นายพลวัฒน์ สีทา

ชื่อ                  นายพลวัฒน์  สีทา ตำแหน่ง        นักวิชาการศึกษา สังกัด             หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ การศึกษา      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พธ.ม. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๕๘                         รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) ร.บ. วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม  ๒๕๕๖         […]

รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ตำแหน่ง                รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ สังกัด คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประวัติการศึกษา               คุณวุฒิทางโลก การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ) คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา Ph.D. (Development Administration) ๒๕๔๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) M.S. (Statistics) ๒๕๑๗ Iowa State University, U.S.A. B.A. (Applied Statistics) ๒๕๑๐ Chulalongkorn University  ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก     ๑ นโยบายศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๒ สัมมนานโยบายสาธารณะในประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตำรา)         […]

ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ ตำแหน่ง      ศาสตราจารย์                       สังกัด  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย ประวัติและผลงาน การศึกษา Ph.D. (Sociology) University of Madras , South India.(2520) M.A. (Social Sciences) University of Madras , South India.(2516) M.A. (English) University of Mysore , South India.(2518) ปริญญาตรี (พุทธศาสตรบัณฑิต) พธ,บ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2541) ประวัติการรับราชการ 2522 : […]

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง ตำแหน่ง                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คำสั่งแต่งตั้ง 30 มีนาคม 2563) ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (คำสั่งแต่งตั้ง 30 มีนาคม 2563) สังกัด  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท-เอก-International Program) เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท-เอก-International Program) คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 383/2562  [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง] 1. ประวัติการศึกษา 1.1 คุณวุฒิทางธรรม คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา เปรียญธรรม ๙ ประโยค ๒๕๔๙ วัดละหาร จ.นนทบุรี   1.2 คุณวุฒิทางโลก   การศึกษาระดับอุดมศึกษา คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา ร.ป.ด. […]

รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี ตำแหน่ง               รองศาสตราจารย์ สังกัด            คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประวัติการศึกษา          คุณวุฒิทางโลก การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ) คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา Ph.D. (Public Administration) M.A. (Political Science) B.A. (Government) ๒๕๒๕ ๒๕๓๑ ๒๕๑๑ University Of Mississippi U.S.A. University Of Arkansas U.S.A. University Of Texas U.S.A. ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก ที่ วิชา มหาวิทยาลัย ๑ การวิจัยชั้นสูง ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตำรา) […]

รศ.ดร.สมาน งามสนิท

รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท ตำแหน่ง                รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ สังกัด คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประวัติการศึกษา                คุณวุฒิทางโลก การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ) คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) ๒๕๓๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) M.A. (Communication Arts) ๒๕๑๓ Loyala University, USA B.A. (Government) ๒๕๑๑ Chapman University, USA              ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก     ๑ นโยบายศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     ๒ สัมมนานโยบายสาธารณะในประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย […]

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ตำแหน่ง      ศาสตราจารย์           สังกัด  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณณาชวิทยาลัย ประวัติการศึกษา  คุณวุฒิทางโลก การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ) คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา Ph.D.(Leadership and Human Behavior with Specialization in Urban Development) M.A. (Political Development) B.A. (Political Science) ๒๕๑๗   ๒๕๑๓   ๒๕๑๑ Alliant International   University, San Diego, California USA Loyola University, California. USA. University of Manila, the Philippines  ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก […]

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี/Asst.Prof.Dr.Thitiwut Munmee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี Asst.Prof.Dr.Thitiwut Munmee การศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต1 สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประโยค ๑-๒  คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประวัติ ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มจร  อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตและพุทธศาสตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 381/2562  [Click เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง] เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 339/2564  [Click เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]  สัญญาจ้าง รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [Click เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนีบัตรการบริหารสำหรับท้องถิ่น ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ [Click เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]  คณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา [Click เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]  ผลงานทางวิชาการ 1) ผลงานวิจัย           ธิติวุฒิ หมั่นมี,ดร. “การศึกษาเปรียบเทียบสถานะองค์ความรู้สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”, […]

S__4522215

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) ผศ.ดร., ป.ธ.9 PhraUdomsittinayok (Kumphol Kunungkaro) Assistant Prof. Dr., Pali 9.

คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน 1.คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 268/2560 เรื่องแต่งตั้ง [พระอุดมสิทธินายก เป็น] คณะกรรมการประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 2. คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 42/2560 เรื่อง การปรับเปลี่ยนอาจารย์สังกัดสาขาวิชาและเลขที่ตำแหน่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย   เมื่อ 23 มกราคม 2560 [Click คำสั่ง] 3. คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 41/2560 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ  เมื่อ 23 มกราคม 2560  [Click คำสั่ง] 4.[สมอ.08] รายการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อ 15 ส.ค.2559 อาจารย์ประจำหลักสูตร กจพ. 5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พุทธศักราช 2564 [คำสั่งที่ 856/2562] เมื่อ 20 มิถุนายน 2562 [Click คำสั่ง] 6.คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ 7.คำสั่งแต่งตั้ง […]

รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี/Dr.Aphinant Jantanee Ph.D.

รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี associate professor.Dr.Aphinant Jantanee การศึกษา ศศ.บ. (รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556 ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกริก 2531 Ph.D. (Management) Adamson University , Philippine 2544 Cert. ISO 9001 and TQM , Univerisity of Nortthumbria and Newcastle , UK 2540