1. การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท /พระนพพร  ญาณสมฺปนฺโน 
 2. 2กระบวนการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม/ณัชชา  ณัฐโชติภคิน
 3. ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา-พระมหาสุริยะ มทฺทโว (มาธรรม)
 4. สัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา-พระสมุห์สมประสงค์  ปริชาโน (ตุ้มทอง)
 5.  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว-พระพงษ์ศักดิ์ สนฺตมโน (เกษวงศ์รอด)
 6.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด/ พระนุชิต  นาคเสโน
 7. การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ/ พระธนิต อธิจิตฺโต
 8.  ภาวะผู้นำตามหลักปาปณิกธรรมของผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น/พระปัญญา  โชติธมฺโม
 9.  การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์/ พระมหาสิทธิศักดิ์ สิทฺธาภิรโต
 10. การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะ อำเภอตระการพืชผลจังหวัด อุบลราชธานี/ พระหมี ถิรจิตฺโต
 11. ประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี/ พระโยธิน ญาณวโร
 12. ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วน/ พระมหาฉัตร กตสาโร
 13.  การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก/ พระสมชาย ทนฺตกาโย
 14.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว/ พระธวัชชัย สนฺติธมฺโม
 15. บทบาทผู้นำฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน/พระมหาวิเศษ
 16. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานเทศบาลในอำเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี/ พระสิทธิชัย วิสุทฺโธ
 17. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี/ พระครูปัญญาภิยุต
 18. การพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารเทศบาล ตำบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี/ นางสาวอัญชลี กองแก้ว