ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ดุษฎีนิพนธ์ ปี ๒๕๖๐ |

๑. การบริหารการพัฒนาเชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม/ นายรินทอง  แก้วทุม

๒. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/ นายสุขอุษา นุ่นทอง

๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมค่านิยมของการประปานครหลวง/ นางศิริพร  ไชยชน

๔. รูปแบบกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์เชิงวัฒนธรรม/ นาวาตรีธนยศ  ชวะนิตย์

๕. พุทธกระบวนทัศน์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ บุคลากรในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้า/ นายอดิศักดิ์  ตั้งปัทมชาติ

๖. การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบมหานคร/ พันตำรวจโท วสันต์ ปานสังข์

๗. การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน / นายนพดณ ปัญญาวีรทัต

๘. การบริหารจัดการองค์กรสื่อภาครัฐเพื่อสังคมสันติตามแนวพุทธ/ นายประพันธ์ศักดิ์  สุขสอาด

๙. การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ/ นางศุภเยาว์  นาคเงินทอง

๑๐. การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์/ นายสุบัณฑิต  จันทร์สว่าง

๑๑. การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการส่งเสริมประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี/ นายถนัด ไชยพันธ์

๑๒. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ นางสาวดลนพร วราโพธิ์

๑๓. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิผล ตามหลักพุทธธรรม/ พันตรีหญิงชัชญา  วงศ์สรรค์

๑๔. รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน/ นายทักษิณ  ประชามอญ

๑๕. การมีส่วนร่วมด้านนโยบายภาครัฐสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดพิจิตร/ พระครูพิพัฒน์สุตคุณ

๑๖. การบริหารจัดการสวัสดิการสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ นายสิงห์คำ มณีจันสุข