เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

SCAN3502 เอกสาร สกอ. รับทราบหลักสูตร
SCAN3503 เอกสาร ก.พ. รับรองคุณวุฒิหลักสูตร

Proceedings Book-99 สมบูรณ์

สถิตินิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาเล่มสารนิพนธ์วิทยานิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ

1 ประกาศรับสมครเรียน ปี 62

2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกพระภิกษุและคฤหัสถ์เข้าศึกษา ปี 2562

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า รปม ปี 2562

4 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ปี 2562

5 กำหนดการลงทะเบียนการศึกษา ปี 2562 เทอม 1 นิสิต ปี 1

6 ปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน ปี 2562 เทอม 1 นิสิต ปี 1

7 ขออนุมัติ โครงการปฐมนิเทศการศึกษา

8 ขออนุมัติ โครงการเตรียมความพร้อม

9 กำหนดการลงทะเบียน ปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน ปี 2562 เทอม 2 

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2562

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2-2562

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3-2562

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4-2562

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5-2562

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6-2562

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7-2562

สแกนเอกสาร การประชุมครั้งที่ 5-2562

สแกนเอกสาร การประชุมครั้งที่ 7-2562

 

มคอ. 3 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

มคอ. 3 วิชาการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ

มคอ. 3 วิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการ

มคอ. 3 วิชาทฤษฏีรัฐประศาสนศาสตร์

มคอ. 3 วิชาพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา รป.ม. รุ่นที่ 11

ปฎิทินพบทมี่ปรึกษา และตารางพบที่ปรึกษา นิสิตปี 2

ขออนุมัติโครงการศึกษาดูงาน ณ ไต้หวัน  , ขออนุมัติบุคลากรไปศึกษาดูงาน ณ ไต้หวัน

มคอ. 2 รป.ม. (pdf.io)

(มคอ.๓ วิชารัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสารสนเทศเพื่อการศึกษาหลักสูตรรป.ม.

อาจารย์ที่ปรึกษาเล่มสารนิพนธ์วิทยานิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ปี 2562

คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปีล่าสุด (pdf.io)

แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์ นิสิตรปม ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ กำหนดการสอบหัวข้อและโครงร่างสานนิพนธ์ นิสิตรปม ประจำปีการศึกษา 2561

รูปภาพการเรียน รูปภาพการเรียน รูปภาพการเรียน รูปภาพการเรียน รูปภาพการเรียน รูปภาพการเรียน รูปภาพการเรียน รูปภาพการเรียน รูปภาพการเรียน รูปภาพการเรียน

หนังสือ ขอเชิญคณาจารย์ประจำหลักสูตร รป. ม. เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5-2562

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสอบสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์

ลงนามในประกาศ ขออนุมัติหัวข้อและโครงร่าง (สอบหัวข้อและโครงร่างแล้ว)

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ

สรุปโครงการเตรียมความพร้อม 2562 รปม

สรุปโครงการปฐมนิเทศสำหรับนิสิตใหม่ 2562

สรุปโครงการศึกษาเดินธุดงค์-ธรรมตรา63

เอกสารการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รปม ครั้งที่ 5-2562

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รปม ครั้งที่ 5-2562

ใบลงทะเบียน โครงการอบรมจริยธรรม   กำหนดการ

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งที่ 2-2562

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งที่ 2-2562

รายงานการประชุม ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งที่ 6-2562

ขอเชิญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อ.รัฐพล

เอกสารลงเวลา ปฏิบัติธรรม และสอบอารมณ์

บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตร

แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ นิสิตรปม ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ และกรรมการควบคมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบป้องกันสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ และลงนามในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

ตารางสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สัญญาจ้าง ผศ.ดร.ธิติวุฒิ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ผศ.ดร.รัฐพล

ผลงาน รศ.ดร.สุรินทร์  D1  D2 D3 D4 D5 D6    4  5  6

ใบตอบรับการตีพิมพ์บทความ พระสมุห์

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 

ประวัติและผลงาน อาจารย์อัจฉรา  

ประวัติ และผลงานอาจารย์สวัสดิ์   C1  C2

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก B1

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คู่มือการให้คำปรึกษา

Comments