ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชารัฐศาสตร์ | วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปี ๒๕๖๒ |

๑. แนวคิดทางการเมืองของขงเบ้งในวรรณกรรมสามก๊ก ที่มีต่อสังคมไทย/ พระมหาจักรพงศ์ ชินเมธี (คำยอดใจ)  หลักอาชชวะ (((PDF)))

๒.การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการเลือกตั้งทั่วไปของชุมชนท่าเตียน กรุงเทพมหานคร/ พระมหาณรงค์ ธมฺมเมธี (ศรีพันลม) หลักอปริหานิยธรรม  (((PDF)))

๓.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๑ จังหวัดชัยภูมิ/ พระมหาวิษณุ จิรวฑฺฒนเมธี (เจริญพล)  หลักสัปปุริสธรรม ๗  (((PDF)))

๔. การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองในการทวงผืนป่าดอยสุเทพ(ป่าแหว่ง) จังหวัดเชียงใหม่/ พระกฤษฎายุทธ ธมฺมวโร  (เต๋จ๊ะดี)  หลักสังคหวัตถุธรรม ๔  (((PDF)))

๕. การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง/ พระชาญชัย ติสฺสวํโส (ศรีแพทย์)  หลักอปริหานิยธรรม   (((PDF)))

๖. ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย     ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์/ พระครูญาณวิจักขณ์ (ชัยวัฒน์ อริญฺชยญาโณ)   หลักปัญญา ๓  (((PDF)))

๗. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการปกครองตามแนวแห่งธรรมาธิปไตย ในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง/ พระนิคม จนฺทธมฺโม (สุขเจริญ)   อปริหานิยธรรม ๗  (((PDF)))

๘. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ พระประเสริฐ เตชโก (ชาภักดี)  อิทธิบาท ๔  (((PDF)))

๙. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม/ พระสร้อยทอง ปญฺญาวุโธ (ประทุมทอง)  (((PDF)))

๑๐. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่/ พระสุรเดช สุเมธโส (บุญเรือง)  หลักธรรมาธิปไตย (((PDF)))

๑๑. การส่งเสริมจิตสำนึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่/ พระอโณทัย กตปุญโญ  (อุ่นเรือน)  หลักสัปปุริสธรรม  (((PDF)))

๑๒. จิตสำนึกทางการเมืองในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประชาชน / พระเนาวนนท์ ชยาภินนฺโท (จ๋อมพนัส )   ฆราวาสธรรม   (((PDF)))

๑๓. คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามหลักสัปปุริสธรรมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี/ นายนนท์ชนันท์กรณ์ ฝ่ายเทศ  หลักสัปปุริสธรรม (((PDF)))

๑๔. การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามความคิดเห็นของนักโทษเด็ดขาดในเรือนจำจังหวัดปทุมธานี/ นายปฐวี ท้ายเมือง หลักสังคหวัตถุ ๔   (((PDF)))

๑๕. การเสริมสร้างความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระอินทราชา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ นางสาวปิ่นอนงค์ ทองบ่อ หลักสังคหวัตถุธรรม ๔  (((PDF)))

๑๖. การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชน ในอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง/ นางสาวปูน  วิเศษศรี  หลักกาลามสูตร  (((PDF)))

๑๗. การสื่อสารทางการเมืองของเจ้าหน้าที่เรือนจำที่มีต่อผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี/ นายนิทัศน์ ภู่ประเสริฐ  หลักสังคหวัตถุ ๔  (((PDF)))