ดาวน์โหลด ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ | สาขาวิชารัฐศาสตร์ | ดุษฎีนิพนธ์ ปี ๒๕๖๓ |

 1.  การบูรณาการหลักธรรมาธิปไตยเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำทางการเมืองของนักการเมืองในจังหวัดนครราชสีมา/ นายพรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล– หลักทศพิธราชธรรม   ((PDF))
 2. พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น/ นางไพวรรณ ปุริมาดร – สาราณียธรรม 6   ((PDF))
 3.  ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐/ นางสาวอัญธิษฐา  อักษรศรี– อปริหานิยธรรม 7  ((PDF))
 4. การส่งเสริมความเข้มแข็งการเมืองภาคประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา/ พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ-อปริหานิยธรรม 7 ((PDF))
 5. การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา/ นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ -หลักฆราวาสธรรม 4  ((PDF))
 6. การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา/ พันเอกภาณุรัตน์ ดีเสมอ – หลักอปริหานิยธรรม 7 ((PDF))
 7.  การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี/ ร้อยเอก ไพบูลย์  สุขเจตนี -หลักอปริหานิยธรรม ((PDF))
 8.  การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก/ ว่าที่พันตรี ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล -หลักอปริหานิยธรรม ((PDF))
 9.  การประยุกต์หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมทางการเมือง ของผู้นำทางการเมืองในจังหวัดชัยภูมิ/ พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ (เอมพันธ์) -สัปปุริสธรรม 7 ((PDF))
 10. บทบาททางการเมืองของสตรีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของนักการเมืองสตรีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล/หลักไตรสิกขา /นางสาวฉัชศุภางค์  สารมาศ ((PDF))
 11. การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการสื่อสารทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์/หลักสาราณียธรรม/พระครูธรรมธรบุญเที่ยง  ((PDF))
 12. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไทย ในจังหวัดชัยภูมิ /หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗/นายนิติพันธ์  อินทโชติ   ((PDF))
 13. รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งทั่วไป/นางสาวรัชฎากร เอี่ยมอำไพ/หลักโยนิโสมนสิการ   ((PDF))
 14. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจังหวัดสระแก้วในการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ /นายสุทน  ทองเล็ก/หลักอปริหานิยธรรม  ((PDF))
 15. การลดความเหลื่อมล้ำ : วิเคราะห์เชิงบริบทการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของพื้นที่ทับซ้อนในจังหวัดนครสวรรค์/ นายอัครเดช พรหมกัลป์   ((PDF))
 16. สิทธิและเสรีภาพทางการเมือง : วิเคราะห์ตามแนวพุทธศาสตร์/พระเทพปริยัติเมธี /หลักอหิงสา  ((PDF))
 17. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง /หลักอปริหานิยธรรม/นางสาวสุกัญญาณัฐ อบสิน    ((PDF))