1. การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่/ พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ/ยอดคำปา) /หลักไตรสิกขา
 2. การพัฒนาการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/พระครูวิจิตรธรรมวิภัช
 3. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี/พระครูสุกิจจานุรักษ์
 4. การประยุกต์หลักอิทธิบาทธรรมเพื่อการบริหารจัดการสำนักปฏิบัติธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระมหาปรีชา- หลักอิทธิบาท ๔
 5. การศึกษาแรงจูงใจของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในจังหวัดชลบุรี/ พระครูอนุกูลสุตกิจ-หลักอิทธิบาท ๔
 6. รูปแบบการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจังหวัดชลบุรี/ พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร-อิทธิบาท ๔
 7. รูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุของพระสงฆ์จังหวัดตราด /พระครูปริยัติกิตตยาภรณ์-หลักภาวนา ๔
 8. การพัฒนาการอนุรักษ์พุทธสถานของพระสังฆาธิการในจังหวัดกำแพงเพชร/พระครูสิทธิวชิรโสภิต-หลักอปริหานิยธรรม
 9. การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในจังหวัดกำแพงเพชร /พระครูอาทรวชิรกิจ-หลักอิทธิบาท ๔
 10.  กลไกการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา /พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล -ไตรสิกขา
 11. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี/ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร
 12. การส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี /พระอธิการสมชาย-หลักพรหมวิหาร ๔
 13. การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ พระปลัดสุรพล
 14. ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม     แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ /พระมหานิกร
 15. การจัดการวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม /พระมหาสำราญ
 16.  การพัฒนาศักยภาพพระวิปัสสนาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสำนักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 2 /พระญาณกร
 17.  การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ /พระมหาสราวุธ