ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ปี ๒๕๖๒ |

 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการโครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น/ พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย (มหาจันทร์)
 2. วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ/พระมหานวมินทร์  สิริเมธี (สาริบุตร)
 3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารตามการรับรู้ของบุคลากรองค์การบริหาร
  ส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี/
   พระมหาภูรัช ทนฺตวํโส (ศรีเลิศรส)
 4. การบริหารงานตามหลักธรรมาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ/พระมหาอัคพล ญาณธีโร (ทองอินทร์)
 5. ประสิทธิผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี/พระครูสมุห์จิรชาติ พุทฺธรกฺขิโต (โนรี)
 6. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ/พระอธิการสมคิด กตปุญฺโญ (เปล่งศรี)
 7. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเทศบาลเมืองบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี/ พระคำแสน ปภสฺสโร (บุดดารา)
 8. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา/พระเฉลิมวุฒิ จิตฺตสํวโร (น้อยโจม)
 9. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ/พระณัฐพล สิริวฑฺฒโน (หมอสำราญ)
 10. ประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี/พระทองพจน์ ธีรธมฺโม (พรมราช)
 11. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์/พระประยุทธ อริยวํโส (สนใจ)
 12. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย/พระภักดี  มหาวิริโย (สอนแก้ว)
 13. ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านป้องกันภัยของเทศบาลตำบลดีลัง
  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี/ 
  พระศิวากร เตชปญฺโญ (วันทา)
 14. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ/ พระสอนสิน ปญฺญาวโร (บุญสูงเนิน)
 15. คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
  ในอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี/พระสุมิตร สุจิตฺโต (ชมเชย)
 16. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/พระสุริโย สุขิโต (รุ่งเรื่อง)
 17. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ นายธีรวัฒน์ โรจนมงคล
 18. ประสิทธิผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
  ส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา/นายพีรพล  ไชยณรงค์ศักดิ์
 19. ภาวะผู้นำเชิงพุทธของผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย/นายคณาพงษ์ พึ่งมี