1. รูปแบบการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดพนัญเชิงวรวิหารตามแนวพระดำริสมเด็จพระสังฆราช/ พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย กตปุญฺโญ)

 2. กลไกการบริหารจัดการอธิกรณ์ของคณะสงฆ์อำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา/ พระครูประทีปวัชราภรณ์ (วิเชียร ปญฺญาทีโป)
 3. การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์ประติมากรรมภายในวัดอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ พระครูสุกิจพัฒนวิธาน  (เอนก นิมฺมโท)
 4. ประสิทธิผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา/ พระครูสุธรรมธีรานุยุต (ธีรศักดิ์ ธมฺมธีโร)
 5. รูปแบบการบริหารจัดการอารยสถาปัตย์ของวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/พระมหาบรรณ์  ปญฺญาธโร (บุตรดี)
 6. ประสิทธิผลการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ พระมหากฤษธิชัย กิตฺติธมฺโม (นาคกล่อม)
 7. รูปแบบการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ นายกฤษฎา อุลุชาฎะ
 8. รูปแบบการบริหารจัดการศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา/ พระครูปลัดชาลิน กตปุญฺโญ (ทองนอก)  
 9. ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี/ พระปลัดเสนาะ วิสุทฺโธ (เขาเขียว)
 10. คิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมประเพณีชาวมอญ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี/ พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก (ปทุมานนท์)
 11. การพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดอ่างทอง/ พระครูสังฆรักษ์สมพงษ์ จตฺตมโล (เลามะ)
 12. ประสิทธิผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา/ พระครูสังฆรักษ์เสกสรร ธีรงฺกุโร (พรมศรี)
 13. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ พระครูสมุห์ชาคริต ปิยาคโม (ภาคาวัลย์)
 14. การอนุรักษ์พุทธสถานของวัดในอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ พระครูสมุห์พูลสวัสดิ์ ฐิตสีโล (เตี๋ยพานิช)
 15. ภาวะผู้นำของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัดในอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา/ พระครูวินัยธรมานะ หิริธมฺโม (วังอาจ)
 16. การเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยพุทธแก่เด็กและเยาวชนของพระสงฆ์ ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี/ พระสมุห์ธีรพล อคฺคปญฺโญ (วิริยะกิจสุนทร)
 17. รูปแบบการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแบบธุดงควัตรของวัดพุทโธภาวนา ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี/ พระเอกกวี  ญาณวโร (แก่นวงษ์คำ)
 18. การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนตามหลักสังคหวัตถุธรรมของคณะสงฆ์อำเภอวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว/ พระเทวา สุภเทโว (โทดา)
 19. การบริหารการบริหารจัดการสำนักเรียนบาลีวัดโมลีโลกยารามในภาวะวิถีปกติใหม่/ พระสมชาย ขนฺติสรโณ (มะลิซ้อน)
 20. การบริหารจัดการวิธีการบิณฑบาตความทุกข์ของวัดลาดบัวขาว (ราชโยธา) เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร/ พระณพฤทธ คุณวีโร (ราชบังสา)
 21. บทบาทของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียน อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี/ พระพุฒิพันธุ์ จนฺทวํโส (จุลคณานุกิจ)
 22. ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการบวชของพุทธศาสนิกชนในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา/ พระสนธยา อธิจิตฺโต (แฝกสูงเนิน)