1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ภาวนา ๔ /นางสาวทัศมาวดี ฉากภาพ  ((PDF))
 2. พุทธธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดสระแก้ว/หลักพละ ๔ /พระพงษ์ศักดิ์ สนฺตมโน (เกษวงศ์รอด) ((PDF))
 3. การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ/หลักสัปปุริสธรรม ๗ /นายสุวรรณ์ แก้วนะ    ((PDF))
 4. การประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา/หลักสาราณียธรรม ๖ /พระมหาสุริยะ มทฺทโว (มาธรรม) ((PDF))
 5. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี/อิทฺธิบาท ๔ /นายธีระพล บุญตาระวะ  ((PDF))
 6. รูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดสมุทรสาคร/หลักสัปปายะ ๗ /นางสาวกชนิภา อินทสุวรรณ์  ((PDF))
 7. การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยหลักพุทธธรรม/อิทธิบาท ๔/สังคหวัตถุ ๔ /หลักภาวนา ๔/พระครูสุชัยพัชรมงคล ((PDF))
 8. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพุทธของผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานจากกรมชลประทาน/หลักภาวนา ๔ /นางสาวถนอมขวัญ อยู่สุข  ((PDF))
 9. การบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของสถานพยาบาลภาครัฐในกรุงเทพมหานคร/หลักปาปณิกธรรม ๓  และสัปปุริสธรรม ๗  /นายประยูร เจนตระกูลโรจน์   ((PDF))
 10. การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย/สัปปายะ ๗/พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญฺโญ (สันยศติทัศน์)   ((PDF))
 11. รูปแบบการบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี/หลักอิทธิบาท ๔ / พลเอก ปกิตน์ สันตินิยม ((PDF))
 12. พุทธบูรณาการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา/ไตรสิกขา/ นางศศิพัชร์ วัฒนรวีวงศ์ ((PDF))
 13. โมเดลสมการโครงสร้างพุทธภาวะผู้นำเชิงทศบารมีและนโยบายภาครัฐเพื่อผลสำเร็จการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร/บารมี ๑๐/ นางสาวศศิธร อนันตพันธุ์พงศ์   ((PDF))
 14. รูปแบบการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวบนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสงขลา/อปริหานิยธรรม ๗/ นางสาวทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช  ((PDF))
 15. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี/ฆราวาสธรรม ๔นางสาวบุญชิรา ภู่ชนะจิต  ((PDF))
 16. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจของทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ ๑๑/ สังคหวัตถุ ๔/นายวีระ อินทรโสภา ((PDF))
 17. การบริหารจัดการของรัฐในการส่งเสริมกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์ทางเลือกของไทย/สังคหวัตถุ ๔/นายอภิวัฒน์  จ่าตา   ((PDF))
 18. พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลเมืองในจังหวัดชลบุรี/ อิทธิบาท ๔ /พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม (มั่งคั่ง)   ((PDF))
 19. การพัฒนาประสิทธิผลการส่งเสริมจริยธรรมของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ / ฆราวาสธรรม ๔/นายกอปรลาภ อภัยภักดิ์   ((PDF))
 20. รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยภายใต้กำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/ นางสาวสิริปภา ภาคอัตถ์   ((PDF))
 21. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการพัฒนาสมรรถนะต้นแบบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี/หลักไตรสิกขา/พระสมนึก ธีรปญฺโญ (กลับน้อม)   ((PDF))
 22. รูปแบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทย/หลักสาราณียธรรม ๖/ นางสาวณัชชา อมราภรณ์    ((PDF))
 23. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี /หลักไตรสิกขา ๓ /พระครูปลัดสิทธิชัย วิสุทฺโธ (หว่านผล)    ((PDF))
 24. การบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ หลักอธิษฐานธรรม ๔ /นายณัฏฐ์ รุ่งวงษ์    ((PDF))
 25. พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ ลีลาการสอน/ นางปนัดดา รักษาแก้ว    ((PDF))