พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี),ผศ.ดร.IPhramaha Krisada Kittisobhano (Saelee),Ph.D. ,

13681020_1073153712764732_3796188560297550090_n

ประวัติคณาจารย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขารัฐประศาสนศาสตร์

 

ชื่อ – สกุล                  พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ  (แซ่หลี) ผศ.ดร.

                                    Phramaha Krisada Kittisobhano (Saelee) Prof.Assistant,Dr.

วัน/เดือน/ปีเกิด         วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528                                            .

ที่อยู่                            วัดท่าการ้อง  ตำบลบ้านป้อม  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด        พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์            098-8689896                                              .

E-mail                        maha_krisada@hotmail.com                                                              .

วุฒิการศึกษา/Education

1)  ปริญญาเอก          พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) สถาบัน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ปี 2558.

2)  ปริญญาโท            พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ปี  2555.

3)  ปริญญาตรี            พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ปี  2554.

4)   นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม 6 ประโยค

ตำแหน่ง

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  [คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย] , [คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร] , [อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มคอ 2]

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

3) รักษาการผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [คำสั่งแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต]

ตำแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) Prof.Assistant,Dr. คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1490/2561 เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 [คำสั่งแต่งตั้ง] 

ผลงานทางวิชาการ

1) งานวิจัย

1.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. (2558). รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร” ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) บัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  [ปริญญาเอก]

2.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. หัวหน้าโครงการวิจัย (2558). “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

3.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. หัวหน้าโครงการวิจัย (2560). “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์“. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 1, มกราคม – มีนาคม 2561.

4.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (2560). “พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา“. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ), เมษายน – มิถุนายน 2561.

5.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (2560). “กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา“. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ), เมษายน – มิถุนายน 2561.

6.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (2560). “กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม“. รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สัญญาทุนวิจัย)

7.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. ผู้ร่วมวิจัย (2560). “กลไกการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะโดยการยกระดับจิตการพึ่งตนเองของแกนนำผู้สูงอายุพุทธธรรม ในการเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุติดเตียง“. รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สัญญาทุนวิจัย)

8.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร.  (2561). รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับวัยรุ่นไทยยุคใหม่ตามหลักพุทธธรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนโครงการคลีนิกคุณธรรมของพระธรรมวิทยากร. งบประมาณสนับสนุนประจำปี 2561 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (กำลังดำเนินการ) [เอกสารแจ้งการอนุมัตทุน-สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์]

 

2)  เอกสารประกอบการศึกษา

1.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. (2558).หนังสือการใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ สำหรับบุคลากรสำนักทะเบียนและวัดผลสำนักทะเบียนและวัดผล : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ดร. (2559). เอกสารประกอบการสอน การจัดโครงการขั้นสูง : Advance Project Management (614 208).  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

3. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. และคณะ. (2560). คู่มือนิสิตปริญญาตรี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (184 หน้า)

3)  บทความทางวิชาการ 

1.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล  ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 . หน้า 55-62.

2.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,  (เขียนร่วม), พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559. หน้า 263-278.

3.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, การจัดการความขัดแย้งในระบบวรรณะ ของ ดร.เอ็มแบดการ์, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2560. หน้า 553-563.

4.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ [เขียนร่วม] วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (8 วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’) Follow the Dream to Win : 8  Ways, Run, to Dream, Acording to Japanese Style.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560/ Vol.6 No.4 October- December 2017. หน้า 250-264.

5.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์.   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561/ Vol.7 No.1 January – march 2018. หน้า 99-115.

6.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. สิ้นแสงฉาน: TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A SHAN PRINCESS.   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561/ Vol.7 No.1 January – march 2018. หน้า 295-313.

7.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (เขียนร่วม). กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ). เมษายน – มิถุนายน. 2561. หน้า 114-124.

8.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (เขียนร่วม) พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา .   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษ). เมษายน – มิถุนายน. 2561. หน้า 114-124.

9.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (เขียนร่วม) , รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

10. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (เขียนร่วม)  ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?   ANSWER TO SANGHA ACT : MANAGEMENT MECHANISM AND SOLVE THE PROBLEM OF THE SANGHA, THE CONCLUSION IS NO WAY OUT ?.วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561.หน้า 315-328.  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

11. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. (เขียนร่วม). การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน Buddhist Thai Temples’ Financial Management: The Congruence of Good Governance Principles [Monetary Management Directions Religious property during the transition]   วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ฉบับพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชา)  เมษายน – มิถุนายน 2561 หน้า 273-291   [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

12. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. [นักวิจัยร่วม-บทความวิจัย]  (2562). กลไกการขับเคลื่อนศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม-Elders’ Potentials Capacity Driving Mechanism through Buddhism Integration. วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน 2562)-Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies l Vol. 8 No. 1 (January-June 2019)   หน้า 26-32. [Scopus 1.0]

13.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (เขียนร่วม). (2561). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A Case Study of Loung Por Wat Bang Bed in Prachuap Khiri Khan Province. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ  กทม.] ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 [วารสาร TCI 3 – 0.2]

14. พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2561).  ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม Lesson Learned from Area: Elderly Care According to Buddhist Way in Samutsongkhram Province. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1. “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

15.พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. (2562).เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ Sapiens  A Brief History of Humankind. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562.หน้า  [วารสาร TCI ฐาน 1 ค่าน้ำหนัก 0.8]

ผลงานในระดับนานาชาติ

1.Phramaha Krisada Saelee,Ph.D. , (Co-writer). joined to present the article “Organization Management for Learning Organization in the Cognitive Constructivism Based” on GRDS International Conference-11th International Conference on Social Science and Humanities, 19-20 September 2016, Imperial College London, South Kensington Campus | London

2.Phramaha Krisada Saelee,Ph.D. (Co-writer). The Holy Phra Bang History : Buddhist Perpetuity Heritage”, Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017,Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0 pp.188-190.

3.PhramahaKissada Kittisopano ( Sea-Lee). Ph.D. “Conflict Management in Caste System of Dr.Embedkar”,Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017,Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia
ISBN: 978-967-14835-1-0. pp.179-183.

ผลงาน/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
1.พระครูปลัดสราวุธ  ฐิตปญฺโญ,พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ,สุรพล สยะพรหม, “การพัฒนาวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัดชลบุรี : Monastery Development for Community Learning Centers in Chonburi Province”,  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 505-522. [เล่ม 1]

2.พระครูชลธารคุณากร, พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,บุษกร วัฒนบุตร, “พุทธวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำของพระสังฆาธิการเพื่อการบริหารจัดการวัดในจังหวัดชลบุรี: Buddhist Method of Leadership Development  of Admistrative Monks in Cholburi Province”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 51-66.  [เล่ม 4]

3.พระมหาไชยณรงค์  ภทฺทมุนี (เสริมแก้ว),พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, บุษกร วัฒนบุตร, “การพัฒนาการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 : A Development of the Best Meditation Center of Province Management in Sangha Administration Region 2”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ 16 พฤาภาคม 2560. หน้า 161-173. [เล่ม 3]

4)  ฝึกอบรม/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร

1.[วุฒิบัตร] พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ  (แซ่หลี),ดร  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the Trainers) รุ่นที่ 12 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง 4-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

2.[วุฒิบัตร] อบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนกส์มาตรฐาน EPUB3 โครงการการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2 จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ณ มหาวอทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3-4 กรกฎาคม 2560

3.[วุฒิบัตร] ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมไร่กุสุมารีสอร์ท อำเภิมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 19-21 สิงหาคม 2560

4.[วุฒิบัตร] ร่วมประชุมพัฒนาชุดโครงการวิจัยปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น G โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

5. [วุฒิบัตร] เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) รุ่นที่ 15 ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561  ชั้น 3 ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. [เกียรติบัตร] ผ่านการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยาย หมาวดที่ 6 หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์” โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561

5)  ประสบการณ์การบรรยาย / สอน

๖๑๔๒๐๘   การจัดการโครงการขั้นสูง

๖๑๔๑๐๖  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ

๖๑๔๓๑๗  การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการ

๖๑๔๓๐๙  สัมมนาการจัดการองค์กรสมัยใหม่

๘๐๔๑๐๕  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชั้นสูงทางการจัดการ

๘๐๔๑๐๖  การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน

๐๐๐๒๖๒  ธรรมนิเทศ

๔๐๖๒๑๘  การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร

๔๐๑๔๐๕  ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา

๔๐๖๔๓๔  สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์

๐๐๐๑๔๙  พระสุตตันตปิฎก

6) คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน

1.คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 268/2560 เรื่องแต่งตั้ง [พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ เป็น] คณะกรรมการประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

2.[สมอ.08] รายการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อ 15 ส.ค.2559 อาจารย์ประจำหลักสูตร กจพ. 

3.[พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ] คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 701/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

7) งานวิจัยประเมินหลักสูตร

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

8) งานบริการวิชาการแก่สังคม

[วุฒิบัตร],[หนังสือขอบคุณ] เป็นวิทยากรประจำโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสงฆ์พญาแล มหาวิทยาละยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 17-21 ธันวาคม 2559 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

[วุฒิบัตร] เป็นวิทยากรประจำโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมสงฆ์พญาแล มหาวิทยาละยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 21-25 มกราคม 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

9) การสอนรายวิชาประจำภาคการศึกษา

ปีการศึกษาที่ 2/2558

-บรรยายวิชา การบริหารโครงการขั้นสูง (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 8 จำนวน 30 รูป

-บรรยายวิชา  ธรรมนิเทศ (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 100 รูป

ปีการศึกษาที่ 3/2558

-บรรยายวิชา สัมมนาการจัดการองค์การสมัยใหม่ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 8 จำนวน 30 รูป

ปีการศึกษาที่ 1/2559

-บรรยายวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการเชิงพุทธ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่8 จำนวน 30 รูป

-บรรยายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 9 จำนวน 33 รูป

ปีการศึกษาที่ 2/2559

-บรรยายวิชา การบริหารโครงการขั้นสูง (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 9 จำนวน 33 รูป

-บรรยายวิชา  การบริหารโครงการ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 33 รูป

-บรรยายวิชา  ธรรมนิเทศ (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 100 รูป

ปีการศึกษาที่ 3/2559

-บรรยายวิชา สัมมนาการจัดการองค์การสมัยใหม่ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 9 จำนวน 33 รูป

-บรรยายวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 20 รูป

ปีการศึกษาที่ 1/2560

-บรรยายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการชั้นสูง (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 7 จำนวน 22 รูป

-บรรยายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 10 จำนวน 25 รูป

-บรรยายวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการเชิงพุทธ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 9 จำนวน 33 รูป

-บรรยายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2 (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร รป.บ. ชั้นปีที่ 4 จำนวน 25 รูป

-บรรยายวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 100 รูป

-บรรยายวิชา การปกครองคณะสงฆ์ไทย (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 รูป

ปีการศึกษาที่ 2/2560

-บรรยายวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 7 จำนวน 22 รูป

-บรรยายวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลทางการจัดการเชิงพุทธ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 10 จำนวน 25 รูป

-บรรยายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร รป.บ. ชั้นปีที่ 3 จำนวน 25 รูป

ปีการศึกษาที่ 3/2560

-บรรยายวิชา สัมมนาการวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ (3 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) รุ่นที่ 10 จำนวน 25 รูป

-บรรยายวิชา บาลีไวยากรณ์ (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 25 รูป

-บรรยายวิชา ประวัติพระพุทธศาสนา (2 หน่วยกิต) แก่นิสิตระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 จำนวน 10 รูป

 

Comments