ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ดุษฎีนิพนธ์ ปี ๒๕๕๙ |

๑. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากรด้านการบินด้วยหลักพุทธธรรมของสถาบันการบินพลเรือน/ ร้อยตำรวจโท ไกรวิน  ไชยวรรณ

๒. รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางพุทธจริยธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์/ นางสาวอัจฉรา  ปิยวิทยชาติ

๓. ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น/ นายปรมต วรรณบวร

๔. พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะองค์การบริหารส่วนตำบล ในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง/ พระมหาเทวประภาส วชิราณเมธี (มากคล้าย)

๕. การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน์ ตามหลักพุทธธรรม/ พระณธีร์วิชญ์ คมฺภีรปญฺโญ (วรโภคินธนะโชค)

๖. รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง/ พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด)

๗. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการปกครอง ของพระสังฆาธิการระดับอำเภอ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑/ พระมหาวิศิต  ธีรว์โส  (กลีบม่วง) 

๘. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือตอนล่าง พระครูปลัดเถรานุวัตร / (สุเทพ สุเทวเมธี)

๙.การบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนต้นแบบภาคเหนือตอนล่าง/ พระครูวินัยธรเอนก เตชวโร (ใยอินทร์)

๑๐. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา/ พระมหาสุดใจ ชยวุฑฺโฒ (คุนาพันธ์)

๑๑. ยุทธศาสตร์การบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา /พระทอง   (บุตรดี)

๑๒. การพัฒนาผู้นำต้นแบบในสังคมไทย/ นาวาอากาศเอกหญิง ชญาดา เข็มเพชร

๑๓.  การส่งเสริมพุทธจริยธรรมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี/ นางสุภาภรณ์ โสภา

๑๔. พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์การเกษตร จังหวัดปทุมธานี/ นายไพบูลย์ สายด้วง

๑๕. การจัดการสังคมและวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์/ นางสาวอาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด

๑๖. ประสิทธิผลการบริหารงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี/ นายสุวัฏ สอนจันทร์

๑๗. ภาวะผู้นำเชิงพุทธเพื่อการบูรณาการพัฒนาชุมชนในจังหวัดน่าน/ พระครูปลัดวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ (ปล้องขัน)

๑๘. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์/ นางสาวณัฏยาณี  บุญทองคำ

๑๙. รูปแบบการทำงานเป็นทีมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก/ นายวรพล  วรสุวรรณโรจน์

๒๐. กลยุทธ์การเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามหลักศีล ๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง/ นางสาวปัณณธร  เธียรชัยพฤกษ์

๒๑. การมีส่วนร่วมตามแนวพระพุทธศาสนาของประชาชนในการดำเนินงานของ สภาองค์กรชุมชนในจังหวัดชลบุรี/ เจ้าอธิการ พิชิตศักดิ์ สุภาจาโร (จีบสันเทียะ)

๒๒. การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช บนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่/ นายวันเฉลิม จันทรากุล

๒๓. การบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองวิถีพุทธเพื่อความยั่งยืน/ พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ (ปุลันรัมย์)

๒๔. กลยุทธ์การส่งเสริมความโปร่งใสตามแนวพระพุทธศาสนาเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย/ พระมหาสมเด็จ  มหาสมิทฺธิ (อัตสาร)

๒๕. รูปแบบการบริหารจัดการน้ำตามหลักพุทธวิธีของจังหวัดพิจิตร/ นายอำพล  ปุญญา

๒๖. รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางตอนบน/ นางอภิสรา จ่ายเจริญ

๒๗. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้หลักพุทธธรรมในการป้องกันยาเสพติด  ในชุมชนกรุงเทพมหานคร/ นางสาวพิศมัย ทองเที่ยง

๒๘. การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำมุ่งให้บริการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวพุทธธรรม/ นางสาวดวงใจ ปินตามูล

๒๙. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธตามแนวทางของพระสังฆ์พัฒนาในจังหวัดเพชรบูรณ์/ นายชนะยุทธ  เกตุอยู่

๓๐. การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน/ นายธีรทัศน์  โรจน์กิจจากุล

๓๑. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง/ พระมหานิพนธ์ วีรพโล (ทบแก้ว)

๓๒. การส่งเสริมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง/ พระมหาบุญรอด อมรทตฺโต (สุวรรณโชติ)

๓๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย/ นายธีระวัฒน์ แสนคำ

๓๔. การพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพิษณุโลก/ นายดอนล่าร์ เสนา 

๓๕. การมีส่วนร่วมด้านการสื่อสารทางการเมืองตามหลักพุทธธรรมของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง/ นายวสุกิจจ์ เหล่าอินทร์

๓๖. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครพนม/ พระมหาปัญญาวัฒน์ ปญฺญาวฑฺฒโน (แสนบุญมี)

๓๗. การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนบน/ นางสาววลัญช์ชยา เลิศรัชชาพันธุ์

๓๘. รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการบริหารราชการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ/ นางสาวร่มปรางค์  สวมประคำ

๓๙. การพัฒนาภาวะผู้นำการบริหารในการสื่อสารวิถีพุทธของกระทรวงแรงงาน/ นางวรรณกานต์  ขาวลาภ

๔๐. การพัฒนาการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/ นางสาวธีรพันธ์ ดีมาก

๔๑. การเสริมสร้างคุณลักษณะภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ตามแนวพุทธธรรม/ นาวาอากาศโทหญิง ศรีพนา ศรีเชื้อ

๔๒. การบูรณาการหลักพุทธรรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร/ ร้อยตำรวจตรี ประจักษ์ ขุราษี

๔๓. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔/ พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม/สิทธิอินทร์)

๔๔. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง/ พระมหานิพนธ์ วีรพโล (ทบแก้ว)