบรมด้านอื่นๆ

 1. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2  เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]
 2. วันที่ 24 เดือนสิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง “เสริมพลักการมีส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต” [วุฒิบัตร]
 3. วันที่ 30 เดือนสิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 3 เรื่อง “สร้างพลเมืองไทยในอนาคต ร่วมต่อต้านการทุจริต” [วุฒิบัตร]
 4. วันที่ 1 เดือนกันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 4 เรื่อง “หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลังพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต” [วุฒิบัตร]
 5. งานเสวนาวิชาการ เรื่อง สายกัมฐานโบราณที่หายไปในอาเซียน ๑ กันยายน ๒๕๖๔ [วุฒิบัตร]
 6. การปรชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings โดยระบบออนไลน์ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ [เกียรติบัตร]
 7. กิจกรรมวันบุรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ [เกียรติบัตร]
 8. “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ [วุฒิบัตร]
 9. วันที่ 25 กันยายน 2564ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2564 หัวข้อ การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด -19 จัดโดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [วุฒิบัตร]
 10. วันที่ 20 กันยายน 2564 ได้เข้ารับการอบรม “พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่” 134 ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข โดย สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักอธิการบดี [เกียรติบัตร]
 11. วันที่ 13 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมงานครบรอบวันสถาปนา “134 ปี มหาจุฬา พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” จัดโดย มจร  [เกียรติบัตร]
 12. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom “การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข” จัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี [วุฒิบัตร]
 13. วันที่ 11 กันยายน 2564 ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมในโครงการพัฒนาหลักสูตรตามหลักเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี หัวข้อ การพัฒนาหลักสูตร Non-Degree (หลักสูตรระยะสั้น) ด้านสังคมศาสตร์ จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มจร [วุฒิบัตร]
 14. วันที่ 17 กันยายน 2564 ได้ผ่านการพัฒนาทักษะ “การตรวจประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์” หัวข้อ การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : กลไกขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมาย จัดโดย มจร [วุฒิบัตร]
 15. วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ (ออนไลน์) เรื่อง “สายกัมมัฏฐานโบราณที่หายไปในอาเซียน” ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร [เกียรติบัตร]
 16. วันที่ 29 เมษายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) โดยระบบออนไลน์ จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [เกียรติบัตร]
 17. วันที่ 23 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : ตรวจอย่างไรให้เกิดการพัฒนา แนะนำอย่างไรให้เกิดความก้าวหน้า จัดโดย มจร [เกียรติบัตร]
 18. วันที่ 18 กันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 5 เรื่อง “รวมพลัง บ-ว-ร ประยุต์หลักธรรมในพระพุทธศาสนานำพาชาติไทยห่างไกลทุจริต” [วุฒิบัตร]
 19.  วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันบุรพาจารย์ ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Application Zoom [เกียรติบัตร]
 20. วันที่ 25 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พุทธวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน [เกียรติบัตร]
 21. วันที่ 27 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการถวายความรู้ทางวิชาการแก่พรสังฆาธิการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “วัด ปรชา รัฐ สร้างสุข : การพัฒนาวัด ด้วยวิถี ๕ ส” [วุฒิบัตร]
 22. วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมงาน “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2564 จัดโดย มจร [เกียรติบัตร]
 23. วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้ จำนวน ๑ ต้น มูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท โครงการ ๑๑๐ ต้น [เกียรติบัตร]
 24. วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมงานครบรอบการก่อตั้ง 36 ปี แห่งการพัฒนาจิตใจ ปัญญา และสังคม [เกียรติบัตร]
 25. วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมการปรชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคมของคณะพระสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง “ทิศทางการศึกษาคณะสงฆ์ในยุค New Nomal” [เกียรติบัตร]
 26. วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการออนไลน์ “การสื่อสารพุทธนวัตกรรมในยุคดิจิทัล” [เกียรติบัตร]
 27.       2565
 28. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ระยะที่ 5 ปี (2565-2569) [วุฒิบัตร]
 29. วันที่ 30 มีนาคม 2565 ได้เข้าร่วมโครงการอธิปรายและเสวนาทางวิชาการออนไลน์ “แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาภายใตัวัฒนธรรมดิจิทัล” จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มจร [เกียรติบัตร]
 30. วันที่ 28 มีนาคม 2565 ได้เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]
 31. วันที่ 25 เมษายน 2565 ได้ผ่านการอบรมการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา [วุฒิบัตร]

ที่อยู่ปัจจุบัน       

วัดศรีสุดารามวรวิหาร  แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Comments