1. การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดไทยในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา/ (พระครูวิเทศกัลยาณธรรม (ฐิติกร กลฺยาณธมฺโม)) 
  2. การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในจังหวัดพิจิตร /พระครูวิวิธธวัชชัย (ขวัญชัย วรปุญฺโญ)
  3. รูปแบบการบริหารจัดการจังหวัดคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดพิจิตร/ พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ (นพณัช คล้ายผึ้ง)
  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธบูรณาการสำหรับผู้สูงอายุของพระสงฆ์ในจังหวัดพิจิตร/ พระครูศรีเมธาภรณ์ ฐิตธมฺโม (สายแก้วดี)
  5. รูปแบบการบริหารจัดการสุขภาพพระสงฆ์ตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร/ พระปลัดทัศนพล เขมจาโร (พรหมมา)
  6. การพัฒนาการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร/ พระครูพิทูรนคราภิรักษ์ (อนุชาติ อยู่ยิ่ง)
  7. รูปแบบการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม/ พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต (กิมซุ่นฮวด)
  8. การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม/ พระครูสังฆรักษ์สงัด ภทฺทธมฺโม (ภักดีบำรุง)
  9. รูปแบบการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนตามหลักสังคม สงเคราะห์เชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร/ พระใบฎีกาสมคิด  นาถสีโล  (สุขนิล)
  10. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี/ พระสุทิน อธิปญฺโญ (สุดวิจิตร)