ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | ดุษฎีนิพนธ์ ปี ๒๕๖๒ |

๑. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์/ นายธงชัย คล้ายแสง / หลักอิทธิบาท ๔

๒. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลตำบลในจังหวัดนนทบุรี/ นางนฤมล เพ็ญสิริวรรณ / หลักพรมวิหาร ๔

๓. การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยระบบ  เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ นายจรูญศักดิ์ สุนทรเดชา /หลักสัมมัปปธาน ๔

๔. ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดกำแพงเพชร/ พิศณุพงศ์ กล้ากสิกิจ / หลักปาปณิกธรรม

๕. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย/ นายภูรีภัทร ห้วยหงษ์ทอง / หลักภาวนา ๔

๖. รูปแบบการสร้างภาวะผู้นำตามหลักพุทธธรรมในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ/ พ.ต.อ.ทัชชกร แสงทองดี /

๗. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักพุทธบูรณาการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์/ พระครูนิติจันทโชติ (ธรรมนูญ จนฺทโชโต) / หลักอปริหานิยธรรม ๗

๘. การนำแผนยุทธศาสตร์การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายในสู่การปฏิบัติของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์/ พระครูนิภาภัทรกิจ (สามารถ ฐิตสทฺโธ)

๙. พุทธสันติวิธีเพื่อการสร้างความสมานฉันท์ของโครงการสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่/ พระปลัดพัทธพงษ์ ธมฺมนนฺโท (สอนแก้ว) /หลักสาราณียธรรม ๖

๑๐. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลพุทธบูรณาการการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร/ พระมหาสุเมฆ สมาหิโต (ทวีกุล) / อิทธิบาท ๔

๑๑. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย/ ร้อยโท ฐิติทัตน์ นิพนธ์พิทยา / หลักไตรสิกขา ๓

๑๒. การพัฒนาตัวแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์/ นางสาวรัตติยา เหนืออำนาจ

๑๓. รูปแบบการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา/ นายศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร

๑๔. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพุทธบูรณาการของภาวะผู้นำการ เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/ นายสมบัติ นามบุรี

๑๕. การบริหารจัดการสวัสดิการสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ นายสิงห์คำ มณีจันสุข

๑๖. การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรนาย/ สุภัทรชัย สีสะใบ