อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช Dr.Nigorn Sriraj

อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช

LINE_P20211116_103726986

บุคคล / ผู้หญิง

  • ป.ธ. 9 สำนักแม่กองบาลีสนามหลวง [ ระดับบัตร ป.ธ.9 ]
  •  โทสาขาสาขา วิชาการ วิเคราะพุทธ พุทธะ (MA- พุฒ หน่วยงาน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จพระนครศรีอยุธยา[สำหรับกำบังมหาบัณฑิต ]
  • หัวหน้าแผนกแผนกสูต (Ph.D. Buddhist Management) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา [ เคือง
  • เบาะ MCU-GET  เลขที่: 796/2017
  • เยื่ยมเยื่ยม 2553  [

ขัดคำสั่ง 


สารนิทัศน์ / วิทยานิทัศน์ / ดุษฎีนิทัศน์

1. [ปริญญาโท – พุทธศาสนามหาบัณฑิต]  พระมหานิกรฐานุตตโร  (2559) ความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อ หัวเรื่อง : จัดการหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: ปฏิบัติงานพนักงานหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การของ วัดมหาบัณฑิต ( ปัตตาเลี่ยน ประชาสัมพันธ์) บัณฑิต: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตารางสอน 63-1 ตารางสอน 63-2 ตารางสอน 63-3

2. [ปริญญาเอก – พุทธศาสดุษฎี] พระมหานิกรฐานุตตโร  (2561) ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ15 ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธบัณฑิตวุฒิการวุฒิวุฒิหัวเรื่อง: การหัวเรื่อง: การวุฒิหัวเรื่อง: การวุฒิวุฒิหัวเรื่อง: การหัวเรื่อง: การวุฒิวุฒิหัวเรื่อง: การหัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [ผลงานวิจัย]


ปราณ 

1. พระมหาเณรฐานุโรโรโรโรโรโร (นักวิจัยร่วม) (2563)  ลัดเลซอยในชุมชนต้นแบบ [โครงการวิจัยในแผนงานโครงการโครงการ ” โพธิ์ในทัศนะปรั… / ผ. ด.ร. ภัทร หัวใจ – ดวงดวง]

2.  พระมหานิกร ฐานุตโร. ด.ช.  (2563) . ปีใหม่ควรเพียวเพียวเพียวเพียวรักษาในในวิถีราชบุรีทุนสูงเกิน069/2563 [ เอกสารเอกสาร ]


หนังสือ / เอกสาร / เอกสารเอกสาร

1. พระมหานีรฺุตโรโรโร (คณะสะสม) (2553) วัดปฏิบัติสมรถวิลฯ5สายผจก.พุกามวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม [ เจาะPDF ] ISBN 978-974 -401-963-9


ผลงานทางวิชาการ / บทความวิชาการ, ปั่น

1. พระมหานิกรฐานุตฺโร() (9)  พุทธศาสนาในลาว: ตั้งใจศึกษา: ตั้งใจ “เมืองปราง  พระพุทธมากในห้างหุ้นส่วนจำกัดลาว:ตั้งใจ: ตั้งใจปั่น (จัด) : ปีที่ 2 ต้นฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

2. พระมหานิกรฐานุตฺตต โร (2560)  การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของพระใน เชียงตุง (พม่า) กับคณะสงฆ์ประเทศไทย – การเปรียบเทียบการศึกษาพระสงฆ์ในเมือง เชียงตุง (พม่า) ประเทศไทย    วารสารวิทยาลัยสงฆ์เลข ที่: 2 เลขหน้า: 188-198

3.  พระมหาพานิชย์ฐานุตโรโร   (2560) ความพิเศษ ของพวกเี…ยวเฉียวของพระนครปริยติธรรมบาร… กรมกรมพิศุทธิ์15 หัวหน้าของ Google ที่วัดผล PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOL บาลีที่ คณะทำงานหน้าวัด 15วารสาร … จรสังคมศาสตร์ปีที่  8 เล่มที่ 3 กรกฎาคม – ปี 2562  หน้า 75- 85

4.  พระมหานิกรฐานุตฺโร  (2558)  ความสามารถด้านด้านความสามารถด้านด้านเชื่อและความสามารถด้านประพฤติในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดออกออกประเภทของ วารสารเชิงวิชาการเชิงวิชาการเชิงวิชาการเชิงวิชาการวารสารเชิงวิชาการ   ที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 หน้า75 85  

5. พระมหานิกรฐานุตตตโร(2562)   “คำชะโนด” ป่าอาถรรพ์นำศาสนาเข้ามาในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดศาสนาพุทธศาสนาในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดประเทศไทย “คำชะโนดในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดประเทศไทย”ไชยมงคงปริวรรตปี 1 เวอร์ชันลิขสิทธิ์ – 2562. วิทยาลัยพยาบาลความโรงหน้า: ภาพประกอบ: ภาพประกอบ  74-89 

6. พระมหานิรฐานุถาโร, พระเมธีธรรมาจารย์(2563)  ขลุ่ยชั้นใน – ชั้นนอกพุทธธรรมสำหรับหญิงผู้ออกบ้าน– เน้นนอก – โพธิ์พุ่ม, หญิง, ผู้คนของคุณ… แต่งงานวารสารมสังคมจรรต  ปีที่ 9 แปลโดย Google ที่ 1 (2020): ปีที่ 9 แปลโดย Google ที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563

7. พระอสูรกิตตินายก(กำพลคุณงฺฺกโร) , พระนิรนามุตตฺโร(2563)หัวเรื่อง: ปั่นของ คุณพระวิหารในห้างจำกัด | หัว: เรื่องเบา  สุขและกลุ่ม… ลดเหล้าเพื่อพุทธบูรณาหัวเรื่อง: การในห้างหุ้นส่วนจำกัดในรอบปีที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562 วารสารสาสังคมสตร์ปริวรรต

8. พระมหานิกรฐานุถาโรและ คณะ , พนักงานงานพนักงาน  หัวเรื่อง: การพูดเพื่อหัวเรื่อง: การประกาศ: ให้จารย์, จรวารสารมรัฐปริวรรตปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2563) : 330-344

9. พระมหานิรฐานุทโร. (2020) ตรงที่วัดพุดในในชุมชนของประเทศไทย International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research ครั้งที่ 1 อยุธยาวันที่ 30 และ 31 กรกฎาคม 2563 [ เจาะPDF ]

10. สุรินทร์ นิยมมังคุร N พระมหานิร ฐานุตโร(ศรีราช). (๒๐๒๐)  เยี่ยมชมเว็บไซต์อรรถและคำเตือน เยืองโยงโยงธรรมาภิบาลล International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research ครั้งที่ 1 อยุธยา อยุธยา 30 และ 31 2563 [ PDF ]

11. “เทพญาณทัศนศึกษา : ภาวะผู้นำทางปัญญาในวัดของหลวงปู่เศรวิชชาธรรมก…ีสายหมอก” “เทพญาณมงคล : ผู้นำทางปัญญาในปัญญาวัดของ คนที่หวังสูงปัญญาธรรมฉายแสงในสายหมอก” [ จัดกลุ่มPDF ] [ กลุ่มคำ ]

12.พระธงชัย ธมวโร; พระเมธีธรรมาราจารย์ (ประสาร์จนฺทสาโร) พระมหานิกรฐานุตฺตโรการบังคับควบคุม โฮมเธียเตอร์ เป้าหมาย โฮมเพจ โฮมเพจ เป้าหมายของพระสงฆ์ที่พุทธนาท 179-192

13.พระปลัดโอภาส โอภาโส; พระเมธีธรรมาราจารย์ (ประสารปัญญาฺทสาโร), พระมหานิร ฐานุตตโร. พิกัดของพระสงฆ์ที่พื้นที่ในโอกาสพระนครศรีอยุธยา

73-83

พระครูอาทรยติกิจ ( เพียปนิกาโม); พระเมธรรมาราจารย์ (ประสอสารอัทสาโร), พระมหานิร ฐานุตตโร. สงสัยจะสงสัย สอบสวนยาทของทหารสอบสวน สุพรรณบุรี 50-61

15.พระมหานิร ฐานุตฺโร, พระเมธีธรรมาจารย์ ปัญญาจารย์หล…าโรชั้นในชั้นใน – ชั้น พุทธธรรมสำหรับปรเทศผู้ออกฟ้า 304-314

16.พระเมธีราจารย์ (

17. พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงกโร); พระมหาเถระฐานุตตฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺโยะโยะ ฌฌเติร์ด ของ นัก ฝึก ปัญญา ปัญญา ปัญญา ปัญญา เสาร์ เสาร์ – 16 …

18. พระมหานิกร ฐานุตตโร; พระสุวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโยโย่), พระอุดมสิทธินายก (กำพลคุณงกโร), พระมหาสุนันท์ สุรินทร์โทศิลปะ พูดสำหรับ : พูดขึ้นให้คนเชื่อ 330-344

19. พระมหานิร ฐานุระโรโร , พระมหากฤษฎาต กิตติ์ญ๊ตินชม สุขเหลือง หมั่นโถว… หมั่นหมั่นโถวของพระยัติธรรมแผนกบาลี พิพิธพย์ฯ คณะสงฆ์เพียว 15 73 – 85

20.จรูญวิชาทูปโม; พระอรรถสิทธิคุณ มาลัย, พระเมธีธรรมาจารย์ (ประศาสน์ปัญญาสาโร), พระมหานิร ฐานุตตตตโรเพียร์การเทศนาของพระสงฆ์ประส…

21. นิกรศรีราช(2563) . ประจ าการประท้วง รักษาศีล5 ครั้งราชบุรี . วารสารพจนานุกรมสัมคริทริทรรศน์ปีที่ 9 แปลจาก Googleที่ 4 (2020): ตุลาคม – ธันวาคม 2563. หน้า 245-255  

 22. พระมหานิกร ฐานุตตโร (ศรีราช) . (2564). เรื่อง“สถานที่ในภาพสามภาพในการประชุมวิชาการวิชาการ BUDDHIST SIHANOUK RAJA UNIVERSITY CAMBODIA, มีนาคม 27, 2021,60-72. [บทความฉบับเต็ม]

23. นิกรศรีราช(2564) . กล้าที่จะกล้าตามหลักกลุ่มเป้าหมาย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2021): เมษายน – 2564. หน้า387-396.  

24. นิกรศรีราชและคณะ.(2564). การชวนเขาใจหวังที่จะไปในการศึกษาต่อ: กลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มเป้าหมายที่ต่อเด็กปัญญาอ่อนชวนชวนชวนคุยวารสาร มจร ปัญญาปัญญาปริทรรศ์ . ปี 6 ฉบับที่ 1 (2021): พฤษภาคม – เมษายน 2564.หน้า189-197. 


ผลงานจะเรื่อง

ดาวน์โหลด
1. พระมหานิกรณ์ ตะโรเอ. [พระปลัดระพินพุทธิสาโร, ภัทรพล หัวใจ, พิเชษฐ ทางโต,].(2020). แบบ อย่าง การบังคับใช้คือ ปัญญา ใน ชุมชน ของ ประเทศไทย . |เทคโนโลยีโซลิดสเตตI Vol. 63 No. 2s (2020)I หน้า 1467 – 1473 [SCOPUS Q3]
2.พระพรหมและนิกรณ์ ตะโระ. (2020). หน่วยงานกำกับดูแลและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลธรรมาภิบาล  … 63 No. 2s (2020)I pp. 1467 – 1473 [SCOPUS Q3] [ Full Text ]

ไลท์ / อะไรก็ได้ 

  1. ประชุมเข้มข้นนิพพานวันดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 10.00 น. หัวเรื่อง: ประชุมหัวเรื่อง: ประชุมวิพากษ์วิจารณ์  ด้านเขมรศึกษาเป็น
  2. วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้เเสดงบทความวิชาการในการประชุม วิชาการระดับชาติที่ติ3 ในหัวข้อเรื่อง“ปัญญาและปัญญา: คิดแง่แง่คิดหลังโควิท19” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหากุฏราช วิทยาลัย[ เขียง เรียน : นิกรศรีราช ]
  3. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เข้าเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง“ เป้าหมายตำแหน่งทางวิชาการ”โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( บัตรเ ก : ดร.นิกร ศรีราช )
  4. วันที่ 4สิงหาคม 2564 เข้าเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง“ 🌐 หัวข้อ “การวิจัยและพัฒนา (R&D) และเทคนิค ตัวอย่าง การพัฒนานวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา””โดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.(เกียรติบัตร 02786/2564 ดร.นิกร ศรีราช )

รำงาน / งานประกวด / ขัด / ก 

1. คำสั่ง [พระมหานิกรฐานุตฺโร] เป็น  คณะกรรมการดำเนินหัวเรื่อง: ทดสอบความสามารถหัวเรื่อง: การด้านรู้ หลักสูตรที่คุณคุณคุณปรัชญามหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงวิชาการประจำความความสามารถปี 2562 [ คลิกคำสั่ง ]

2. คำสั่ง [พระมหานิกรฐานุธาตโร, ดร.] เป็น  คณะกรรมการหัวข้อบทความและบทกวีพุทธศาสนา  มหาสาขาวิชาการจัดการเชิงนิเวศน์ 2562 ( คลิกคำสั่งบัณฑิตที่ 010/2563 )

3. เจ้าหน้าที่ผู้หลักและคอยคอย พธ.ด. กจพ[ ขัด 37/2563 ]

4.ควบคุมควบคุมบริหารกจพ. [ คำสั่ง 279/2563 ]

5. นิกร ศรีราช คำสั่งดังมาก เกียร์บิน [ คำสั่ง 568 ให้จ้าง ]

6. ปริญญาบัตรปริญญาเอก (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) [ ปริญญาบัตร ]

เอกสารเอกสาร SAR ป.โท พธ.ม หัวหน้าติดตาม

1.ตารางเรียนมากตารางที่ 1/2563 ตารางเรียน 1/2563

2. ตารางเรียนตารางเรียนที่ 2/2563 [ ตารางสอน 63-2 ] 

3. ตารางตารางเรียนตารางเรียนที่ 3/2563 ตารางสอน 63-3 ]


เอกสารประกอบการบรรยาย

1. พระมหานิรคุณุตโร(พ.ศ. 2563) ฉลาดในปัญญาในเมียนมา (2 กรกฎาคม 2563) ผู้เชี่ยวชาญในเล่ห์เพ็ญ(1) เอกสารประกอบการรบ  [ PDF ] (2 )  เอกสารประกอบผู้เชี่ยวชาญทำ PPTT  [ คลิก ]

2. พระมหานิรนามคุณตโรตโร(2563) หัวหน้าทีมค้นหาทรัพยากร (14 กรกฎาคม 2563 ป. โทกจพปี 1/2563) ท้าทายมนุษย์ทะเลทราย (1) งานพนักงานหน่วย   ทรัพยากรมนุษย์ … (2))  หน่วย งานทรัพยากรมนุษย์ 

3. พระมหานิรคุณตโรตโร(2563) หัวเรื่อง: ซ้อมซ้อมดนตรี เจ้าหัวเรื่อง: เริ่มต้นรายได้พ16 ก.ค. 53 53 53 53 2563 [ PDF วางยุทธศาสตร์ 13 ก.ค. ] ๖๓ ] [ ป. พจพ16 ก.ค. 53 ๖๓

4. พระมหานิรฐานุตโร. (2563) การบริหาร บริษัท ย่อยศาสนาในรอบวัน กินที่ 6 เดือน 2563 ระดับปริญญาเอกรุ่น 9 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ[เอกสารประกอบการบรรยาย PDF]  [ เอกสารประกอบการบรรยาย PPTT ]

5.พระมหานิกร ฐานุตโร (2563). ภาวะผู้นำ [ หนังสือ ] [ เอกสารประกอบการเสนอแนะปตท. ] [ เข็าวการขัดขืน PDF ] 24 พฤศจิกายน 2563

6. ตารางเรียนเครียด กจพ. ตารางทดสอบที่ 1 /2564 ( ตารางเรียนหนักที่ 1/ 2564 )

2563-10-14 - ปกหนังสือ

 

Comments