พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. Phramethidhammajarn,Assoc.Dr.

พระเมธีธรรมาจารย์ hashtag on Twitter

๑. ชื่อ พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) อายุ ๕๐ พรรษา ๓๐ วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ. ๑-๒., พธ.บ., วท.ม. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

  • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
  • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  • เจ้าคณะสลัก ๓ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

๒. สถานะเดิม

ชื่อ ประสาร นามสุกล หนองพร้าว เกิดเมื่อ วัน ๓ ฯ ๑๐ ค่ำ ปีระกา ตรงกับ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อ บิดา นายทองสา ชื่อมารดา นางบุญ นามสกุล หนองพร้าว


๓. บรรพชาอุปสมบท

บรรพชา : เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดสุวรรณาราม จ.ร้อยเอ็ด

อุปสมบท : เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ณ วัดทองศาลางาม แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

โดยมี พระวิเชียรมุนี วัดคูหาสวรรค์ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

พระครูใบฎีกาบุญล้วน วัดทองศาลางาม แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

พระครูโสภณบุญโญภาส วัดคูหาสวรรค์ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


๔. วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๕๒๖       สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก วัดท่ากกแก สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์

พ.ศ. ๒๕๒๖       สอบไล่ได้ประโยค ๑-๒ วัดสระแก้ว สำนักเรียนคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

พ.ศ. ๒๕๓๔       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร [File PDF] [Transcript P1/P2]

พ.ศ. ๒๕๔๑       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

พ.ศ. ๒๕๖๑       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม [Transcript]

ความชำนาญการพิเศษ

  • มีความชำนาญในการปาฐกกถาและบรรยายธรรม
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมทำงานได้

๕. การปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๑           เป็นผู้อำนวยการกองการกิจการนิสิต

พ.ศ. ๒๕๔๙           เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๑           เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๒           เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พ.ศ. ๒๕๕๒           เป็นรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

–                เป็นกรรมการโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

–                เป็นกรรมการบริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


๖. งานด้านการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๑           เป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๔๙           เป็นกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม พิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๐           เป็นคณะกรรมการดำเนินงานบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๖๒           ได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ


๗. สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๔๘           เป็นพระครูฐานานุกรม ในพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙ ) เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ที่ “พระครูสังฆพินัย”

พ.ศ. ๒๕๕๒           เป็นพระครูฐานานุกรม ในพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ ป.ธ.๕) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ที่ “พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ”

พ.ศ. ๒๕๕๔           ได้รับพระราชทานสมศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธีธรรมาจารย์


๘.บรรยายพิเศษ

*ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

-เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พิธีปฐมนิเทศนิสิตก่อนปฏิบัติศาสนกิจ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง “พุทธศาสตรบัณฑิตกับการปฏิบัติศาสนกิจ”

-เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า คณะสังคมศาสตร์”

-บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระสงฆ์กับสังคมออนไลน์” วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

-เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีของพระจริยนิเทศก์และพระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ประจำปี ๒๕๕๖

*ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

– เป็นวิทยากรดำเนินการเสวนาทางวิชาการ ในโอกาสทำบุญครบรอบ ๑ ปี การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

-เป็นวิทยาการถวายความรู้พระธรรมทูต

-เป็นประธานเปิดและบรรยาย เรื่อง “การปฏิบัติศาสนกิจให้เกิดประสิทธิภาพ

-เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พระเลขานุการฯ ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

-เป็นวิทยากรในการจัดประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

-เป็นวิทยากรอภิปรายธรรมทางวิชาการ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง “สามัคคีอยู่ที่ไหนใครรู้บ้าง” วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ ร.๔ วัดราชาธิวาสวิหาร (คณะใต้)

-เป็นวิทยากรในโครงการชาวพุทธต้นแบบ (อาสาสมัครพิทักษ์พระพุทธศาสนา) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

-บรรยายผู้นำตามพุทธบูรณาการและการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์

-เป็นอาจารย์บรรยาย วิชาการวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย ภาควิชาสาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-เป็นผู้เสวนา ในการประชุมสัมมนาทบทวนและปรับแผนพัฒนาฯ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

-เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “บูรณาการพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมฯ” ในโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-เป็นวิทยากรการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มจร ครั้งที่ ๑ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

-อาราธนาเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย เรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ณ อาคารเรียนรวม โซนA มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*ปี พ.ศ.๒๕๕๘

-อภิปราย เรื่อง “กฎหมายกับการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

-อภิปราย ปัญหาที่พบอยู่ในวงการสงฆ์ ณ ปัจจุบันและเสนอแนะวิธีแก้ไข ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

-บรรยายพิเศษแก่นิสิตปริญญาเอก รายวิชาสัมมนาการศึกษาคณะสงฆ์กับการศึกษาไทย เรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์กับการเผยแผ่ในปัจจุบัน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-บรรยาย เรื่อง “พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

-บรรยาย เรื่อง “พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบันในการประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม” จังหวัดกาฬสินธุ์

-บรรยาย เรื่อง “พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบันในการประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

-บรรยาย เรื่อง “พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบันในการประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม” ณ วัดหนองแวง จังหวัดกาฬสินธุ์

บรรยาย เรื่อง “พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบันในการประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม” ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

-บรรยายนิสิตปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงพุทธ เรื่อง “การดำเนินงานของ มจรกับสังคมไทย” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

*ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

-เป็นวิทยากรบรรยายโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา”ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ โซนD คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เป็นวิทยากรอภิปรายธรรมทางวิชาการ “เทศกาลงานวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๙

*ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

-เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมตามมติมหาเถรสมาคม    ณ วัดเทพปูรณาราม จังหวัดขอนแก่น

-บรรยายธรรม เรื่อง “พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน”วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี

-เป็นวิทยากรเสวนาธรรมทางวิชาการ “เทศการงานวันวิสาข บูชาโลก”ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่อง “วิสาขบูชาวันสถาปนาสันติสุขแก่ชาวโลก” มณฑลพิธีลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ปี พ.ศ.๒๕๖๑

*-เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

-ประชุมคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) และคณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)

-เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันmind mapในหัวข้อ “วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”(Buddhist Culture and Sustainable) ระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ          ราชวิทยาลัย

-เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้


๙.ผลงานทางวิชาการ

๙.๑ ผลงานวิจัย

*พระเมธีธรรมจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร). (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561. หน้า 147-162

๙.๒ บทความ/ผลงานตีพิมพ์

๙.๒.๑ พระเมธีธรรมาจารย์. พระมหานิกร ฐานุตฺตโร,(2563). เรือนชั้นใน – ชั้นนอก พุทธธรรมสำหรับชายหนุ่มหญิงสาวผู้ออกเรือน-INNER HOUSE–OUTER BUDDHA DHARMA FOR MALE, FEMALE,MARRIED PEOPLE. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2020): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563

๙.๒.๒ พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร)พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณประเสริฐ ธิลาว,พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ. (2564). รูปแบบการบริหารจัดการการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ของวัดในกรุงเทพมหานคร วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์10 (1), https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/249561

๙.๒.๓ พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาน จนฺทสาโร)พระมหานิกร ฐานุตฺตโรประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธาพงษ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์. (2563). ศิลปะการการฟังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 9 (3),344-356 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/246764/166718

๙.๒.๔ พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร)พระมหานิกร ฐานุตฺตโร. พระครูอาทรยติกิจ (ชื้น ปญฺญากาโม). (2563). รูปแบบการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 9 (2),50-61https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/241333/165118

๙.๒.๕ พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร)พระมหานิกร ฐานุตฺตโร,พระปลัดโอภาส โอภาโส; (2563).การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นที่มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 9 (2),73-83  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/238516/165121

๙.๒.๖ พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร)พระมหานิกร ฐานุตฺตโร,พระธงชัย ธมฺมวโร. (2563).การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัด ชัยนาทวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 9 (2),179-192 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/240879/165209

๙.๒.๗  พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร)พระอุดมสิทธินายก มาลัย,  พระมหานิกร ฐานุตฺตโร พระจรูป จนฺทูปโม. (2563). รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 9 (2),274-287  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/240814/165181

๙.๒.๘ พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร)พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย)พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร)พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท.พระมหานิกร ฐานุตฺตโร;   (2563). ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ : พูดอย่างไรให้คนเชื่อวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 9 (2),330-344. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/243648/165186

 

๙.๓ ผลงานการแต่งหนังสือ

 ปี พ.ศ. ๒๕๕๔       หนังสือ แนวคิดของพุทธทาสภิกขุต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


คำสั่งแต่งตั้ง

1.คำสั่งแต่งตั้ง [พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.] เป็นคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 (Click คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 010/2563)

2.คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร พธ.ด. กจพ. [คำสั่ง 37/2563]

3.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กจพ. [คำสั่ง 279/2563]


หมายเหตุ : [ประวัติ PDF File] [ประวัติ Word]

Comments