อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช Dr.Nigorn Sriraj

อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช

194905935_1011714966030061_1064923812838579335_n

การศึกษา / การศึกษา

  • ป.ธ. 9 สำนักแม่กองบาลีสนามหลวง  พระปริยัติธรรมแผนกของคณะสงฆ์ไทย
  •  ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (MA-Buddhist Management) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ. พระนครศรีอยุธยา
  • ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (Ph.D. Buddhist Management) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ. พระนครศรีอยุธยา [ปริญญาบัตร

คำสั่งแต่งตั้ง 


สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์

1. [ปริญญาโท – พุทธศาสนามหาบัณฑิต]  พระมหานิกรฐานุตตโร  (2559) ความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อ หัวเรื่อง : จัดการหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: ปฏิบัติงานพนักงานหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การของวัดมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตารางสอน 63-1 ตารางสอน 63-2 ตารางสอน 63-3

2. [ปริญญาเอก – พุทธศาสดุษฎี] พระมหานิกรฐานุตตโร  (2561) ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ15 ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธบัณฑิตวุฒิการวุฒิวุฒิหัวเรื่อง: การหัวเรื่อง: การวุฒิวุฒิหัวเรื่อง: การหัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [ใบอนุญาตผลงานวิจัย]


งานวิจัย 

1. พระมหานิกรฐานุตฺโร (นักวิจัยร่วม) (2563)  รูปแบบการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนต้นแบบในประเทศไทย [โครงการวิจัยย่อยในแผนงานโครงการเรื่อง “พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์ในประเทศและต่างประเทศ” / ผศ. ดรภัทรพลใจเย็น – หัวหน้าโครงการวิจัย] ได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากสถาบันวิจัยศาสนาพุทธมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2560

2.  พระมหานิกร ฐานุตฺตโร.ดร  (2563) .การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดราชบุรี.ทุนวิจัยหลักสูตรการศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(สัญญา) ว. 069/2563) [ เอกสารประกอบ ]


หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

1. พระมหานิกรฐานุตฺโร (คณะรวบรวม) (2553) คู่มือปฏิบัติสมถวิลฯ5สายราชบุรี: กองสื่อสารสิ่งพิมพ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม [ ไฟล์ PDF ] ISBN 978-974 -401-963-9


ผลงานทางวิชาการ / บทความวิชาการ, งานวิจัย

1. พระมหานิกรฐานุตฺโร  (2559)  พุทธศาสนาในลาว: กรณีศึกษา: การศึกษาพระราชเมืองมรดกโลก –พระพุทธศาสนาในลาว: กรณีศึกษา: การศึกษาพระมหากษัตริย์(มรดกโลก) : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

2. พระมหานิกรฐานุตฺตต โร (2560)  การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของพระใน เชียงตุง (พม่า) กับคณะสงฆ์ประเทศไทย – การเปรียบเทียบการศึกษาพระสงฆ์ในเมือง เชียงตุง (พม่า) ประเทศไทย    วารสารวิทยาลัยสงฆ์เลข ที่: 2 เลขหน้า: 188-198

3.  พระมหานิกรฐานุตฺโร   (2560) การประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ประสิทธิผลของการศึกษาการพัฒนา PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOL บาลีที่ส่วนบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 15วารสาร มจรสังคมศาสตร์ปีที่  8 เล่มที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562  หน้า 75- 85

4.  พระมหานิกรฐานุตฺโร  (2558)  ความสามารถด้านความเชื่อและความประพฤติในห้างหุ้นส่วนจำกัดประเภทของ วารสารเชิงวิชาการเชิงวิชาการเชิงวิชาการเชิงวิชาการวารสารเชิงวิชาการ   ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 หน้า 75-85  

5. พระมหานิกรฐานุตตตโร(2562)   “คำชะโนด” ป่าอาถรรพ์นำศาสนาเข้ามาในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดศาสนาพุทธศาสนาในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดประเทศไทย “คำชะโนดในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดประเทศไทย”ชัย มงคงปริวรรตปีที่ 1 ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562. โรงพยาบาลวิทยาลัยหน้า: ภาพประกอบ  74-89 

6. พระมหานิกรฐานุถาโร, พระเมธีธรรมาจารย์(2563)  เรือนชั้นใน – ชั้นนอกพุทธธรรมสำหรับชายหนุ่มหญิงผู้ออกบ้าน – บ้านหลังนอก – พุทธบูชาสำหรับชาย, หญิง, แต่งงาน คนวารสารมจรสังคมปริวรรต.  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2020): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563

7. พระอุดมสิธินายก(กำพลคุณงฺกโร) , พระมหานิกรฐานุตฺโร  (2563)การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการสร้างความสุขและกลุ่มทางสังคมเพื่อลดเหล้าพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรีปีที่ 8 ฉบับที่ 4 (2019): ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562 วารสารสังคมสาสตร์ปริวรรต

8. พระมหานิกรฐานุถาโรและคณะ, งาน  การพูดเพื่อการประกาศ: ให้จารย์, วารสารมจรรัฐปริวรรตปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2563) : 330-344.

9. พระมหานิกรฐานุทโร. (2020) รูปแบบการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในชุมชนแห่งประเทศไทย . International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research ครั้งที่ 1 อยุธยาประเทศไทยวันที่ 30 และ 31 กรกฎาคม 2563 [ ไฟล์ PDF ]

10.สุรินทร์นิยมมังกูร N พระมหานิกร ฐานุตฺตโร(ศรีราช). (2020)  ผลของปัจจัยการจัดการและการทำงานเป็นทีมต่อการบริหารจัดการธรรมาภิบาลขององค์การมหาชนในประเทศไทย  . International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research ครั้งที่ 1 อยุธยาประเทศไทยวันที่ 30 และ 31 กรกฎาคม 2563 [ ไฟล์ PDF ]

11. “เทพญาณมงคลศึกษา : ภาวะผู้นำเชิงพุทธในการบริหารวัด ของหลวงป๋า   ผู้ส่องแสงวิชชาธรรมกายท่ามกลางสายหมอก” “Thepyanamongkol Education : Buddhist Leadship on Temple Administration of Luang Phar who has made the Dhammakaya wisdom shining in the mist” [File PDF]  [File Words]

12.พระธงชัย ธมฺมวโร; พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร), พระมหานิกร ฐานุตฺตโร การขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์จังหวัดชัยนาท 179-192

13.พระปลัดโอภาส โอภาโส; พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร), พระมหานิกร ฐานุตฺตโร. การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการพื้นที่มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

73-83

พระครูอาทรยติกิจ (ชื้น ปญฺญากาโม); พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร), พระมหานิกร ฐานุตฺตโร.รูปแบบการพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 50-61

15.พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, พระเมธีธรรมาจารย์ จนฺทสาโร เรือนชั้นใน – ชั้นนอก พุทธธรรมสำหรับชายหนุ่มหญิงสาวผู้ออกเรือน 304-314

16.พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาน จนฺทสาโร), พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา, พงษ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ ศิลปะการการฟังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 344-356

17.พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร); พระมหานิกร ฐานุตฺตโร การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม เพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี 1 – 16

18.พระมหานิกร ฐานุตฺตโร; พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร), พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ : พูดอย่างไรให้คนเชื่อ 330-344

19.พระมหานิกร ฐานุตฺตโร , พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 73 – 85

20.จรูญ จนฺทูปโม; พระอุดมสิทธินายก มาลัย, พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร), พระมหานิกร ฐานุตฺตโร รูปแบบการพัฒนาการเทศนาของพระสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 274-287

21. นิกร ศรีราช (2563) .ประสิทธิผลการบริหารจัดการโครงงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดราชบุรี.วารสารสัมคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (2020): ตุลาคม – ธันวาคม 2563.หน้า 245-255

 22.พระมหานิกร ฐานุตฺตโร (ศรีราช) . (2564). บทความเรื่อง “การศึกษาสถานภาพสามเณรใน ประเทศไทยและบังคลาเทศ (โอกาสที่ต่างกัน)” นิตยสารพุทธจักร ฉบับพิเศษ เนื่องในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนาสีหนุราช ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 27 มีนาคม พ.ศ.2564 INTERNATIONAL SEMINAR, BUDDHIST SIHANOUK RAJA UNIVERSITY CAMBODIA, MARCH 27, 2021,60-72. [บทความฉบับเต็ม]


ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

download
1. Phramaha Nigorn Thanuttaro and Others. [Phrapalad Raphin Buddhisaro, Phatarapol Jai Yen, Phichet Thangto,].(2020). Application Model for Buddhist Economics in Community of Thailand. |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020)I pp. 1467 – 1473 [SCOPUS Q3]
2.Phramaha Nigorn Thanuttaro and Others. (2020). Effect of Management Factor and Team Working on Good Governance Management of a Public Organization in Thailand  |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020)I pp. 1467 – 1473 [SCOPUS Q3] [Full Text]

การฝึกอบรม / กิจกรรมอื่น ๆ 

  1. การประชุมการประชุมปรินิพพานศาสนาวันสบายดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 10.00 น. การประชุมการประชุมการเมืองศาสนา  ด้านเขมรศึกษา

ภาระงาน / งานคำขอ / คำสั่ง / คำสั่ง 

1. คำสั่ง [พระมหานิกรฐานุตฺโร] เป็น  คณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ หลักสูตรปรัชญามหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงวิชาการประจำปี 2562 [ คลิกคำสั่ง ]

2. คำสั่ง [พระมหานิกรฐานุธาตโร, ดร.] เป็น  คณะกรรมการหัวข้อและบทความบทกวีพุทธศาสนา  มหาสาขาวิชาการจัดการเชิงนิเวศน์ 2562 ( คลิกคำสั่งบัณฑิตที่ 010/2563 )

3. คำสั่งอาจารย์ผู้หลักและประจำหลักสูตร พธ.ด. กจพ[ คำสั่ง 37/2563 ]

4. คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกจพ. [ คำสั่ง 279/2563 ]

5. นิกร ศรีราช คำสั่งอนุมัติลูกจ้าง ประเภทวิชาการ [ คำสั่ง 568 อนุมัติให้จ้างลูกจ้าง]

6. ปริญญาบัตรปริญญาเอก(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) [ปริญญาบัตร ]

เอกสารประกอบการเขียน SAR ป.โท พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ

1.ตารางสอนปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตารางสอนปริญญาโท 1/2563

2.ตารางสอนปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2563 [ตารางสอน 63-2]

3.ตารางสอนปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3/2563ตารางสอน 63-3]


เอกสารประกอบการบรรยาย

1. พระมหานิกรท่านุตตโร(พ.ศ. 2563) การบริหารกิจการในศาสนาในเมียนมา (2 กรกฎาคม 2563) ในการบริหารงานทางศาสนาในประเทศ (1) เอกสารประกอบการบรรยาย  [ PDF ] (2)  เอกสารประกอบการบรรยาย PPTT  [ คลิก ]

2. พระมหานิกรท่านุตตโร(2563) การจัดการบริหารจัดระเบียบ (14 กรกฎาคม 2563 ป. โทกจพปี 1/2563) ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิง (1)   การจัดการทรัพยากรมนุษย์ธาตุ (2) )  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ PPTT 

3. พระมหานิกรท่านุตตโร(2563) การฝึกซ้อมดนตรีประกอบการจัดทำรายได้พ. 16 ก.ค. 53 53 53 53 2563 [ PDF การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 13 ก.ค. ] ๖๓ ] [ ป. พจพ16 ก.ค. 53 ๖๓

4. พระมหานิกรฐานุตฺตโร. (2563) การบริหาร บริษัท ย่อยศาสนาในรอบวันกินที่ 6 เดือน 2563 ระดับปริญญาเอกรุ่น 9 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ[เอกสารประกอบการบรรยาย PDF]  [ เอกสารประกอบการบรรยาย PPTT ]

5.พระมหานิกร ฐานุตฺตโร (2563). ภาวะผู้นำ [หนังสือ] [เอกสารประกอบการบรรยาย PTT]  [เอกสารประกอบการบรรยาย PDF] บรรยาย 24 พฤศจิกายน 2563

2563-10-14 - ปกหนังสือ

 

Comments