มคอ. ๓-๕

มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒จำนวน ๖ รายวิชาประกอบด้วย

๑.มคอ.๓ รายวิชาพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์

๒.มคอ.๓ รายวิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

๓.มคอ.๓ รายวิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการ

๔.มคอ.๓ รายวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก

๕.มคอ.๓ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

๖.มคอ.๓ รายวิชาการใช้ภาษาบาลี

 

มคอ.๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

จำนวน ๕ รายวิชา ประกอบด้วย

๑.มคอ.๓ รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

๒.มคอ.๓ รายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน

๓.มคอ.๓ รายวิชากรรมฐาน

๔.มคอ.๓ รายวิชาการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น

๕.มคอ.๓ รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

 

มคอ.๓ ภาคการฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

จำนวน ๓ รายวิชาประกอบด้วย

.มคอ.๓ รายวิชาสัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงบูรณาการ

๒.มคอ.๓ รายวิชาการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ

๓.มคอ.๓ รายวิชาการศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์

 

มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒จำนวน ๖ รายวิชาประกอบด้วย

๑.มคอ.๕ รายวิชาพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์

๒.มคอ.๕ รายวิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

๓.มคอ.๕ รายวิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการ

๔.มคอ.๕ รายวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก

๕.มคอ.๕ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

๖.มคอ.๕ รายวิชาการใช้ภาษาบาลี

 

มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

จำนวน ๕ รายวิชา ประกอบด้วย

๑.มคอ.๕ รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

๒.มคอ.๕ รายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน

๓.มคอ.๕ รายวิชากรรมฐาน

๔.มคอ.๕ รายวิชาการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น

๕.มคอ.๕ รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

 

มคอ.๕ ภาคการฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

จำนวน ๓ รายวิชาประกอบด้วย

๑.มคอ.๕ รายวิชาสัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงบูรณาการ

๒.มคอ.๕ รายวิชาการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ

๓.มคอ.๕ รายวิชาการศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์

Comments