วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ปี๒๕๖๑

๑. การบริหารการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [พระนพพร ญาณสมฺปนฺโน (แก้วคง)]

๒. ภาวะผู้นำตามหลักปาปณิกธรรมของผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี [พระปัญญา โชติธมฺโม (แก้วหาวงค์)]

๓. ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [นายสุรกิจ สุวรรณแกม]

 

 

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ปี๒๕๖๒

๑. ประสิทธิผลการบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี [พระครูสมุห์จิรชาติ พุทฺธรกฺขิโต (โนรี)]

๒. ประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี [พระทองพจน์ ธีรธมฺโม (พรมราช)]

๓. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย [พระภักดี มหาวิริโย (สอนแก้ว)]

 

 


 

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี๒๕๖๓

๑. กระบวนการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม [นางสาวณัชชา ณัฐโชติภคิน]

๒. ประสิทธิผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [พระมหาสุริยะ มทฺทโว (มาธรรม)]

๓. สัมฤทธิผลการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [พระสมุห์สมประสงค์ ปริชาโน (ตุ้มทอง)]

๔. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว [พระพงษ์ศักดิ์ สนฺตมโน (เกษวงศ์รอด)]

๕. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด [พระนุชิต นาคเสโน (โพวิชัย)]

๖. การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [พระธนิต อธิจิตฺโต (คงเนียม)]

๗. การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [พระมหาสิทธิศักดิ์ สิทฺธาภิรโต (เสนา)]

๘. การพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองเอาะ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี [พระหมี ถิรจิตฺโต (สีทน)]

๙. ประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี [พระโยธิน ญาณวโร (แสนมนตรี)]

๑๐. ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม [พระมหาฉัตร กตสาโร (มาสวัสดิ์)]

๑๑. การบริหารโครงการไทยนิยมยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก [พระสมชาย ทนฺตกาโย (เพ็ชรแจ้ง)]

๑๒. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว [พระธวัชชัย สนฺติธมฺโม (วรรณนาวิน)]

๑๓. บทบาทผู้นำฝ่ายปกครองในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี [พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม (มั่งคั่ง)]

๑๔. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานเทศบาลในอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี [พระสิทธิชัย วิสุทฺโธ (หว่านผล)]

๑๕. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี [พระครูปัญญาภิยุต (ประจวบ ปญฺญาทีโป)]

๑๖. การพัฒนาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารเทศบาลตำบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี [นางสาวอัญชลี กองแก้ว]

๑๗. การบริหารจัดการการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ [นายสุวรรณ์ แก้วนะ]

๑๘. การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี [นางสาวสุวิมล สังวรณ์]

๑๙. การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [นางสาวกมลวรรณ ปั้นขาว]

๒๐. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลเมืองลำตาเสา อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [นางสาวชญานุช สามัญ]

๒๑. ความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [นายภานรินทร์ ไชยเอิก]

๒๒. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม [นางสาวเกวลี บุญเทียน]

๒๓. การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [นายจตุพล สิงห์มรกต]

๒๔. การบริหารจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม [นายพีรภัฒน์ ระรื่นรมย์]