ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ | ดุษฎีนิพนธ์ ปี ๒๕๖๒ |

๑. รูปแบบการจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้นแบบของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี/ พระครูกิตติเขมาภิรม (ประจวบ เขมาภิรโต)

๒. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ พระครูขันตยาภิรักษ์ (บรรยง ปุญฺญโณ)

๓. รูปแบบการจัดการความรู้ของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี/ พระครูนนทกิจโกศล (สิริชัย สิริชโย)

๔. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธ ในจังหวัดสมุทรสงคราม/  พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ

๕. การพัฒนาสมรรถนะเจ้าอาวาสตามหลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารจัดการงานกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี/ พระครูวิโรจน์อินทคุณ (เอกชัย อินทรโชโต)

๖. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี/ พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์ ฐิติโก)

๗. รูปแบบการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ พระครูอาทรยติกิจ (ชื้น ปญฺญากาโม)

๘. รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ/ พระจรูญ จนฺทูปโม (ชัยเจริญ)

๙. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการในกรุงเทพมหานคร/ พระฉัตรชัย  อธิปญฺโญ (ดวงศรี)

๑๐. การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท/ พระธงชัย ธมฺมวโร (เหล็งหวาน)

๑๑. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นที่มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / พระปลัดโอภาส  โอภาโส (ศิริกิตติกุล)

๑๒. การบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางปัญญา/ พระพิพัฒน์ โสภณจิตฺโต (ทับงาม)

๑๓. การพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดราชบุรี/ พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย (แสนยโยธิน)

๑๔. รูปแบบการบริหารวัดสร้างสุขด้วยกิจกรรม ๕ ส จังหวัดสิงห์บุรี/ พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโน (วิจารณ์ปรีชา)

๑๕. การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕/ พระมหาทรงศักดิ์ ชยวฑฺฒโน (หงษ์วิลัย)

๑๖. กระบวนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี/ พระมหาภูวเมศฐ์ สุขกาโม (ธีรเกียรติภัทร์)

๑๗. การเสริมสร้างความปรองดองเพื่อสังคมสันติสุข โดยพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี/ พระมหาอำนาจ  อจฺฉริยเมธี  (ดีรัตน์)

๑๘. กระบวนการปลูกฝังเยาวชนให้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี/ พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน (มีสุดใจ)

๑๙. พุทธวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ พระอธิการธวัชชัย คมฺภีรโต (แสงโสภณ)

๒๐. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีพุทธของวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม/ พระเอกลักษณ์ อชิโต (นกทอง)