พระมหานิกร ฐานุตฺตโร,ดร. Phramaha Nigorn Thanuttaro.Dr.

พระมหานิกรฐานุตฺตโร, ดร. 

1589953695488

การศึกษา / การศึกษา

  • ป.ธ. 9 สำนักแม่กองครูสนามหลวง  พระปริยัติธรรมแผนกของคณะสงฆ์ไทย
  •  การจัดการเชิงพุทธ (MA-Buddhist Management) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ. พระนครศรีอยุธยา
  • ผู้บริหารพุทธศาสนา (Ph.D. Buddhist Management) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ. พระนครศรีอยุธยา

สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์

1. [ปริญญาโท – พุทธศาสนามหาบัณฑิต]  พระมหานิกรฐานุตตโร  (2559) ความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อ หัวเรื่อง : จัดการหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: ปฏิบัติงานพนักงานหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การของวัดมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2. [ปริญญาเอก – พุทธศาสดุษฎี] พระมหานิกรฐานุตตโร  (2561) ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ15 ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธบัณฑิตวุฒิการวุฒิวุฒิหัวเรื่อง: การหัวเรื่อง: การวุฒิวุฒิหัวเรื่อง: การหัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [ใบอนุญาตผลงานวิจัย]

งานวิจัย 

1. พระมหานิกรฐานุตฺโร (นักวิจัยร่วม) (2563)  รูปแบบการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนต้นแบบในประเทศไทย [โครงการวิจัยย่อยในแผนงานโครงการเรื่อง “พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์ในประเทศและต่างประเทศ” / ผศ. ดรภัทรพลใจเย็น – หัวหน้าโครงการวิจัย] ได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากสถาบันวิจัยศาสนาพุทธมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2560

2.  พระมหานิกรฐานุถาโรดร  (2563) การจัดการแบบจำลองการจัดการหมู่บ้าน 5 จังหวัดราชบุรีทุนวิจัยหลักสูตรการศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(สัญญา) ว. 069/2563) [ เอกสารประกอบ ]

หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

1. พระมหานิกรฐานุตฺโร (คณะรวบรวม) (2553) คู่มือปฏิบัติสมถวิลฯ5สายราชบุรี: กองสื่อสารสิ่งพิมพ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม [ ไฟล์ PDF ] ISBN 978-974 -401-963-9

ผลงานทางวิชาการ / บทความวิชาการ, งานวิจัย

1. พระมหานิกรฐานุตฺโร  (2559)  พุทธศาสนาในลาว: กรณีศึกษา: การศึกษาพระราชเมืองมรดกโลก –พระพุทธศาสนาในลาว: กรณีศึกษา: การศึกษาพระมหากษัตริย์(มรดกโลก) : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

2. พระมหานิกรฐานุตฺตต โร (2560)  การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของพระใน เชียงตุง (พม่า) กับคณะสงฆ์ประเทศไทย – การเปรียบเทียบการศึกษาพระสงฆ์ในเมือง เชียงตุง (พม่า) ประเทศไทย    วารสารวิทยาลัยสงฆ์เลข ที่: 2 เลขหน้า: 188-198

3.  พระมหานิกรฐานุตฺโร   (2560) การประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ประสิทธิผลของการศึกษาการพัฒนา PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOL บาลีที่ส่วนบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 15วารสาร มจรสังคมศาสตร์ปีที่  8 เล่มที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562  หน้า 75- 85

4.  พระมหานิกรฐานุตฺโร  (2558)  ความสามารถด้านความเชื่อและความประพฤติในห้างหุ้นส่วนจำกัดประเภทของ วารสารเชิงวิชาการเชิงวิชาการเชิงวิชาการเชิงวิชาการวารสารเชิงวิชาการ   ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 หน้า 75-85  

5. พระมหานิกรฐานุตตตโร(2562)   “คำชะโนด” ป่าอาถรรพ์นำศาสนาเข้ามาในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดศาสนาพุทธศาสนาในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดประเทศไทย “คำชะโนดในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดประเทศไทย”ชัย มงคงปริวรรตปีที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562. โรงพยาบาลวิทยาลัยหน้า: ภาพประกอบ  74-89 

6. พระมหานิกรฐานุถาโร, พระเมธีธรรมาจารย์(2563)  เรือนชั้นใน – ชั้นนอกพุทธธรรมสำหรับชายหนุ่มหญิงผู้ออกบ้าน – บ้านหลังนอก – พุทธบูชาสำหรับชาย, หญิง, แต่งงาน คนวารสารมจรสังคมปริวรรต.  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2020): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563

7. พระอุดมสิธินายก(กำพลคุณงฺกโร) , พระมหานิกรฐานุตฺโร  (2563)การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการสร้างความสุขและกลุ่มทางสังคมเพื่อลดเหล้าพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีปีที่ 8 ฉบับที่ 4 (2019): ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562 วารสารสังคมสาสตร์ปริวรรต

8. พระมหานิกรฐานุถาโรและคณะ, งาน  การพูดเพื่อการประกาศ: ให้จารย์, วารสารมจรรัฐปริวรรตปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2563) : 330-344.

9. พระมหานิกรฐานุทโร. (2020) รูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในชุมชนแห่งประเทศไทย . International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research ครั้งที่ 1 อยุธยาประเทศไทยวันที่ 30 และ 31 กรกฎาคม 2563 [ ไฟล์ PDF ]

10.สุรินทร์นิยมมังกูร N พระมหานิกรศรีรัตน์. (2020)  ผลของปัจจัยการจัดการและการทำงานเป็นทีมต่อการบริหารจัดการธรรมาภิบาลขององค์การมหาชนในประเทศไทย  . International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research ครั้งที่ 1 อยุธยาประเทศไทยวันที่ 30 และ 31 กรกฎาคม 2563 [ ไฟล์ PDF ]

การฝึกอบรม / กิจกรรมอื่น ๆ 

  1. การประชุมการประชุมปรินิพพานศาสนาวันสบายดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 10.00 น. การประชุมการประชุมการเมืองศาสนา  ด้านเขมรศึกษา

ภาระงาน / งานคำขอ / คำสั่ง / คำสั่ง 

1. คำสั่ง [พระมหานิกรฐานุตฺโร] เป็น  คณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ หลักสูตรปรัชญามหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงวิชาการประจำปี 2562 [ คลิกคำสั่ง ]

2. คำสั่ง [พระมหานิกรฐานุธาตโร, ดร.] เป็น  คณะกรรมการหัวข้อและบทความบทกวีพุทธศาสนา  มหาสาขาวิชาการจัดการเชิงนิเวศน์ 2562 ( คลิกคำสั่งบัณฑิตที่ 010/2563 )

3. คำสั่งอาจารย์ผู้หลักและประจำหลักสูตร พธ.ด. กจพ[ คำสั่ง 37/2563 ]

4. คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกจพ. [ คำสั่ง 279/2563 ]

เอกสารประกอบการบรรยาย

1. พระมหานิกรท่านุตตโร(พ.ศ. 2563) การบริหารกิจการในศาสนาในเมียนมา (2 กรกฎาคม 2563) ในการบริหารงานทางศาสนาในประเทศ (1) เอกสารประกอบการบรรยาย  [ PDF ] (2)  เอกสารประกอบการบรรยาย PPTT  [ คลิก ]

2. พระมหานิกรท่านุตตโร(2563) การจัดการบริหารจัดระเบียบ (14 กรกฎาคม 2563 ป. โทกจพปี 1/2563) ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิง (1)   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ธาตุ (2) )  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ PPTT 

3. พระมหานิกรท่านุตตโร(2563) การฝึกซ้อมดนตรีประกอบการจัดทำรายได้พ. 16 ก.ค. 53 53 53 53 2563 [ PDF การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 13 ก.ค. ] ๖๓ ] [ ป. พจพ16 ก.ค. 53 ๖๓

4. พระมหานิกรฐานุตฺตโร. (2563) การบริหาร บริษัท ย่อยศาสนาในรอบวันกินที่ 6 เดือน 2563 ระดับปริญญาเอกรุ่น 9 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ[เอกสารประกอบการบรรยาย PDF]  [ เอกสารประกอบการบรรยาย PPTT ]

 

Comments