พระมหานิกร ฐานุตฺตโร,ดร. Phramaha Nigorn Thanuttaro.Dr.

พระมหานิกรฐานุตฺตโร, ดร. 

 

20861913_107847546607787_2717300939527298726_o

การศึกษา / การศึกษา

  • ป.ธ. 9 สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง  พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย
  •  การบริหารจัดการเชิงพุทธ (MA-Buddhist Management) วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ. พระนครศรีอยุธยา
  • พุทธศาสนา (วท.ด. ) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (Ph.D. Buddhist Management) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ. พระนครศรีอยุธยา

สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์

1. [ปริญญาโท – พุทธศาสนามหาบัณฑิต]  พระมหานิกรฐานุตตตโร  (2559)ความสามารถพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนที่มี ต่อหัวเรื่อง : จัดการหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การปฏิบัติธรรมของวัดมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2. [ปริญญาเอก – พุทธศาสนิกขมิ้น] พระมหานิกรฐานุตตตโร    (2561)การจัดการศึกษาในตำแหน่งที่เคยมีมา  ก่อนหน้านี้) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ / บทความวิชาการ, งานวิจัย

1. พระมหานิกร ฐานุตฺตโร(2559)  พุทธศาสนาในลาว: กรณีศึกษา: การศึกษาพระราชเมืองมรดกโลก –พระพุทธศาสนาในลาว: กรณีศึกษา: การศึกษาพระมหากษัตริย์(มรดกโลก) : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

2. พระมหานิกร ฐานุตฺตตโร  (2560)  การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของพระใน เชียงตุง (พม่า) กับคณะสงฆ์ประเทศไทย – การเปรียบเทียบการศึกษาพระสงฆ์ในเมือง เชียงตุง (พม่า) ประเทศไทย    วารสารวิทยาลัยสงฆ์เลขที่ : 2 เลขหน้า: 188-198

3.  พระมหานิกร ฐานุตฺตโร   (2560) การประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ประสิทธิผลของการศึกษาการพัฒนา PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOL บาลีที่ส่วนบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 15วารสาร มจรสังคมศาสตร์ปีที่  8 เล่มที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562  หน้า 75- 85

4.  พระมหานิกร ฐานุตฺตโร   (2558)  ความเชื่อและแนวโน้มพระพุทธศาสนาในอนาคตของประเทศอินโดนิเซีย BUDDHIST FAITH TRENDS IN THE COUNTRY’S FUTURE IN INDONESIA วารสารมจรมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 หน้า 75-85.

5. พระมหานิกร ฐานุตฺตโร(2562).  “คำชะโนด” ป่าอาถรรพ์นำมาสู่ความศรัทธาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย.Kham Chanod The mystical forest leads to the faith in Buddhism in Thailand.” ชัยมงคงปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่  มกราคม-มิถุนายน 2562.  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี. หน้า 74-89. 

Comments